Văn bản khác 2026/KH-UBND

Kế hoạch 2026/KH-UBND năm 2019 triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2026/KH-UBND 2019 đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2026/KH-UBND

Bình Dương, ngày 07 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP , đồng thời vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PBGDPL gn với việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao trong Luật PBGDPL và các văn bản liên quan.

- Phản ánh trung thực, chính xác, khách quan, toàn diện tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo đảm rõ ràng, đy đủ và thống nhất thông tin thu nhận được từ hoạt động đánh giá, chm đim của các cơ quan, đơn vị, địa phương làm cơ sở đánh giá công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

- Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của  các sở, ngành, địa phương làm cơ sở chm đim trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời có biện pháp đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, chn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ nhm đra các giải pháp đnâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Kết quả xếp loại là căn cứ xem xét khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Công tác đánh giá được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, đảm bảo tính toàn diện trong tổ chức và triển khai thực hiện.

- Bảo đảm sự phù hợp của các phương pháp, công cụ đánh giá đối với mục đích, đối tượng, phạm vi và nội dung đánh giá.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác triển khai, tuyên truyền Thông tư số 03/2018/TT-BTP

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng PHPBGDPL tỉnh và cấp huyện.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo các nhóm tiêu chí của Thông tư số 03/2018/TT-BTP

2.1 Nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị có liên quan.

+ Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, thành viên Hội đồng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Tham mưu ban hành trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Sản phẩm: Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ban hành các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới.

+ Cơ quan tham mưu: Các sở, ban, ngành chủ trì tham mưu triển khai, thực hiện các văn bản pháp luật mới liên quan chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực mình quản lý.

+ Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Tham mưu ban hành trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo.

+ Sản phẩm: Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ban hành và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án chuyên đề về phổ biến, giáo dục pháp luật ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo hướng dẫn, chỉ đạo của tổ chức cấp trên.

+ Cơ quan tham mưu: Các sở, ban, ngành chủ trì tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật ngn hạn, trung hạn và dài hạn.

+ Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Tham mưu ban hành trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác ph biến, giáo dục pháp luật.

+ Sản phẩm: Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; xác định nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ người làm công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

d) Cập nhật đầy đủ, kịp thời văn bản quy phạm pháp luật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Điều 13, Điều 17 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

đ) Thống kê, báo cáo, tổng kết, thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Thống kê, báo cáo, tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật

+ Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng.

+ Cơ quan thực hiện: Thành viên Hội đồng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm hoặc theo yêu cầu của cấp trên.

+ Sản phẩm: Biểu mẫu thống kê sliệu, báo cáo, hội nghị.

- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Cơ quan thực hiện: cơ quan có chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền pháp luật quy định.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên

2.2 Nhóm tiêu chí triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Đăng tải đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử của tỉnh theo quy định tại Điều 13 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật đầy đủ, kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc phạm vi quản lý.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Tổ chức truyền thông, phổ biến đầy đủ, kịp thời các văn bản, chính sách pháp luật mới thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

d) Ban hành văn bản chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; bố trí, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật.

- Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Sản phẩm: Văn bản.

e) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra.

+ Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng.

+ Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.

+ Sản phẩm: Văn bản.

- Triển khai các hoạt động cụ thể; có mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật hiệu quả, thường xuyên, liên tục.

+ Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm, thường xuyên.

2.3 Nhóm tiêu chí các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Nội dung:

+ Xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật; bảo đảm tổ chức bộ máy, cán bộ, kinh phí, cơ sở vật chất.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

2.4 Nhóm tiêu chí xây dựng phiếu khảo sát đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp xây dựng, tổng hợp phiếu khảo sát trên cơ sở lựa chọn một số lĩnh vực, địa bàn đtổ chức khảo sát, đánh giá, chm đim.

+ Các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp Sở Tư pháp tiến hành khảo sát.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Sản phẩm: Phiếu khảo sát.

2.5 Nhóm tiêu chí khác

a) Củng cố, kiện toàn và chỉ đạo củng cố, kiện toàn, triển khai thực hiện chức năng, quyền hạn và nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đng phối hợp ph biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện

- Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan tham mưu: Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, cấp huyện (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng).

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Sản phẩm: Văn bản.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù

- Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Sản phẩm: Văn bản.

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tự đánh giá, chấm điểm theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP

- Hàng năm, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp tng hp) làm cơ sở để tỉnh tổ chức tự đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

- Trong trường hợp cần thiết hoặc có nội dung chưa rõ, Sở Tư pháp đề nghị cơ quan đơn vị, địa phương gửi tài liệu kim chứng như: báo cáo, kế hoạch, thông báo, quyết định, công văn... làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh tự đánh giá chấm điểm.

- Thời gian đánh giá: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2019 (mốc thời gian năm đánh giá từ 01/01 đến 31/12; trong đó: số liệu thực tế được lấy từ 01/01 đến 31/10 hàng năm và ước tính đến 31/12 hàng năm).

- Thời gian báo cáo: trước 15/11 hàng năm (lồng ghép trong báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm).

4. Chấm điểm, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

Trên cơ sở Thông tư số 03/2018/TT-BTP và vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phbiến, giáo dục pháp luật cho các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các thành viên đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí, xây dựng phần mềm để áp dụng, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh và gửi Bộ Tư pháp đúng thời gian quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL; Cục CTPN);
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP(Lg, V);
- Lưu: VT
, Th.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2026/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2026/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2019
Ngày hiệu lực07/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2026/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2026/KH-UBND 2019 đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2026/KH-UBND 2019 đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bình Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2026/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýĐặng Minh Hưng
        Ngày ban hành07/05/2019
        Ngày hiệu lực07/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2026/KH-UBND 2019 đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2026/KH-UBND 2019 đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bình Dương

           • 07/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực