Văn bản khác 2042/KH-UBND

Kế hoạch 2042/KH-UBND năm 2015 tiếp tục thực hiện Chiến lược Phát triển công tác thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2042/KH-UBND 2015 công tác thanh niên Bình Dương 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2042/KH-UBND

Bình Dương, ngày 23 tháng 06 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X);

Căn cứ Quyết định 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển công tác thanh niên giai đoạn 2011-2020;

Nhằm cụ thể hóa Quyết định 3875/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020, Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 05/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên và đảm bảo cho việc quản lý nhà nước về công tác thanh niên đạt hiệu quả cao; đồng thời phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển công tác thanh niên giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các văn bản chỉ đạo khác của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Từng bước nâng cao nhận thức đúng đắn việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên trong giai đoạn mới;

- Thực hiện ngày càng tốt hơn các chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên tham gia học tập, lao động, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về mọi mặt và phát triển toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu, yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phải đạt hiệu quả, cụ thể và kịp thời, hướng đến mục đích nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong tình hình mới;

- Tăng cường nhận thức của các cấp, các ngành; các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể và các địa phương đối với vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên; đảm bảo nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trở thành một trong những nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh;

- Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của các cấp, các ngành; các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và chất lượng đối với quản lý nhà nước về công tác thanh niên

- Các sở, ngành và địa phương chủ động tổ chức tuyên truyền, giáo dục, học tập quán triệt công tác quản lý nhà nước về thanh niên; từng bước nâng cao nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên; đảm bảo việc thực thi có hiệu quả chính sách, pháp luật dành cho thanh niên;

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức chính trị xã hội đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về thanh niên ngày càng hiệu quả và thiết thực; thực hiện tốt các tiêu chí của Trung ương về thanh niên và công tác thanh niên;

- Tiếp tục tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho cán bộ, công chức làm công tác thanh niên trên địa bàn;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 đề ra.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên

- Tăng cường các giải pháp khuyến khích và hỗ trợ thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp cho phù hợp theo lộ trình phân luồng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Tiếp tục tổ chức triển khai chính sách tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên và thanh niên vay vốn, giúp thanh niên có điều kiện phấn đấu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nhất là việc học tập, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mói trên địa bàn tỉnh.

- Tạo môi trường học tập hiệu quả, đẩy mạnh thực hiện các chính sách thu hút những người có trình độ cao; nghiên cứu xây dựng, ban hành chính sách phù hợp nhằm khuyến khích, hỗ trợ thanh niên tham gia các chương trình nghiên cứu học tập ở trong và ngoài nước đối với các ngành, nghề mà địa phương đang có nhu cầu.

- Triển khai các chương trình giáo dục trong học sinh, sinh viên; tổ chức các hoạt động đối thoại, tọa đàm để thanh niên nâng cao nhận thức pháp luật và tư duy chính trị; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên trên các lĩnh vực và hoàn thiện các đề án thực hiện chính, sách đối với thanh niên, trong đó tập trung thực hiện các chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện, sau cải tạo; khuyến khích thanh niên phát triển các ngành nghề truyền thống ở địa phương, góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên để ổn định đời sống.

- Tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, đối thoại giữa thanh niên với lãnh đạo chính quyền các cấp, các doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn giúp thanh niên xây dựng mục tiêu và định hướng công việc cho tương lai; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả trong thanh niên và tổ chức biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến đối với thanh niên làm kinh tế giỏi.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên các nước; đặc biệt là đối với các quốc gia có ký kết giao lưu hàng năm, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về văn hóa của mỗi quốc gia và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện khác,,..

3. Tiếp tục xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, thân thiện, gần gũi, tạo điều kiện cho thanh niên từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, thể chất và tinh thần, kỹ năng sống

- Thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa phù hợp, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của thanh niên trên địa bàn. Hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát hiện, bồi dưỡng và thu hút thanh niên tài năng tham gia, phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực văn học nghệ thuật, thể dục thể thao của tỉnh.

- Tạo điều kiện và hỗ trợ Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức các hoạt động xã hội, giáo dục truyền thống nhằm giúp thanh niên có nhận thức đúng đắn trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc.

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn; công tác giáo dục, cảm hóa và giúp đỡ thanh thanh thiếu niên chậm tiến hòa nhập cộng đồng; công tác phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường và triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách, các thiết chế văn hóa, hoạt động sinh hoạt của thanh thiếu niên đạt tiêu chuẩn và có tính khả thi cao, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và giáo dục thanh thiêu niên.

- Thường xuyên tổ chức các đợt bình chọn và trao các giải thưởng cho thanh niên có tài năng, kịp thời động viên, tôn vinh những gương thanh thiếu niên nghèo vượt khó, học giỏi và thanh thiếu niên đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực khoa học khác trong các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế.

4. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên và nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên theo Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 14/4/2015

- Tăng cường giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị cho thanh niên theo Chủ nghĩa Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục thanh niên sống có ý thức, trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên trên trên địa bàn, trong đó chú trọng tuyên truyền các luật như: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật bình đẳng giới và các quy định của pháp luật về sức khỏe sinh sản vị thành niên... nhằm góp phần cho thiếu niên nhi đồng phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần; trở thành lớp thanh niên có thể lực, trí lực tốt đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội trong thời gian tới.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền trong học sinh, sinh viên thực hiện tốt các nội dung về xây dựng nếp sống văn hóa trường học thân thiện, học sinh, sinh viên tích cực, giáo dục toàn diện về đức - trí - thể - mỹ; hình thành lớp thanh niên kế thừa có bản lĩnh, năng lực, trí thức, có tinh thần cầu tiến;

- Triển khai có hiệu quả đề án Nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014-2018 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 14/4/2015.

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát, khảo sát thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại một số cơ quan và địa phương trong tỉnh

Hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên cùng cấp tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật dành cho thanh niên ở một số cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh và báo cáo kết quả về Chính phủ và Bộ Nội vụ theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ để tổng hợp) trước ngày 01/7/2015.

2. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai, tập huấn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch này. Định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch với 02 giai đoạn: Giai đoạn 01: năm 2016-2018, tổ chức sơ kết trong năm 2018. Giai đoạn 02: năm 2018-2020, tổ chức tổng kết vào năm 2020.

3. Đề nghị Tỉnh Đoàn Bình Dương

- Phối hợp Sở Nội vụ triển khai cụ thể các nội dung, tiến độ theo kế hoạch;

- Chỉ đạo các tổ chức Đoàn các cấp phối hợp cùng Phòng Nội vụ, cán bộ Nội vụ cùng cấp triển khai có hiệu quả các nội dung công việc liên quan;

4. Sở Tài Chính:

Phối hợp với Sở Nội vụ, Tỉnh Đoàn hướng dẫn các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng và thanh, quyết toán kinh phí triển khai thực hiện các chương trình, dự án... đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Trên đây là Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn đề còn vướng mắc; các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố có ý kiến phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT TU,TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vận tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Trường Đại học Thủ Dầu Một;
- LĐVP, Tg, TH;
- Lưu VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2042/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2042/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2015
Ngày hiệu lực23/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2042/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2042/KH-UBND 2015 công tác thanh niên Bình Dương 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2042/KH-UBND 2015 công tác thanh niên Bình Dương 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2042/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành23/06/2015
        Ngày hiệu lực23/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2042/KH-UBND 2015 công tác thanh niên Bình Dương 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2042/KH-UBND 2015 công tác thanh niên Bình Dương 2016 2020

           • 23/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực