Văn bản khác 2047/KH-UBND

Kế hoạch 2047/KH-UBND năm 2019 thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 2019-2021

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2047/KH-UBND 2019 thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2047/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 12 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TỈNH BÌNH THUẬN TRONG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 653/NQ-UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 và Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37- NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 653/NQ-UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo đảm sự đồng thuận trong nhân dân, dư luận xã hội trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

2. Quá trình triển khai phải gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương, nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển, bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

3. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng tổ chức trong thực hiện nghị quyết, trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

II. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP TRONG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021:

1. Năm 2019:

- Thực hiện sắp xếp, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo Kết luận số 639-KL/TU ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư khi tiến hành sắp xếp (thực hiện hàng năm trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021).

2. Năm 2020:

Tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp.

3. Năm 2021:

- Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND và kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp.

- Tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau khi kiện toàn tổ chức của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại những đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp.

- Tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, làm cơ sở cho việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022 - 2030.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tổ chức hội nghị triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

1.1. Tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc, khó khăn của các địa phương khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 20/6/2019.

1.2. Thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Tuyên truyền những kết quả đạt được, những gương làm tốt và những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở địa phương.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; Báo Bình Thuận; Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận; Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ khi ban hành kế hoạch đến năm 2021.

2. Xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021.

2.1. Xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Tỉnh ủy xem xét thông qua phương án tổng thể định hướng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 07/6/2019.

2.2. Báo cáo Bộ Nội vụ phương án tổng thể định hướng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: 05 ngày sau khi nhận được ý kiến kết luận của Tỉnh ủy.

3. Xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021.

3.1. Xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (Đề án chi tiết cho từng đơn vị hành chính cấp xã có thực hiện sáp nhập hoặc điều chỉnh địa giới hành chính).

- Đơn vị thực hiện: UBND cấp huyện, cấp xã có liên quan.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 05/7/2019.

3.2. Tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

- Đơn vị thực hiện: UBND cấp huyện, cấp xã có liên quan.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 01/8/2019.

3.3. Thông qua Hội đồng nhân dân cấp xã Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

- Đơn vị thực hiện: UBND cấp xã có liên quan.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, Thường trực HĐND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 05/8/2019.

3.4. Thông qua Hội đồng nhân dân cấp huyện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

- Đơn vị thực hiện: UBND cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Thường trực HĐND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/8/2019.

3.5. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021 (Đề án chung cho toàn tỉnh).

- Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/8/2019.

3.6. Trình thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021, báo cáo Bộ Nội vụ để trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 25/8/2019.

3.7. Hoàn chỉnh và gửi hồ sơ Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021, báo cáo Bộ Nội vụ để trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/8/2019.

4. Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động dôi dư ở đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

4.1. Rà soát, xây dựng phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng các trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất của các đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát đất đai, tài sản khi đưa vào khai thác, sử dụng.

- Đơn vị thực hiện: UBND cấp huyện có liên quan

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực.

4.2. Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức ở các đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại đơn vị mới; xác định số lượng cán bộ, công chức dôi dư và thực hiện các chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư sau khi sắp xếp.

- Đơn vị thực hiện: UBND cấp huyện, cấp xã.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực.

4.3. Trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, xây dựng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người lao động dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính và các ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

5. Thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi địa giới đơn vị hành chính cấp xã do sắp xếp.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành.

6. Tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

6.1. Tổ chức hội nghị tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2021.

6.2. Báo cáo Bộ Nội vụ tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 2019 - 2021 do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban và lãnh đạo các cơ quan có liên quan làm thành viên.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung được phân công tại Kế hoạch này có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra giải đáp các vướng mắc, khó khăn của các huyện, thị xã, thành phố khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; hướng dẫn sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; Định kỳ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin báo cáo theo quy định của Bộ Nội vụ.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện các nội dung của kế hoạch này bao gồm: Kinh phí phục vụ cho việc xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch; Đồng thời chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã phối hợp có hiệu quả với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực hiện kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bình Thuận; Đài PT-TH Bình Thuận;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, XDCQ (Ba-35b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2047/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2047/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2019
Ngày hiệu lực12/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2047/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2047/KH-UBND 2019 thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2047/KH-UBND 2019 thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã Bình Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2047/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành12/06/2019
        Ngày hiệu lực12/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2047/KH-UBND 2019 thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2047/KH-UBND 2019 thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã Bình Thuận

           • 12/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực