Văn bản khác 208/KH-UBND

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động trong doanh nghiệp đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Kế hoạch 208/KH-UBND đẩy mạnh học tập suốt đời công nhân lao động trong doanh nghiệp Bắc Kạn 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Thực hiện Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân, lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”, UBND tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp” cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”; tạo điều kiện để công nhân lao động tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh theo tinh thần Kết luận số 79/KL-TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

2. Yêu cầu:

Việc tổ chức các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động phải phù hợp với tính chất, đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp, điều kiện sống và làm việc của công nhân lao động ở từng nơi; gắn tổ chức các hoạt động học tập suốt đời với giải quyết những nhu cầu chính đáng của công nhân lao động. Qua đó giúp công nhân lao động nhận thức rõ hơn việc học tập vừa là quyền lợi vừa là yêu cầu để đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập và là trách nhiệm của bản thân đối với quê hương, đất nước.

II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu tổng quát:

Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện để công nhân lao động tại các doanh nghiệp, nhất là công nhân lao động trong các khu công nghiệp tỉnh, tích cực học tập suốt đời để nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, góp phần xây dựng xã hội học tập.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

a) Về trình độ học vấn:

Vận động, tạo điều kiện để 70% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập, để đạt trình độ trung học phổ thông.

b) Về kỹ năng nghề nghiệp:

Vận động, tạo điều kiện để 90% công nhân lao động tại các doanh nghiệp được đào tạo nghề (đào tạo qua trường, lớp hoặc doanh nghiệp tự đào tạo); 50% trở lên công nhân lao động được đào tạo lại, 40% trở lên công nhân lao động có tay nghề cao.

Vận động, tạo điều kiện để 50% công nhân lao động tại các doanh nghiệp được học tập, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học.

c) Về kiến thức chính trị, pháp luật:

Phấn đấu 90% công nhân lao động được nghiên cứu, học tập, tìm hiểu những kiến thức chính trị cơ bản; được tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công nhân lao động.

d) Về kỹ năng sống:

Phấn đấu 70% công nhân lao động được học tập, tìm hiểu những kiến thức cơ bản về nắm bắt thông tin, kỹ năng hòa nhập cộng đồng, kỹ năng chăm sóc sức khỏe bản thân, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình; phòng, chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội.

Phấn đấu 70% nữ công nhân lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp được học tập, tìm hiểu kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản, hôn nhân và gia đình.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền

- Hàng năm, tổ chức nghiên cứu thực tế, rà soát, tổng hợp đánh giá thực trạng nhận thức của công nhân lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về chính trị, pháp luật, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp để có hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.

- Tổ chức nghiên cứu, biên soạn và in ấn, phát hành tài liệu hướng dẫn tuyên truyền; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền nhất là cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ công đoàn cơ sở về kỹ năng tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động, công nhân lao động tham gia các hoạt động học tập suốt đời.

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, vận động công nhân lao động học tập, nâng cao trình độ chính trị, học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc hội thảo, hội nghị, tập huấn; phát triển phong trào học bổ túc văn hóa và phong trào “Ôn thi lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” hàng năm cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp.

- Xây dựng “Tủ sách học tập” tại các doanh nghiệp để phục vụ công nhân lao động gắn với các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, truyền thông, diễn đàn về công tác gia đình, chăm sóc nuôi dạy con, bảo vệ sức khỏe, phòng, chống tệ nạn xã hội cho nữ công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp”; xác định những khó khăn bất cập và bàn các giải pháp, yêu cầu, nội dung trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành, các cơ sở giáo dục đào tạo, các tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho công nhân lao động tham gia học tập

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp trong việc tổ chức các lớp học xóa mù chữ, bổ túc văn hóa, bồi dưỡng nhận thức về chính trị, kiến thức pháp luật, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghề nghiệp, các lớp kèm cặp tay nghề, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, thi nâng bậc thợ hàng năm cho công nhân lao động; xây dựng chính sách khuyến khích công nhân lao động tự học, tự nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

- Phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, đối thoại với người sử dụng lao động để đưa nhiệm vụ nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho công nhân lao động vào thỏa ước lao động tập thể, các doanh nghiệp tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất, động viên khuyến khích công nhân lao động tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

- Vận động các doanh nghiệp xây dựng Quỹ “Khuyến khích học tập nâng cao tay nghề công nhân lao động” để kịp thời động viên, hỗ trợ, khen thưởng cho công nhân lao động tích cực và có thành tích cao trong học tập.

- Lựa chọn, trao tặng học bổng (toàn phần, bán phần) cho công nhân lao động theo học các lớp đào tạo dài hạn nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp đạt thành tích cao.

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh.

3. Xây dựng mô hình “Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa” phục vụ công nhân lao động gắn với các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân lao động tại khu công nghiệp

- Trên cơ sở thống kê, rà soát, khảo sát thực tế về nhu cầu học tập và đời sống văn hóa tinh thần của công nhân lao động, vận động các doanh nghiệp ưu tiên bố trí nhà để xây dựng “điểm học tập, sinh hoạt văn hóa” phù hợp với điều kiện thực tế.

- Tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả triển khai thực hiện mô hình “điểm học tập, sinh hoạt văn hóa”, kịp thời phát hiện các điển hình thực hiện tốt và nhân rộng mô hình trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức sơ kết 3 năm (2015-2018) và tổng kết giai đoạn (2015-2020) về triển khai thực hiện Đề án, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án và công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp

IV. KINH PHÍ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH:

Nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Đề án bao gồm

- Ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương).

- Tài chính công đoàn.

- Kinh phí xã hội hóa với sự đóng góp của doanh nghiệp và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính để xem xét, thẩm định và cân đối kinh phí để bố trí cho Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện nhiệm vụ.

Riêng đối với LĐLĐ các huyện, thành phố có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án gửi cơ quan tài chính cùng cấp để trình UBND huyện bố trí kinh phí.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan triển khai hướng dẫn thực hiện nội dung Kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tổ chức phối hợp kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án và công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

- Căn cứ vào tình hình thực tế, hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm lập dự toán kinh phí chi tiết để thực hiện các hoạt động của Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn gửi Sở Tài chính.

- Chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện Đề án, gắn với triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp cấp huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện mở các lớp bổ túc văn hóa, xóa mù chữ và phổ cập tiểu học cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về chính trị, kiến thức pháp luật, các lớp kèm cặp tay nghề, luyện tay nghề cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp. Tham mưu trong việc lựa chọn, trao tặng học bổng (toàn phần, bán phần) cho công nhân lao động theo học các lớp đào tạo dài hạn nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp đạt thành tích cao.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Hàng năm, căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp trong đó có việc: Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân, lao động trong các doanh nghiệp đến năm 2020; việc dành kinh phí và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động của doanh nghiệp.

- Hàng năm tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Pháp luật lao động, chế độ chính sách có liên quan trong công nhân viên chức lao động, và người sử dụng lao động. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân lao động. Tăng cường công tác tuyên truyền cho người lao động về phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra tình hình lao động việc làm đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện rà soát, thống kê và đánh giá đúng thực trạng trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân lao động; hướng dẫn, chỉ đạo đối với giám đốc các doanh nghiệp và BCH công đoàn cơ sở triển khai việc tổ chức các lớp ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, thi nâng bậc thợ tại các doanh nghiệp.

4. Sở Thông tin và truyền thông tỉnh:

Chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc học tập suốt đời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

5. Báo Bắc Kạn, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh:

Xây dựng chuyên mục tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện việc đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp, qua đó khích lệ động viên công nhân lao động học tập thường xuyên, để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển quê hương đât nước.

6. Sở Kế hoạch và đầu tư:

Tham mưu với UBND tỉnh bố trí ngân sách Nhà nước để thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp” theo thẩm quyền.

7. Sở Tài chính:

Hàng năm, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách của địa phương, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách cấp tỉnh cho công tác triển khai thực hiện Kế hoạch; thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí được cấp theo quy định.

8. Sở Nội vụ:

Sở Nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh) phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai thực hiện Đề án và công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

9. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:

Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện việc ưu tiên bố trí “Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa” phù hợp với quy mô công nghiệp và số lượng công nhân lao động để vận động các doanh nghiệp và huy động các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ đầu tư bổ xung trang thiết bị, sách, báo, máy tính kết nối internet cho các điểm học tập, sinh hoạt văn hóa của công nhân lao động tại khu công nghiệp.

10. Hội các Doanh nghiệp trẻ tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan có liên quan tuyên truyền, vận động Giám đốc các doanh nghiệp là hội viên thực hiện xây dựng kế hoạch hàng năm và dành kinh phí cho việc đào tạo và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo cho người lao động trước khi chuyển công việc khác.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó:

- Hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương; thực hiện bố trí ngân sách hỗ trợ cho các hoạt động của Đề án tại địa phương.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Liên đoàn Lao động cấp huyện tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tình hình và kết quả triển khai thực hiện Đề án.

- Thường xuyên tăng cường kiểm tra, rà soát, nắm bắt tình hình lao động, việc làm tại địa phương; về quản lý và sử dụng lao động trong từng doanh nghiệp...để làm cơ sở nắm bắt, xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Đề án tại địa phương.

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động cấp huyện theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án theo Kế hoạch tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đề nghị các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh; BQL các khu công nghiệp; Hội Khuyến học tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Bắc Kạn, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 208/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu208/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2016
Ngày hiệu lực08/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 208/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 208/KH-UBND đẩy mạnh học tập suốt đời công nhân lao động trong doanh nghiệp Bắc Kạn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 208/KH-UBND đẩy mạnh học tập suốt đời công nhân lao động trong doanh nghiệp Bắc Kạn 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu208/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýPhạm Duy Hưng
        Ngày ban hành08/07/2016
        Ngày hiệu lực08/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 208/KH-UBND đẩy mạnh học tập suốt đời công nhân lao động trong doanh nghiệp Bắc Kạn 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 208/KH-UBND đẩy mạnh học tập suốt đời công nhân lao động trong doanh nghiệp Bắc Kạn 2016

           • 08/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực