Văn bản khác 206/KH-UBND

Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2020 về kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 206/KH-UBND 2020 đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 206/KH-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND Thành phố về thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch kiểm tra, đánh giá thực trạng thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH, BHYT được HĐND, UBND Thành phố giao năm 2020, cụ thể:

- Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,1% dân số.

- Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 95% số người thuộc diện tham gia; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 95% số người thuộc diện tham gia.

- Tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 30%.

- Đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu về BHXH, BHYT của UBND các quận, huyện, thị xã (UBND cấp huyện); tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó xác định những vấn đề cần tập trung chỉ đạo hoặc bổ sung, điều chỉnh từ nay đến ngày 31/12/2020.

2. Yêu cầu

- Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

- Các đơn vị được kiểm tra phải chuẩn bị đầy đủ báo cáo, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra để việc kiểm tra đạt kết quả.

- Việc tiến hành kiểm tra không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được kiểm tra.

II. NỘI DUNG

1. Thành phần Đoàn kiểm tra

* Thành phần Đoàn kiểm tra (danh sách theo phụ lục 1 đính kèm).

* Đơn vị kiểm tra trực tiếp:

UBND các quận, huyện: Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Mỹ Đức, Thạch Thất, Gia Lâm.

2. Nội dung kiểm tra

a. Công tác triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố về tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn.

b. Đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn 09 tháng đầu năm, ước thực hiện đến ngày 31/12/2020, cụ thể:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ:

+ Tỷ lệ bao phủ BHYT.

+ Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp.

+ Tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện.

+ Công tác đôn đốc thu, giảm nợ đóng BHXH đảm bảo quyền lợi của người lao động.

+ Công tác kiểm soát chi phí Khám chữa bệnh (KCB) BHYT.

+ Công tác phát triển số người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM.

+ Việc thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

- Chỉ tiêu còn phải thực hiện đến cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu được HĐND, UBND Thành phố giao.

- Các giải pháp thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu HĐND, UBND Thành phố giao năm 2020.

(Đề cương theo Phụ lục 3 đính kèm)

3. Thời điểm kiểm tra, thời gian kiểm tra và địa điểm kiểm tra

- Thời điểm lấy số liệu, tài liệu kiểm tra: từ 01/01/2020 đến 30/9/2020.

- Thời hạn tiến hành kiểm tra tại mỗi đơn vị trong 01 ngày.

- Thời gian kiểm tra: (theo Phụ lục 2 đính kèm).

- Địa điểm kiểm tra: tại các đơn vị được kiểm tra trực tiếp nêu trên.

4. Phương pháp tiến hành kiểm tra

a. Trực tiếp kiểm tra:

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp đối với 06 UBND cấp huyện. Các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo và hồ sơ, tài liệu có liên quan đến kết quả thực hiện, trong đó chú ý nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, trong quá trình tổ chức thực hiện; nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

b. Tự kiểm tra và báo cáo kết quả:

UBND các quận, huyện, thị xã không tiến hành kiểm tra trực tiếp thực hiện báo cáo theo Đề cương gửi về BHXH Thành phố trước ngày 10/11/2020 để tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

III. KINH PHÍ KIỂM TRA.

Từ nguồn kinh phí chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN của BHXH thành phố Hà Nội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Bảo hiểm xã hội Thành phố:

- Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm toàn diện với UBND Thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Tham mưu UBND Thành phố các giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

- Xây dựng đề cương báo cáo chi tiết, chuẩn bị điều kiện làm việc, thông báo lịch làm việc chính thức, mời các thành viên Đoàn kiểm tra tham gia, bố trí phương tiện phục vụ Đoàn kiểm tra Thành phố theo kế hoạch.

- Là đầu mối liên hệ, thống nhất lịch làm việc cụ thể với UBND các huyện được kiểm tra.

- Tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả kiểm tra theo quy định.

2. Thành viên Đoàn kiểm tra:

Các thành viên Đoàn kiểm tra Thành phố có trách nhiệm tham gia đoàn kiểm tra đầy đủ, đúng thời gian qui định.

3. UBND các quận, huyện: Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Mỹ Đức, Thạch Thất, Gia Lâm:

- Tổng hợp, đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, khó khăn tồn tại, đề xuất, kiến nghị và phương hướng để thực hiện tốt, hoàn thành các chỉ tiêu; chuẩn bị, phối hợp với BHXH Thành phố thống nhất lịch làm việc chính thức và báo cáo tại buổi kiểm tra của Đoàn kiểm tra Thành phố

- Trên cơ sở đề cương hướng dẫn kiểm tra, các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 05/11/2020 (qua BHXH Thành phố - Số 15 Cầu Đơ, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội; đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ: [email protected]) để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu BHXH Thành phố, các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, gửi về BHXH Thành phố để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các thành viên đoàn kiểm tra;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang, các phòng KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH ĐOÀN KIỂM TRA THÀNH PHỐ
(Kèm theo Kế hoạch số: 206/KH-UBND ngày 02/11/2020)

1. Đoàn kiểm tra số 1

- Đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc BHXH Thành phố - Trưởng đoàn.

- Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Phó Trưởng đoàn.

- Đại diện các Sở, ngành: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Thành phố.

- Đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Phó Trưởng phòng Quản lý Thu BHXH Thành phố - Thư ký Đoàn.

2. Đoàn kiểm tra số 2

- Đồng chí Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Trưởng đoàn.

- Đồng chí Vũ Đức Thuật, Phó Giám đốc BHXH Thành phố - Phó Trưởng đoàn.

- Đại diện các Sở, ngành: Sở Y tế, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

- Đồng chí Dương Thị Minh Châu, Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, BHXH Thành phố - Thư ký Đoàn.

3. Đoàn kiểm tra số 3

- Đồng chí Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế - Trưởng đoàn.

- Đồng chí Đàm Thị Hòa, Phó Giám đốc BHXH Thành phố - Phó Trưởng đoàn.

- Đại diện các Sở, ngành: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

- Đồng chí Trịnh Hà Trung, Chánh Văn phòng BHXH Thành phố - Thư ký Đoàn.

 

PHỤ LỤC 2

LỊCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ UBND CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ
(Kèm theo Kế hoạch số: 206/KH-UBND ngày 02/11/2020)

STT

Đoàn kiểm tra

Đơn vị kiểm tra trực tiếp

Thời gian kiểm tra
(dự kiến)

1

Đoàn kiểm tra số 1 do đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc BHXH Thành phố làm Trưởng đoàn

Thanh Xuân

8h30’ ngày 11/11/2020

Mỹ Đức

8h30’ ngày 12/11/2020

2

Đoàn kiểm tra số 2 do đồng chí Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn

Hà Đông

8h30’ ngày 11/11/2020

Thạch Thất

8h30’ ngày 12/11/2020

3

Đoàn kiểm tra số 3 do đồng chí Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn.

Bắc Từ Liêm

8h30’ ngày 11/11/2020

Gia Lâm

8h30’ ngày 12/11/2020

 

PHỤ LỤC 3

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT trên địa bàn
(Kèm theo Kế hoạch số: 206/KH-UBND ngày 02/11/2020)

I. Công tác chỉ đạo điều hành

- Bám sát Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố; Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND Thành phố; Quyết định số 5434/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của UBND Thành phố; Quyết định số 6751/QĐ-BCĐ ngày 22/11/2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND Thành phố.

- Việc giao chỉ tiêu và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn.

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp huyện.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT

1. Các chỉ tiêu do HĐND, UBND Thành phố giao

- Tỷ lệ bao phủ BHYT

- Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp

- Tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện

(Số liệu tính đến hết tháng 9/2020, cần so sánh với số liệu cùng kỳ năm trước, so sánh với 31/12/2019, số còn phải thực hiện để hoàn thành Kế hoạch)

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm giao tại Kế hoạch 04/KH-UBND

- Giảm tỷ lệ nợ đóng BHXH

- Kiểm soát chi phí KCB BHYT

- Công tác phát triển số người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM

- Thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử về BHXH, BHYT

III. Tồn tại hạn chế và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

IV. Giải pháp thực hiện

V. Đề xuất, kiến nghị

* Phần phụ lục (nếu có)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 206/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu206/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2020
Ngày hiệu lực02/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 206/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 206/KH-UBND 2020 đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 206/KH-UBND 2020 đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu206/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Văn Quý
        Ngày ban hành02/11/2020
        Ngày hiệu lực02/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 206/KH-UBND 2020 đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 206/KH-UBND 2020 đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Hà Nội

             • 02/11/2020

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/11/2020

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực