Văn bản khác 2062/KH-TTCP

Kế hoạch 2062/KH-TTCP năm 2014 phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng khóa XII do Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2062/KH-TTCP 2014 phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng khóa XII


THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2062/KH-TTCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẢNG KHÓA XII

Căn cứ Luật Khiếu nại được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật Tố cáo được Quốc hội thông qua ngày 11/11 /2011;

Căn cứ Luật Tiếp công dân được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Thực hiện Kết luận số 01- KL/TBTCPV ngày 19/5/2014 của Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XII về việc phân công nhiệm vụ tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng, Thanh tra Chính phủ xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân giữa Thanh tra Chính phủ với các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương nhằm phục vụ Đại hội XII của Đảng như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định pháp luật, hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo đến thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng.

2. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Kịp thời xử lý các tình huống các đoàn công dân khiếu nại, tố cáo đông người, bức xúc, kéo dài tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phục vụ tốt Đại hội XII của Đảng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.

1. Đối với Thanh tra Chính phủ.

- Căn cứ kết quả tổng hợp, báo cáo của các Cục địa bàn, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và các địa phương để lập danh mục những địa phương có nhiều đoàn đông người đến Trụ sở, có nhiều vụ việc công dân khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài. Qua đó phân loại và có biện pháp xử lý theo từng nhóm nội dung khiếu nại, tố cáo.

- Thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc các Cục địa bàn và một số địa phương đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài; đồng thời, nắm chắc các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp mới phát sinh để kịp thời xem xét, giải quyết.

- Trụ sở Tiếp công dân Trung ương thực hiện một số nội dung:

+ Xây dựng kế hoạch cụ thể về Tiếp công dân phục vụ Đại hội XII của Đảng;

+ Đối với các vụ việc đã có kết quả rà soát theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ thì căn cứ vào kết quả rà soát để thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn và vận động công dân chấp hành theo đúng quy định của pháp luật;

+ Phối hợp với các Cục địa bàn thuộc Thanh tra Chính phủ nắm tình hình khiếu nại, tố cáo, phát hiện những điểm, những nơi có yếu tố xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, để kiến nghị kịp thời cấp có thẩm quyền có biện pháp xử dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng”;

+ Đảm bảo bố trí đủ cán bộ trực, tiếp công dân ở tất cả các vị trí, cử cán bộ trực các ngày thứ 7 và Chủ nhật;

+ Phối hợp với Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hồ Chí Minh và Công an 02 thành phố trên, có biện pháp ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố (nếu có);

+ Thực hiện việc báo cáo hàng ngày tình hình tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương với Tổng Thanh tra Chính phủ và các cơ quan Trung ương trong suốt thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng; Đặc biệt, đối với các vụ việc đông người, phức tạp cần chủ động đề xuất phương án xử lý kịp thời, hiệu quả.

2. Đối với Bộ Công an.

- Chỉ đạo cơ quan Công an các địa phương rà soát, nắm bắt tình hình diễn biến khiếu kiện ở địa phương, thông báo kịp thời để Trụ sở Tiếp công dân Trung ương chủ động trong việc sắp xếp kế hoạch tiếp công dân. Trên cơ sở đó có phương án ứng phó với những tình huống phức tạp, ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, kích động những người khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội;

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng thu thập, củng cố chứng cứ lập hồ sơ để có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo có hành vi vượt quá giới hạn, gây rối trật tự công cộng vi phạm pháp luật, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể và công dân; ảnh hưởng đến công tác và hoạt động bình thường của một số cơ quan và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước;

- Thông báo cho các địa phương có công dân các đối tượng khiếu nại, tố cáo chây ỳ, thường xuyên tập trung tại vườn hoa Lý Tự Trọng và một số vị trí khác trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để có biện pháp giải thích, vận động đưa công dân trở về địa phương.

3. Đối với UBND thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh kịp thời nắm bắt tình hình khiếu kiện đông người để có phương án cưỡng chế, giải toả đối với các công dân khiếu nại, tố cáo, tập trung sai quy định của pháp luật về Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để tổ chức tiếp, hướng dẫn, vận động công dân trở về địa phương, Không để các đoàn khiếu kiện đông người đến các khu vực Hội trường nơi diễn ra các cuộc họp và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, xử lý kiên quyết những hành vi người khiếu kiện trưng băng rôn, biểu ngữ, hô hoán, chặn, đón xe Đại biểu dự Đại hội;

- Chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm cấp cứu 115 thường trực tiếp nhận, tổ chức cấp cứu kịp thời các trường hợp công dân đến khiếu nại tố cáo mà bị ốm, đau; đồng thời cử tổ công tác thường trực tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng;

- Áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật khi có tình huống phức tạp xảy ra (nếu có).

4. Đối với các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương.

Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính TW; Văn phòng Chủ tịch nước cần tăng cường cán bộ tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân trong suốt thời gian diễn Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, căn cứ vào báo cáo tình hình tiếp công dân của Trụ sở để kịp thời báo cáo với Chủ tịch nước, Lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ, xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

5. Đối với các Ban, ngành của Trung ương.

Thanh tra Chính phủ đề nghị:

- Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tập trung giải thích, hướng dẫn công dân khiếu kiện theo đúng quy định pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền sai sự thật đối với các khiếu kiện liên quan đến vấn đề tôn giáo, tự do tín ngưỡng hoặc các đoàn khiếu kiện đông người là đối tượng chính sách, người có công;

- Cử cán bộ phối hợp với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để tổ chức tiếp, vận động các công dân trở về địa phương khi Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đề nghị;

- Chuyển nội dung đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đúng thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

6. Đối với các địa phương.

- Thực hiện nghiêm túc nội dung của Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các Thông báo số 178, 179/TB-VPCP ngày 26/04/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Tổ chức thực hiện kết quả rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài của công dân theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ đã được thống nhất phương án giải quyết giữa Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành với địa phương; cung cấp danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã được giải quyết cho Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, các cơ quan Trung ương để có căn cứ giải thích, vận động công dân chấp hành (kèm theo các biên bản thống nhất hoặc thông báo của Thanh tra Chính phủ). Những vụ việc phức tạp mới phát sinh cần xử lý dứt điểm ngay từ cơ sở;

- Chủ động, tích cực trong công tác kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp theo kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ; Để chủ động giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định pháp luật, cần tăng cường tổ chức đối thoại với công dân có khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế công dân khiếu kiện vượt cấp lên cơ quan Trung ương;

- Thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội XII của Đảng. Khi có yêu cầu của Trụ sở Tiếp công dân Trung ương cử ngay cán bộ có thẩm quyền phối hợp với Trụ sở để tiếp và vận động công dân trở về địa phương tránh để xảy ra diễn biến phức tạp tại Thủ đô;

- Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tại địa phương; thường xuyên, kịp thời liên hệ với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương về tình hình các công dân khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, bức xúc để Trụ sở có phương án tiếp công dân; phối hợp với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương vận động và tổ chức đưa công dân trở về địa phương;

- Trong thời gian diễn ra Đại hội XII các cấp của Đảng, cần cân nhắc việc thực hiện cưỡng chế những vụ việc liên quan đến khiếu nại đông người, phức tạp, bức xúc;

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tiếp công dân phục vụ Đại hội XII của Đảng đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Căn cứ vào Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội XII của Đảng, Thanh tra Chính phủ đề nghị các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện;

- Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Bộ Công an và Công an 02 thành phố trên xây dựng kế hoạch, lên phương án cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để kịp thời xử lý các tình huống khiếu kiện đông người, phức tạp tại Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo sự hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước;

- Thanh tra Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương có liên quan phối hợp chặt chẽ, thường xuyên có báo cáo kịp thời với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước để tổng hợp báo cáo với Trung ương Đảng, Chính phủ và Quốc hội;

-Tổ chức sơ kết nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, thiết sót trong việc thực hiện Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội XII của Đảng giữa Thanh tra Chính phủ với các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đề nghị các Bộ, Ban, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện nội dung của Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Tiểu Ban Tổ chức phục vụ Đại Hội XII (để b/c);
- Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (để chỉ đạo);
- Văn Phòng Trung ương Đảng (để phối hợp);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để phối hợp);
- Văn Phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (để phối hợp);
- Ủy ban KTTW, Ban Dân vận TW, Ban Nội chính phối hợp);
- Ban Dân nguyện - UBTVQH (để phối hợp);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ (để phối hợp);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp);
- Tổng cục An ninh II-Bộ Công an (để phối hợp);
- CATP Hà Nội, CATP Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh (để phối hợp);
- Trụ sở Tiếp công dân TW tại Hà Nội và tại TP Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc TTCP;
- Lưu VT, Ban TCDTW, Vụ KHTCTH./.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Nguyễn Đức Hạnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2062/KH-TTCP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2062/KH-TTCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2014
Ngày hiệu lực03/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2062/KH-TTCP

Lược đồ Kế hoạch 2062/KH-TTCP 2014 phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng khóa XII


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2062/KH-TTCP 2014 phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng khóa XII
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2062/KH-TTCP
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýNguyễn Đức Hạnh
        Ngày ban hành03/09/2014
        Ngày hiệu lực03/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 2062/KH-TTCP 2014 phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng khóa XII

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2062/KH-TTCP 2014 phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng khóa XII

         • 03/09/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/09/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực