Văn bản khác 208/KH-UBND

Kế hoạch 208/KH-UBND về triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” quý IV năm 2017 và năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 208/KH-UBND 2017 Đề án giáo dục pháp luật địa bàn trọng điểm pháp luật Huế 2012 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2012-2016” QUÝ IV NĂM 2017 VÀ NĂM 2018

Thực hiện Quyết định số 1259/QĐ-BTP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 (gọi tắt là Đề án 1259) và Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 1259 đến năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án quý IV năm 2017 và năm 2018 tại địa phương như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đặt trong tổng thể triển khai nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021 ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 1259 đến năm 2021.

b) Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; cung cấp kịp thời cho cán bộ, nhân dân các văn bản pháp luật mới ban hành về từng lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án; đa dạng hóa, áp dụng linh hoạt hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp; phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn trọng điểm.

c) Phấn đấu cuối năm 2018, cơ bản hoàn thành 30% của các mục tiêu cụ thể tại Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 1259 đến năm 2021.

2. Yêu cầu

a) Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2017-2021, Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, năm 2018, Kế hoạch công tác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương,

b) Nhiệm vụ đề ra phải có tính khả thi, được triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lắp; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; lồng ghép thực hiện Đề án với các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động khác có liên quan đã được phát động.

c) Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện; khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

a) Tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án quý IV/2017 và năm 2018.

- Đơn vị chtrì: Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Đề án;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.

b) Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án; phát huy vai trò, điều phối hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc trong tham gia triển khai các nhiệm vụ của Đề án

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.

c) Tổ chức cuộc họp phân công công việc, đánh giá kết quả thực hiện Đề án năm 2018

- Đơn vị chủ trì: Thường trực Ban chỉ đạo Đề án;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

d) Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Đề án năm 2018

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo Đề án;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

2. Khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu, các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả tại các địa bàn trọng điểm giai đoạn 2017-2021

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo Đề án, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

3. Nghiên cứu cách thức, giải pháp vận động nhân dân chấp hành pháp luật có hiệu quả tại địa bàn trọng đim, tập trung vào các đi tượng đã có tin án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo Đề án, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017 và năm 2018.

4. T chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân tại địa bàn trọng điểm

Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở, sinh hoạt Ngày Pháp luật; lồng ghép với các phong trào, chiến dịch ra quân thực hiện pháp luật; biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong chấp hành và thực hiện pháp luật tại địa bàn trọng điểm gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, điện thoại, đối thoại chính sách pháp luật...; Nghiên cứu thí điểm thành lập Câu lạc bộ trợ giúp, nhóm cộng đồng thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội cho các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng có nguy cơ phạm tội cao nhằm cung cấp kênh tiếp nhận, phản hồi thông tin pháp lý nhanh chóng, phù hợp giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo Đề án;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

5. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư... tại địa bàn trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực: đất đai; môi trường; an toàn thực phẩm; hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông, phòng chống mua bán người, phòng chống bạo lực gia đình.

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo Đề án;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

6. Biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi thực hiện Đề án

Tổ chức biên soạn, in ấn, cấp phát hoặc đăng tải trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật mới, thiết thực, các tình huống vi phạm pháp luật điển hình tại địa bàn trọng điểm (Sách hỏi đáp pháp luật, Sách tranh minh họa câu chuyện pháp luật; Sách tình huống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới... từ thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử; Sách tình huống giải quyết tranh chấp tại cộng đồng dân cư dẫn đến vi phạm pháp luật về các lĩnh vực của Đề án; Sổ tay xử lý vi phạm hành chính tại cơ sở; Tiểu phẩm pháp luật, câu chuyện, tình huống giải đáp pháp luật, Tờ gấp pháp luật...).

- Đơn vị chủ trì: Thường trực Ban chỉ đạo Đề án;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

7. Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng

Xây dựng, thực hiện các chương trình phát thanh, truyền hình, phóng sự, tọa đàm truyền thông; chương trình thông tin, giải đáp pháp luật, phổ biến, giáo dục về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi triển khai thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì: Thường trực Ban chỉ đạo Đề án;

- Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

8. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa các cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở bằng hình thức phù hợp trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật ở địa bàn trọng đim

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo Đề án, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

9. Tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp tham gia các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm

Xây dựng, củng cố, phát huy vai trò các nhóm nòng cốt, tổ tự quản tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn; hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp đóng trên địa bàn tự tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp; khuyến khích cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước trong đó có tiêu chí không vi phạm pháp luật; kiểm soát, tiến tới hạn chế tình hình vi phạm pháp luật và tai tệ nạn xã hội...

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo Đề án, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Đề án 1259 năm 2018 thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bố trí.

2. Kinh phí thực hiện Đề án 1259 cấp tỉnh được bố trí từ ngân sách của tỉnh trong năm 2018.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp - Thường trực Ban chỉ đạo Đề án có trách nhiệm

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan là thành viên Ban chỉ đạo Đề án, các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức triển khai kế hoạch này;

- Tham mưu hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

- Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch (gửi về Sở Tư pháp trước ngày 05/11/2017 để theo dõi) và triển khai thực hiện Đề án trong Quý IV năm 2017 và năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tưng được chọn làm địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi quản lý.

3. Chế độ thông tin, báo cáo Ban Điều hành Đề án

Chế độ thông tin, báo cáo: Định kỳ 06 tháng, năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đề án để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp. Thời điểm báo cáo như sau: Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 05 tháng 5 năm 2018; Báo cáo năm gửi trước ngày 05 tháng 11 năm 2017 và ngày 05 tháng 11 năm 2018.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT
UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Hu
ế;
-
y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- Công an t
nh;
- Tòa án nhân dân t
nh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- VP: LĐ và CV: NC,
VX, TC, TH;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 208/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu208/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2017
Ngày hiệu lực13/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 208/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 208/KH-UBND 2017 Đề án giáo dục pháp luật địa bàn trọng điểm pháp luật Huế 2012 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 208/KH-UBND 2017 Đề án giáo dục pháp luật địa bàn trọng điểm pháp luật Huế 2012 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu208/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành13/10/2017
        Ngày hiệu lực13/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 208/KH-UBND 2017 Đề án giáo dục pháp luật địa bàn trọng điểm pháp luật Huế 2012 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 208/KH-UBND 2017 Đề án giáo dục pháp luật địa bàn trọng điểm pháp luật Huế 2012 2016

           • 13/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực