Văn bản khác 207/KH-UBND

Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch 10-KH/TW thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 207/KH-UBND 2018 xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất năng lực Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 207/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 132/NQ-CP NGÀY 24/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW 19/5/2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ; KẾ HOẠCH SỐ 10-KH/TW NGÀY 06/6/2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW

Thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ); Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 21/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 21/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ, Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 21/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

2. Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch của Đảng, Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và cải cách tiền lương.

3. Xác định và phân công nhiệm vụ chủ yếu cụ thể để các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và cải cách tiền lương, bảo đảm theo các nội dung nhiệm vụ tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 21/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

a) Các sở, ngành, địa phương tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ, Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 21/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong tỉnh; hoàn thành trước 30/12/2018, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, các cơ quan báo chí, thông tấn, truyền thông của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện các chương trình phát thanh, truyền hình, đưa tin để phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về việc về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và cải cách tiền lương. Phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đặc biệt chú trọng tới việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, trong đó tập trung vào nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, của tỉnh.

2. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế

a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Rà soát các quy định của pháp luật, của tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, bảo đảm thể chế hóa đúng nguyên tắc: Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ; quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm liên thông trong công tác cán bộ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, báo cáo đề xuất UBND tỉnh hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung.

b) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo UBND tỉnh, bổ sung Chương trình xây văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, đối với các văn bản quy phạm pháp luật đã rõ về phạm vi, nội dung sửa đổi, bổ sung, bảo đảm yêu cầu về hồ sơ thì khẩn trương báo cáo UBND tỉnh. Việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 cần tính đến số lượng văn bản do cùng một cơ quan chủ trì, phù hợp về tiến độ, thời gian, bảo đảm chất lượng; đối với các văn bản có nội dung, tính chất tương đồng thì sử dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản; đối với các văn bản cần được tiếp tục tổng kết, nghiên cứu thì đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật các năm tiếp theo.

c) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan:

- Rà soát, báo cáo UBND tỉnh nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức bộ máy và công tác cán bộ để trình cấp có thẩm quyền, cho ý kiến, thông qua trong năm 2019, trong đó chú trọng tới các quy định về: thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ, đặc biệt là công tác quản lý cán bộ; kiểm soát quyền lực; kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, trong đó chú trọng xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu; chuẩn hóa, đồng bộ các quy định, quy chế, quy trình về tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá cán bộ, công chức; làm rõ nguyên tắc, cơ chế liên thông trong công tác cán bộ nhằm bảo đảm sự liên thông trong hệ thống chính trị, nhất là liên thông giữa hệ thống các cơ quan đảng và chính quyền, giữa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên, giữa nguồn nhân lực ở khu vực công với nguồn nhân lực ở khu vực tư; xác định vị trí việc làm gắn với chức danh, chức vụ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tiến tới bỏ chế độ “công chức suốt đời”; hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững; các nội dung về thi đua, khen thưởng bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, khắc phục tình trạng chia tỷ lệ, cào bằng.

- Rà soát, báo cáo đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ với các quy định của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW và các quy định mới của Bộ Chính trị, trên cơ sở sau khi có các quy định của Chính phủ về công tác cán bộ, phù hợp với tinh thần và nội dung sửa đổi các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Xây dựng Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

a) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, trên cơ sở Chiến lược quốc gia được Chính phủ ban hành về thu hút, trọng dụng nhân tài theo hướng không phân biệt đảng viên hay người ngoài Đảng, người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài và quy định khung cơ chế chính sách ưu đãi để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện. Sau khi Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ các cấp, trong đó chú trọng phân biệt từng đối tượng theo quy hoạch, tiêu chuẩn, gắn với mục tiêu cụ thể đã đề ra trong Nghị quyết số 26-NQ/TW, chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện.

b) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài của Chính phủ, văn bản tổ chức triển khai của UBND tỉnh, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan:

- Xây dựng Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và cơ chế phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ từ học sinh, sinh viên, đặc biệt chú trọng tới đội ngũ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và nước ngoài để tạo nguồn cán bộ lâu dài của tỉnh trên cơ sở quy định của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan.

- Xây dựng và triển khai Chương trình học song ngữ trong các cấp học phổ thông, triển khai trên địa bàn tỉnh sau khi có quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

d) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan:

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện chính sách về khoa học và công nghệ đã được ban hành; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới nhằm phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ của tỉnh, có trình độ cao, tâm huyết, trung thực, tận tụy, ngang tầm khu vực và cả nước.

- Sơ kết việc thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo UBND tỉnh trong quý IV năm 2019.

đ) Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai quy định về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở các cấp sau khi có quy định của Chính phủ.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chịu trách nhiệm bảo đảm nguồn lực để triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài và các Chương trình, Đề án của Chính phủ, trên địa bàn tỉnh.

4. Về chính sách nhà ở đối với cán bộ

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, trên cơ sở quy định của pháp luật, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh về các cơ chế, chính sách về đất ở, nhà ở để cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; quy hoạch đất ở, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn trước mắt và lâu dài phù hợp với tình hình thực tế kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Tăng cường công tác quản lý cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền

Các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên sau:

- Rà soát đội ngũ cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý để xác định các đối tượng trong từng đơn vị thuộc sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện đáp ứng được các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, phù hợp về độ tuổi, tỷ lệ nữ và dân tộc thiểu số, có tính đến kế thừa và chuyển tiếp trong từng giai đoạn cụ thể.

- Tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên, đồng thời chú trọng tạo lập môi trường làm việc dân chủ, cạnh tranh, bình đẳng, tạo mọi điều kiện để phát huy trí tuệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

- Xây dựng kế hoạch phát triển cán bộ ở từng cấp trên cơ sở gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh; đẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị để rèn luyện qua thực tiễn ở các lĩnh vực, địa bàn khác nhau tạo sự liên thông trong công tác cán bộ; xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là của người đứng đầu trong việc tiến cử người có đức, có tài để đào tạo, bồi dưỡng, tiến cử người thay thế mình; hoàn thiện cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển vào vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp, nhất là cán bộ trẻ.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng các tiêu chí cụ thể để đánh giá cán bộ theo từng vị trí việc làm trên cơ sở lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương. Kết quả đánh giá cá nhân gắn với kết quả đánh giá tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng Quy chế thực hiện phân công, phân cấp gắn với trách nhiệm cụ thể trong nội bộ từng đơn vị.

- Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị và tập trung vào vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ. Quy định rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản của cấp ủy chủ trương không xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ khi chưa có kết luận về tiêu chuẩn chính trị.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất; theo chuyên đề, chuyên ngành; của cấp trên đối với cấp dưới; cấp dưới giám sát cấp trên. Coi trọng cảnh báo, phòng ngừa và xử lý sai phạm.

- Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm, không có "vùng cấm".

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trước ngày 30/12/2018, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ, Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 21/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và nội dung Kế hoạch này; định kỳ hàng năm, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện trước ngày 20/11.

2. Giao Sở Nội vụ làm đơn vị đầu mối, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11 để báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 207/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu207/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2018
Ngày hiệu lực17/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 207/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 207/KH-UBND 2018 xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất năng lực Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 207/KH-UBND 2018 xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất năng lực Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu207/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành17/12/2018
        Ngày hiệu lực17/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 207/KH-UBND 2018 xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất năng lực Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 207/KH-UBND 2018 xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất năng lực Thanh Hóa

           • 17/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực