Kế hoạch 2050/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2050/KH-UBND 2023 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Hội Luật gia Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2050/KH-UBND

Gia Lai, ngày 03 tháng 8 năm 2023

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 1829-KH/BCSĐCP NGÀY 04/5/2023 CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14-CT/TW NGÀY 01/7/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Thực hiện Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới (sau đây gọi là Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP); Thông tri số 07-TT/TU ngày 08/11/2022 của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới (sau đây gọi là Thông tri số 07-TT/TU); Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP trên địa bàn tỉnh Gia Lai với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Tỉnh ủy giao tại Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP và Thông tri số 07-TT/TU nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các cấp hội, hội viên Hội Luật gia trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

a) Bám sát chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Tỉnh ủy để triển khai đầy đủ các nhiệm vụ theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TW đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế.

b) Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong triển khai nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, thời gian thực hiện và kết quả; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Theo Phụ lục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ (Kèm theo Kế hoạch này).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP, Thông tri số 07-TT/TU và Kế hoạch này, UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là cấp huyện) bổ sung các nhiệm vụ được giao vào Kế hoạch công tác hàng năm hoặc xây dựng Kế hoạch công tác riêng để thực hiện, trong đó xác định cụ thể nội dung công việc (theo thứ tự ưu tiên về tính cấp thiết, tính hợp lý và tính khả thi), cơ quan thực hiện, thời gian thực hiện và sản phẩm cụ thể.

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; đề xuất các giải pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đúng quy định; phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong việc triển khai các nội dung được quy định tại Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP. Giao Sở Tư pháp định kỳ hàng năm tổng hợp, xây dựng và ký gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Bộ Tư pháp trước ngày 31/12 theo quy định1.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện; Hội Luật gia cấp huyện chủ động triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Sở Tư pháp trước ngày 10/12 để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

4. Kinh phí thực hiện

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chủ động sử dụng kinh phí chi hoạt động thường xuyên hàng năm để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp, điện thoại 02693.821.596) để được hướng dẫn, giải đáp./.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội Luật gia các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Chi Hội trực thuộc Hội Luật gia tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Hải Long1 Theo đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 3068/BTP-TCCB ngày 18/7/2023 về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2050/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu2050/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(10/08/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2050/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2050/KH-UBND 2023 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Hội Luật gia Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2050/KH-UBND 2023 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Hội Luật gia Gia Lai
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu2050/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýTrương Hải Long
        Ngày ban hành03/08/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (10/08/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 2050/KH-UBND 2023 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Hội Luật gia Gia Lai

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2050/KH-UBND 2023 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Hội Luật gia Gia Lai

              • 03/08/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực