Văn bản khác 2038/KH-UBND

Kế hoạch 2038/KH-UBND năm 2019 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019-2021

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2038/KH-UBND 2019 về bảo đảm trật tự an toàn và chống ùn tắc giao thông tỉnh Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2038/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông;

Căn cứ Nghị Quyết số 12/NQ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 797/SGTVT-TTr ngày 26 tháng 4 năm 2019,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong các tầng lớp nhân dân;

- Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy; góp phần kéo giảm tai nạn giao thông mỗi năm từ 5% - 10% trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương), không để ùn tắc giao thông trên các trục đường chính đô thị, nhất là tại thành phố Việt Trì.

2. Yêu cầu

- Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên địa bàn toàn tỉnh ngay từ những tháng đầu năm 2019;

- Ban An toàn giao thông tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quanỦy ban nhân dân các huyện, thành, thị, xây dựng kế hoạch triển khai theo từng nhiệm vụ cụ thể, từng hoạt động, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; tránh hình thức, lãng phí, không hiệu quả;

- Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân; gắn trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về an toàn giao thông, trật tự đô thị, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc, các công cụ truyền thông hiện đại để tuyên truyền, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện với môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và giảm ô nhiễm môi trường từ hoạt động giao thông vận tải; quản lý quy hoạch - trật tự xây dựng. Tập trung nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; siết chặt kỷ cương công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, thuyền viên, người điều khiển phương tiện; đăng ký, đăng kiểm phương tiện; an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; đường thủy nội địa, đường sắt; tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

3. Phòng, chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa sử dụng ma túy, chất có cồn và chất kích thích khác mà pháp luật cấm. Thực hiện nghiêm túc quy định về khám sức khỏe định kỳ cho lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

4. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Từng bước thực hiện xã hội hóa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông như huy động các nguồn lực xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài phục vụ phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng hệ thống giám sát phát hiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

6. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng, bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đô thị, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện…phải phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, các xã, phường, thị trấn có tuyến đường sắt (Yên Viên - Lào Cai) chạy qua phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp vận động đoàn viên, hội viện tại địa bàn tham gia cảnh giới, bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt không có rào chắn; sử dụng nguồn bảo trì đường bộ và các nguồn vốn hợp pháp khác huy động nhân dân tham gia làm gờ giảm tốc, cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính, lối đi tự mở qua đường sắt; gắn trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với người đứng đầu cấp huyện, cấp xã biết nhưng không chỉ đạo giải quyết dứt điểm, hoặc có chỉ đạo nhưng không kiểm tra, giám sát để phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt hoặc đấu nối trái phép vào công trình đường bộ, để tai nạn giao thông xảy ra tại các vị trí này. Tiếp tục duy trì tổ chức chốt gác tại 17 lối đi tự mở giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; quản lý tốt hành lang an toàn giao thông đường sắt, từng bước xây dựng đường gom dọc theo hành lang đường sắt để xóa bỏ một số lối đi tự mở theo lộ trình.

8. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực của Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thành, thị trong việc triển khai các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

9. Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông: Chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đầu tư hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và các lực lượng cùng tham gia tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

10. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở Giao thông vận tải, phục vụ công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải và trật tự an toàn giao thông.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm về trật tự an toàn giao thông;

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và các địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch về tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông;

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Ban An toàn giao thông tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan liên quan trong công tác đảm bảo về trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền về các giải pháp thực hiện các chủ đề an toàn giao thông hàng năm;

- Chỉ đạo các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công, tăng cường công tác kiểm tra, báo cáo theo quy định.

2. Sở Giao thông vận tải

- Tăng cường công tác đầu tư phát triển hạ tầng giao thông để hoàn thành các mục tiêu của Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền để giải quyết dứt điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông, “điểm đen tai nạn giao thông” trên các tuyến đường bộ;

- Tăng cường kết nối, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa điều hành vận tải, nâng cao năng lực chất lượng vận tải; tiếp tục siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện, chú trọng các giải pháp ngăn chặn vi phạm từ gốc, kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải. Phối hợp trao đổi, chia sẻ dữ liệu, thông tin với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành nhằm tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh;

- Nghiên cứu, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh; đẩy nhanh việc rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, thường xuyên rà soát và khắc phục kịp thời các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên quốc lộ vào năm 2020. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị rà soát soát và khắc phục kịp thời các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông, trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường qua các đô thị đông người tham gia giao thông;

- Tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp, xã hội hóa xây dựng, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trên tất cả các lĩnh vực. Trước mắt, tập trung khảo sát, hoàn thành lắp đặt hệ thống biển báo và xây dựng phương án phân luồng giao thông tại các cổng trường học trên địa bàn thành phố Việt Trì trong năm 2019;

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa của tổ chức, cá nhân liên quan; quản lý chặt chẽ hoạt động của Bến thủy nội địa, người điều khiển phương tiện thủy nội địa; kết hợp tổ chức điều tiết, khống chế bảo đảm giao thông, chống va trôi tại các vị trí cầu trọng điểm vào mùa mưa bão. Phối hợp với các cơ quan và chính quyền địa phương có liên quan giải tỏa các điểm khai thác cát, sỏi trái phép trên sông gây mất an toàn giao thông;

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; siết chặt công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trên trên địa bàn tỉnh, tập trung vào một số cơ sở sở đào tạo, sát hạch có biểu hiện vi phạm. Tăng cường kiểm tra công tác kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Y tế tăng cường thanh tra các cơ sở khám sức khỏe cho người điều khiển phương tiện; tổ chức hậu kiểm kết quả khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tải;

- Đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020. Phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các vị trí đường ngang không người gác để cắm biển báo phù hợp. Hoàn thành kết nối tín hiệu giao thông tại các nút giao thông đường bộ có đèn tín hiệu và đường ngang đường sắt để điều khiển giao thông đường bộ khi có tàu hỏa chạy qua.

3. Công an tỉnh

- Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;

- Tổ chức lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ khảo sát, kiến nghị các bất hợp lý trong tổ chức giao thông; chú trọng tại các tuyến đường mới khai thác, sử dụng; kiến nghị về việc giải quyết các “điểm đen” tai nạn giao thông; thực hiện các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông;

- Đổi mới phương pháp tuần tra kiểm soát, tăng cường tuần tra lưu động và kiểm tra theo chuyên đề, đẩy mạnh việc phát hiện và xử lý vi phạm bằng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ được trang bị. Thực hiện việc gửi thông báo các trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết để phối hợp quản lý và đối chiếu trước khi cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe;

- Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả đối với các loại xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm;

- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải để trao đổi thông tin phục vụ quản lý nhà nước và kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nghiên cứu, đề xuất Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí lắp đặt camera để giám sát, chỉ huy điều hành giao thông; xử phạt nguội đối với hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

4. Sở Y tế

- Tăng cường tập huấn, phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông trong cộng đồng, đảm bảo khả năng tiếp cận nạn nhân trong thời gian sớm nhất khi nhận thông tin yêu cầu cấp cứu;

- Xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho cán bộ y tế cấp xã, thôn, bản, thời gian triển khai bắt đầu từ năm 2020; tuyên truyền, phổ biến tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu tại hiện trường tai nạn cho người tham gia giao thông; hướng dẫn trang bị dụng cụ cứu thương trên các phương tiện giao thông;

- Phối hợp với Công an tỉnh phục vụ công tác xét nghiệm ma tuý, chất kích thích thần kinh và nồng độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận tải; tổ chức tổng kiểm tra công tác khám và cấp giấy khám sức khoẻ cho người lái xe và người học lái xe trên toàn tỉnh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm; phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện nghiêm công tác khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, xét nghiệm ma tuý đối với toàn bộ lái xe được khám sức khoẻ;

- Yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn tỉnh thực hiện kiểm tra chất ma tuý và nồng độ cồn đối với toàn bộ nạn nhân là lái xe cấp cứu do tai nạn giao thông;

- Thống kê số liệu nạn nhân thương tích do tai nạn giao thông vào cấp cứu tại các cơ sở y tế và số liệu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông; định kỳ hàng quý, 6 tháng, cả năm cung cấp số liệu cho Ban An toàn giao thông tỉnh.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 188/QCPH-CAT-SGD&ĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành, thị duy trì, phát huy hiệu quả và nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”;

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức về an toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông; tích cực triển khai có hiệu quả cuộc thi “Giao thông học đường” hằng năm cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;

- Xây dựng kế hoạch triển khai bảo đảm an toàn giao thông hằng năm trong toàn ngành và phát động “tháng cao điểm an toàn cho học sinh tới trường”; phổ biến tài liệu hướng dẫn và vận động cha mẹ học sinh các quy tắc an toàn giao thông đối với học sinh từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông;

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học cho học sinh, sinh viên. Tiếp tục triển khai bộ tài liệu “văn hóa giao thông” cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở đến các cơ sở giáo dục đào tạo.

6. Sở Xây dựng

- Rà soát, lồng ghép nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch và quản lý hoạt động xây dựng; hệ thống đường gom trong các khu công nghiệp, khu thương mại dịch vụ, khu dân cư;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; bảo đảm khả năng đáp ứng, kết nối giao thông đô thị; diện tích nơi đỗ xe trong đô thị, các công trình xây dựng, không gian vỉa hè, lối đi bộ đáp ứng các yêu cầu về an toàn giao thông.

7. Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tăng cường chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản, phân bón, nông sản, xây lắp các công trình có sử dụng kết cấu siêu trường, siêu trọng, kinh doanh xăng, dầu... thực hiện nghiêm các quy định về bốc, xếp hàng hóa lên xe ô tô, phối hợp với các cơ quan liên quan cương quyết không để tình trạng xe ô tô chở hàng quá tải đi và đến các đầu mối hàng hóa của doanh nghiệp;

- Sở Công Thương phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh các loại xe máy điện, xe đạp điện và mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy;

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, rà soát, thống kê, phân loại và xử lý các tồn tại về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và áp giá bồi thường thiệt hại đối với công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng đất liên quan đến hành lang an toàn đường bộ.

8. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông để mọi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động trong quân đội gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông;

- Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý đối với các phương tiện vận tải quân sự; chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe; kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe - máy quân sự, phương tiện vận tải thủy;

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông;

- Tăng cường huấn luyện, diễn tập cứu hộ, cứu nạn các tình huống tai nạn, mất an toàn trên các tuyến đường thủy nội địa cho lực lượng công binh.

9. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn công tác lập dự toán, đề xuất bố trí kinh phí an toàn giao thông để triển khai các hoạt động bảo đảm về trật tự an toàn giao thông của các huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan theo quy định; nghiên cứu, đề xuất bổ sung kinh phí để xử lý khẩn cấp các điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, đề xuất về cơ chế chính sách, hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, phương tiện vận tải hành khách công cộng và các bến, bãi đỗ xe.

10. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan

- Tuyên truyền tiêu chí “Văn hóa giao thông” đến người tham gia giao thông. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông;

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau; đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trọng tâm trên truyền hình, phát thanh, internet... Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông: Tuyên truyền lưu động, loa phóng thanh, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm ảnh, các hội thi, vận động sáng tác với chủ đề về trật tự an toàn giao thông… Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền theo chuyên đề; giới thiệu những tâm gương, điển hình trong việc chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đồng thời phê phán những thói xấu, hành vi vi phạm của người tham gia giao thông;

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng thời lượng, đổi mới cách thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an toàn giao thông;

- Đài Phát thanhTruyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ tiếp tục duy trì chuyên mục an toàn giao thông trên sóng Phát thanh, truyền hình và trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử; thường xuyên đăng tải các thông điệp về an toàn giao thông, nhất là trong các đợt cao điểm.

11. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đầu tư hằng năm cho công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; trong đó, quan tâm bố trí kính phí đối với các công trình nhằm giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như: Đường gom, cầu vượt, công trình phụ trợ,… và công tác bồi thường, giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn quản lý; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các lực lượng chức năng, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

- Chủ trì, phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông tổ chức cưỡng chế, giải tỏa các công trình đã được bồi thường, công trình tái lấn chiếm mà không tự giác tháo dỡ, các công trình xây dựng trái phép trong hành lang đường bộ, đường sắt;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị Hạ Hòa, Thanh Ba, Lâm Thao, thị xã Phú Thọ và Thành phố Việt Trì: Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, đơn vị quản lý đường sắt và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các vị trí đường ngang không người gác có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cao, đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đầu tư nâng cấp thành các đường ngang cảnh báo tự động có lắp đặt cần chắn tự động; xây dựng lộ trình làm đường gom để xóa các lối đi dân sinh bất hợp pháp. Tiếp tục duy trì 17 chốt cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt hiện có;

- Có các biện pháp xử lý nghiêm, triệt để đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng lấn chiếm hoặc tái lấn chiếm và sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ, đường sắt. Tuyệt đối không để phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt;

- Chủ động rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tăng cường các biện pháp bảo đảm về trật tự an toàn giao thông đối với tuyến đường vừa tổ chức thi công vừa khai thác sử dụng.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

Đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành pháp luật giao thông khi tham gia giao thông, bảo vệ công trình và kết cấu hạ tầng giao thông.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết và Kế hoạch này gửi về Ban An toàn giao thông tỉnh, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm (Báo cáo quý trước ngày 20 của tháng cuối quý; báo cáo 6 tháng trước ngày 20 tháng 6; báo cáo năm trước ngày 20 tháng 12 hàng năm) và tại hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông./.

 

 

Nơi nhận:
- UBATGTQG (để b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các thành viên Ban ATGT tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Lưu: VP, KT5(02b)(V-120b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2038/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2038/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2019
Ngày hiệu lực16/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2038/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2038/KH-UBND 2019 về bảo đảm trật tự an toàn và chống ùn tắc giao thông tỉnh Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2038/KH-UBND 2019 về bảo đảm trật tự an toàn và chống ùn tắc giao thông tỉnh Phú Thọ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2038/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNguyễn Thanh Hải
        Ngày ban hành16/05/2019
        Ngày hiệu lực16/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 2038/KH-UBND 2019 về bảo đảm trật tự an toàn và chống ùn tắc giao thông tỉnh Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2038/KH-UBND 2019 về bảo đảm trật tự an toàn và chống ùn tắc giao thông tỉnh Phú Thọ

            • 16/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực