Văn bản khác 203/KH-UBND

Kế hoạch 203/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 203/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình ssố 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật s 12/2017/QH14 (sau đây gọi chung là Bộ luật Hình sự năm 2015), Ủy ban nhân dân tnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Công tác triển khai góp phần thực hiện có hiệu quả, bảo đảm mục đích, yêu cầu của Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự được ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Lut số 12/2017/QH14 và về hiệu lc thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 (sau đây gọi là Nghị quyết s 41/2017/QH14), bo đảm tính kp thời, đng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò ch đng, tích cực của Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 bo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc;

b) Bảo đm sự phối hợp có hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch;

c) Có lộ trình cụ thể trong giai đoạn chuyển tiếp để bảo đảm sau ngày 01 tháng 01 năm 2018, Bộ luật Hình sự được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả;

đ) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế ưu tiên và tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Bộ luật Hình sự theo Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát các đối tượng thuộc trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để cập nhật thông tin vào Lý lch tư pháp

Rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó và cấp Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cầu.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày Luật số 12/2017/QH14 được công bố (ngày 03 tháng 7 năm 2017) đến hết quý IV năm 2017 (thời gian chính thức theo Bộ Tư pháp triển khai).

2. Cập nhật tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Bộ luật Hình s

Cập nhật tài liệu do Bộ Tư pháp và các cơ quan Trung ương hỗ trợ và cấp phát cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của cơ quan Trung ương.

3. Tổ chức quán triệt, tập hun báo cáo viên, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

a) Tổ chức quán triệt, tập huấn

- Tổ chức tham gia hội nghị trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức tại điểm cu tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm quán triệt, tập huấn việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 cho đại diện các Sở, ban, ngành, đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan ở cấp tỉnh; đại diện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chc việc tham gia hội nghị trực tuyến.

+ Thời gian thực hiện: Trong tháng 10 năm 2017 (thời gian chính thức theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp).

- Tổ chức Hội nghị triển khai, giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ lut Hình sự năm 2015 cho đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố Huế.

+ Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

+ Thời gian thực hiện: Trong tháng 10 năm 2017.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trong hệ thng các cơ quan, tổ chức của mình.

+ Thời gian thực hiện: Trong tháng 10 năm 2017.

- Tổ chức tập hun cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện.

+ Cơ quan phối hp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Trong quý II và quý III/2018.

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết s41/2017/QH14 tại các Sở, ban, ngành, địa phương với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể để bảo đảm công tác tuyên truyền phải đem lại hiệu quả, góp phn nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức viên chức và nhân dân về Bộ luật, nhất là những nội dung mới để nghiêm chỉnh chấp hành.

+ Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyn, cp xã;

+ Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư, các cơ quan tổ chức khác tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trong cơ quan, tổ chc, ngành mình; phối hợp vi STư pháp và các Sở, ngành hữu quan trong việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật và Nghị quyết số 41/2017/QH14;

+ Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và quý I năm 2018.

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên các phương tiện thông tin đại chúng;

+ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng khác ở địa phương xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về Bộ luật hình sự năm 2015, nhất là những nội dung mới và Nghị quyết số 41/2017/QH14, đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015;

+ Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo Cổng thông tin điện tử của mình xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14;

+ Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và tiếp tục trong năm 2018.

4. Tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

a) Các Sở, ban, ngành, địa phương cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 do các cơ quan Trung ương tổ chức theo Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự được ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và tiếp tục trong năm 2018 (thời gian chính thức theo yêu cầu của cơ quan Trung ương).

b) Đề nghị các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm các công tác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và tiếp tục trong năm 2018.

Các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức khác tùy tình hình và yêu cầu nhiệm vụ có thể tổ chức tập huấn chuyên sâu cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

5. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Bộ luật Hình sự

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Sở Tư pháp, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình; gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện:

+ Kết quả rà soát gửi về Sở Tư pháp trước ngày 20/12/2017.

+ Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31/12/2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, địa phương, ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015; tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung công việc được phân công trong Kế hoạch này theo đúng tiến độ, bảo đảm cht lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 về Sở Tư pháp trước ngày 30 tháng 3 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập thì kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách năm đã được phê duyệt; dự toán bổ sung kinh phí thực hiện Kế hoạch và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật đtổ chức thực hiện.

Sở Tài chính (tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh), Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các Sở, ngành và địa phương.

3. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường vụ T
nh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
-
UBMTTQVN tỉnh;
- Công an t
nh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự;
- Các cơ quan chuyên m
ôn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, các PCVP và CV: TH;
- Lưu VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 203/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu203/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2017
Ngày hiệu lực11/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 203/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 203/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Kế hoạch 203/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Huế
       Loại văn bảnVăn bản khác
       Số hiệu203/KH-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýĐinh Khắc Đính
       Ngày ban hành11/10/2017
       Ngày hiệu lực11/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Kế hoạch 203/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Huế

          Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 203/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Huế

          • 11/10/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 11/10/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực