Văn bản khác 208/KH-UBND

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 208/KH-UBND 2021 thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/KH-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2021/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (sau đây gọi tắt là Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg); Quyết định số 1320/QĐ-BTP ngày 18/8/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg , Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ thực hiện; phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp trong triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ; bảo đảm tính khả thi.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ trọng tâm

a) Thông tin, truyền thông, quán triệt, phổ biến Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg

- Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí của Hà Nội hoặc các hình thức phù hợp khác về Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg , các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành và kết quả triển khai thi hành (chuyên mục, chương trình, phóng sự trên Cổng/Trang tin điện tử, Đài Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã; đăng tải tin, bài trên các báo viết, báo điện tử... của Trung ương và Hà Nội).

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, các cơ quan thông tấn báo chí của Hà Nội, Trung ương; các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp.

+ Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Tổ chức quán triệt, tập huấn nâng cao năng lực cho các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ công chức của sở, ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn được giao quản lý, tham mưu công tác đánh giá, công nhận xã, phường, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV/2021 và các năm tiếp theo.

Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chủ động tập huấn chuyên sâu, hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm hoặc giải đáp vướng mắc theo yêu cầu triển khai nhiệm vụ trên thực tế.

- Biên soạn các tài liệu về chuẩn tiếp cận pháp luật để giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ, trọng tâm là các tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và trách nhiệm, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

+ Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg .

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 9, 10/2021.

- Ban hành Công văn chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và văn bản hướng dẫn triển khai thi hành.

+ Cơ quan chủ trì: UBND Thành phố, Sở Tư pháp.

+ Thời gian thực hiện: Hằng năm.

c) Hướng dẫn vận hành, áp dụng phần mềm quản lý, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn áp dụng phần mềm quản lý, chấm điểm, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND quận, huyện, thị xã.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch hàng năm phù hợp với lộ trình xây dựng, hoàn thiện, vận hành phần mềm của Bộ Tư pháp.

2. Giải pháp thực hiện

a) Tham mưu các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg

- Tham mưu các giải pháp hỗ trợ địa bàn khó khăn, chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nội dung và nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp các giải pháp hỗ trợ tại địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Từ năm 2022.

- Tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc phạm vi quản lý.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, các phòng, ban, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận, huyện, thị xã có tiêu chí, chỉ tiêu thuộc phạm vi quản lý, cơ quan, đơn vị khác liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Từ năm 2022.

- Tham mưu thực hiện chỉ đạo điểm, hỗ trợ xây dựng, triển khai mô hình xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

+ Cơ quan chủ trì: UBND quận, huyện, thị xã.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, cơ quan, đơn vị khác liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Từ năm 2022.

- Giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương theo thẩm quyền trong tổ chức thực hiện Quyết định (nếu có).

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND quận, huyện, thị xã.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố có tiêu chí, chỉ tiêu thuộc phạm vi quản lý, cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm (định kỳ, đột xuất).

c) Tổng hợp, báo cáo, tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng về việc thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg

- Tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Hằng năm

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng về việc thực hiện Quyết định

+ Cơ quan chủ trì: UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng, các cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Sơ kết vào cuối năm 2023, tổng kết vào năm 2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp: là cơ quan chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg theo các nhiệm vụ cụ thể đã được phê duyệt tại Kế hoạch này.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện, đánh giá chấm điểm đối với tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

3. Sở Nội vụ: Phối hợp Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đã được phê duyệt tại Kế hoạch này.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp, hướng dẫn Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí của Thành phố, hệ thống truyền thanh ở quận, huyện, thị xã và ở cơ sở bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

5. Các Sở, ngành có liên quan: Phối hợp Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến sở, ngành mình đã được phê duyệt tại Kế hoạch này.

6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy: Định hướng các cơ quan báo, Đài của Thành phố, chỉ đạo Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố: Tổ chức giám sát việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp với Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong việc thực hiện tiêu chí thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

8. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg trên địa bàn; thông tin, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

- Giao Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã làm đầu mối tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tại Kế hoạch này.

- Bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và trong dự toán kinh phí hoạt động hằng năm của sở, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

- Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động có trách nhiệm lập dự toán kinh phí và tổng hợp cùng với dự toán chi thường xuyên của đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dự toán ngân sách hằng năm cho đơn vị.

Cơ quan Tư pháp các cấp lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cùng cấp và tổng hợp cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dự toán ngân sách hằng năm cho đơn vị.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này và định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất qua Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ pháp;
- TT
Thành ủy, TTHĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- PCTTT UBND TP Lê
Hồng Sơn;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP:
CVP, PCVP L.T.Lực;
- Các phòng: NC, TH;
- Lưu: VT, NC(Tr).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 208/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu208/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2021
Ngày hiệu lực10/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(19/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 208/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 208/KH-UBND 2021 thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 208/KH-UBND 2021 thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu208/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành10/09/2021
        Ngày hiệu lực10/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (19/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 208/KH-UBND 2021 thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg thành phố Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 208/KH-UBND 2021 thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg thành phố Hà Nội

              • 10/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực