Văn bản khác 209/KH-UBND

Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2021 triển khai thi hành Luật Thanh niên, Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 209/KH-UBND 2021 triển khai Luật Thanh niên Nghị định 13/2021/NĐ-CP thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/KH-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THANH NIÊN, NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2021/NĐ-CP NGÀY 01/3/2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN; CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN TỪ ĐỦ 16 TUỔI ĐẾN DƯỚI 18 TUỔI VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2021/NĐ-CP NGÀY 09/3/2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG, THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

Căn cứ Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16 tháng 6 năm 2020, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện (sau đây gọi tắt là Luật và các Nghị định);

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật và các Nghị định, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ, chính sách đối với thanh niên, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, tổ chức thanh niên, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện và trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên quy định tại Luật và các Nghị định;

b) Xác định nội dung công việc, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai, thi hành Luật và các Nghị định bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả;

c) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành thuộc Thành phố trong việc triển khai, thi hành Luật và các Nghị định.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của UBND Thành phố; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật và các Nghị định;

b) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, triển khai Luật Thanh niên và các Nghị định

a) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, cấp xã phổ biến, tuyên truyền, triển khai Luật và các Nghị định, nội dung, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với thanh niên được quy định trong Luật Thanh niên và các Nghị định;

b) UBND cấp huyện, cấp xã chủ động tổ chức phổ biến, tuyên truyền, triển khai Luật, nội dung, nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên được quy định trong Luật Thanh niên bằng các hình thức phù hợp;

c) Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Thành đoàn Hà Nội), Hội Sinh viên và Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội tổ chức quán triệt, phổ biến Luật Thanh niên cho các đối tượng đoàn viên là thanh niên, sinh viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức thanh niên thuộc Thành phố;

d) Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và các cơ quan truyền thông khác có các chương trình, nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật và các Nghị định; có các tin, bài phản ánh việc tổ chức, triển khai thực hiện của các ngành, các cấp.

Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

2. Thực hiện Tháng Thanh niên; cụ thể hóa, triển khai chính sách của nhà nước đối với Thanh niên theo quy định tại Luật Thanh niên

a) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, các sở, ban, ngành thành phố, tham mưu với UBND Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện Tháng Thanh niên theo quy định tại Điều 9 Luật Thanh niên;

b) Các sở, ban, ngành Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, cụ thể hóa, triển khai các chính sách của nhà nước đối với thanh niên và thực hiện nội dung quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định tại Chương III của Luật Thanh niên;

c) UBND các huyện, quận, thị xã thực hiện các chính sách đối với thanh niên, thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của UBND Thành phố và hướng dẫn của các sở, ban, ngành Thành phố;

d) Đề nghị Thành đoàn Hà Nội chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, các tổ chức thanh niên trên địa bàn Thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, các tổ chức có liên quan để triển khai có hiệu quả các chính sách của nhà nước đối với thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thanh niên

a) Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan thuộc Thành phố thực hiện rà soát tính phù hợp, thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến công tác thanh niên chủ động, tham mưu, báo cáo và đề xuất UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với Luật Thanh niên và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, bộ ngành Trung ương;

b) Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp mình ban hành theo quy định của pháp luật;

c) Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản chung của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp mình;

d) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành nghị quyết về phát triển thanh niên tại địa phương để thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên; quyết định các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thanh niên của địa phương hàng năm và từng giai đoạn, theo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

4. Thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

a) Tổ chức đối thoại với thanh niên

Hàng năm, UBND Thành phố, UBND quận huyện, thị xã; UBND xã, phường thị trấn thực hiện đối thoại với thanh niên theo quy định tại Nghị định 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tui đến dưới 18 tuổi:

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, các sở, ban, ngành Thành phố tham mưu UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch và triển khai tổ chức hội nghị đối thoại với thanh niên cấp Thành phố;

- UBND quận, huyện thị xã; UBND xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan, xây dựng Kế hoạch và triển khai tổ chức hội nghị đối thoại với thanh niên trên địa bàn quản lý;

Thời gian tổ chức đối thoại với thanh niên vào tháng 3 hằng năm. Trường hợp không thtổ chức trong tháng 3 thì tổ chức đối thoại vào thời gian phù hợp.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm đối thoại với thanh niên theo yêu cầu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên và các tổ chức khác của thanh niên được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện các cơ chế, chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

b1- Về phcập giáo dục

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì:

+ Chỉ đạo việc rà soát, thống kê số lượng thanh niên chưa được phcập giáo dục trên địa bàn Thành phố (nếu có). Tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã bố trí cơ sở vật chất, trường lớp, giáo viên và các điều kiện đảm bảo tổ chức phổ cập giáo dục;

+ Phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia học tập, phổ cập giáo dục; đặc biệt, đối với thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

b2- Về hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí

- Sở Văn hóa - Thể thao chủ trì:

+ Tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành; UBND quận, huyện, thị xã xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên, phát huy các loại hình phù hợp truyền thống văn hóa, chuẩn mực đạo đức, những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam; đồng thời đáp ứng được nhu cầu, sở thích, phù hợp với khả năng và lứa tuổi. Khuyến khích, tạo điều kiện cho thanh niên giữ gìn và phát huy các loại hình văn hóa ctruyền của dân tộc;

+ Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Hà Nội, Sở Lao động-Thương binh và xã hội, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở văn hóa xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí cho thanh niên tham gia theo năng khiếu, sở thích, giới tính, lứa tuổi và sức khỏe. Thực hiện quyền tham gia, đảm bảo an toàn cho thanh niên khi tham gia, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu cho thanh niên khi tham gia các hoạt động văn hóa, thdục, thể thao, vui chơi, giải trí.

b3- Về đào tạo, tư vn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và xã hội tham mưu UBND Thành phố và phối hợp UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc, xây dựng và triển khai các nội dung tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin, xu hướng việc làm, thị trường lao động; tiến hành đào tạo, phát triển kỹ năng nghề, thực hành nghề nghiệp gắn với việc làm cho thanh niên theo quy định của pháp luật.

b4- Về trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động- Thương binh và xã hội, Thành đoàn Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã:

+ Xây dựng, ban hành, hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần và các bệnh xã hội khác;

+ Chỉ đạo các cơ sả giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện hiệu quả việc trang bị kiến thức, kỹ năng sống; cung cấp thông tin tư vấn về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần cho thanh niên; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

- Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn việc cung cấp các dịch vụ thân thiện về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho thanh niên.

b5- Ưu tiên giải quyết nhanh chóng các vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thn cho thanh niên

- Sở Tư pháp tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục Thành phố chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tuyên truyền Luật Thanh niên và văn bản hướng dẫn thi hành trên Trang thông tin tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Thành phố; biên soạn in ấn tài liệu phát hành tài liệu tuyên truyền Luật Thanh niên và các hình thức khác phù hợp;

- Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo việc theo dõi, rà soát, hướng dẫn, giải quyết kịp thời các vụ việc gây tn hại về thể chất và tinh thần đối với thanh niên, đảm bảo việc thực hiện các chính sách về hình sự, hành chính, dân sự cho thanh niên theo quy định của pháp luật.

b6- Về phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì hướng dẫn các cơ quan, tổ chức có liên quan; UBND quận, huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo dõi, đánh giá, báo cáo việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cho thanh niên có năng khiếu;

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng phát triển thanh niên có năng khiếu, nhất là thanh niên là đồng bào các xã miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.

5. Thực hiện Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

a) UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ, giao nhiệm vụ các sở, ban, ngành Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cụ thể như sau:

a1- Sở Nội vụ: Là đầu mối tổng hợp, đề xuất UBND Thành phố các nội dung để thực hiện việc quản lý nhà nước về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện trên địa bàn Thành phố. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tham mưu UBND Thành phố thực hiện trách nhiệm của UBND Thành phố quy định tại Điều 19; hướng dẫn việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong quy định tại khoản 9 Điều 6, khoản 2 Điều 7; các khoản 1, 2, 3 Điều 8; chính sách đối với thanh niên tình nguyện tại khoản 7 Điều 11 Nghị định 17/2021/NĐ-CP ;

a2- Sở Lao động-Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND Thành phố hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong theo quy định tại các khoản 1,6,7 Điều 6; chính sách đối với thanh niên tình nguyện tham gia các chương trình, đề án, dự án quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 Điều 9 và khoản 4 Điều 10; chính sách đối với thanh niên tình nguyện vì cộng đồng và xã hội, quy định tại các khoản 4, 5 Điều 11 và các khoản 2, 3 Điều 12 Nghị định 17/2021/NĐ-CP ;

a3- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham mưu UBND Thành phố thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong quy định tại điểm b khoản 10 Điều 6 và điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định 17/2021/NĐ-CP ;

a4- Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định 17/2021/NĐ-CP ;

a5- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND Thành phố hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong quy định tại khoản 3 Điều 6, chính sách đối với thanh niên tình nguyện quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 17/2021/NĐ-CP ;

a6- Thanh tra thành phố chủ trì, tham mưu UBND Thành phố thực hiện việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền đối với việc tổ chức, hoạt động và thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện;

a7- UBND quận, huyện, thị xã; UBND phường, xã, thị trấn thực hiện chức năng quản lý nhà nước và có trách nhiệm:

- Thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong theo quy định tại khoản 3 Điều 7 và khoản 3 Điều 8 của Nghị định 17/2021/NĐ-CP ;

- Thực hiện chính sách đối với thanh niên tình nguyện tham gia các chương trình, đề án, dự án quy định tại các khoản 7, 8, 9 Điều 9 và các khoản 1, 2, 5 Điều 10 của Nghị định 17/2021/NĐ-CP ;

- Thực hiện trách nhiệm đối với các hoạt động tình nguyện theo quy định tại Điều 18 Nghị định 17/2021/NĐ-CP .

b) Đề nghị Thành đoàn Hà Nội chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, phối hợp với các cơ quan chức năng đtriển khai các hoạt động và thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện theo quy định.

c) Các tổ chức thanh niên xung phong, cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện thực hiện trách nhiệm được quy định tại Điều 16, Điều 17 Nghị định 17/2021/NĐ-CP ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Thành phố, với UBND quận, huyện, thị xã; UBND phường xã, thị trấn để thực hiện đầy đủ các chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện theo quy định;

Các nhiệm vụ nêu trên được thực hiện khi tiến hành tổ chức và hoạt động của đơn vị thanh niên xung phong, tổ chức và hoạt động thanh niên tình nguyện trên địa bàn Thành phố.

d) Người tham gia tổ chức thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 14, Điều 15 của của Nghị định 17/2021/NĐ-CP .

III. KINH PHÍ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN

1. Kinh phí triển khai thực hiện các nội dung của Luật Thanh niên, kinh phí thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong, kinh phí thực hiện chính sách đối với thanh niên tình nguyện tham gia chương trình, đề án, dự án; kinh phí thực hiện công tác phổ cập giáo dục cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bố trí dự toán chi thường xuyên ngân sách Thành phố trên cơ sở đề nghị của các đơn vị để tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về thanh niên, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên, xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố.

2. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội và các tổ chức thanh niên chủ động tham gia, phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố và UBND cấp huyện, cấp xã trong quá trình phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện; giám sát và phản biện xã hội đối với chính sách về thanh niên theo quy định của pháp luật; tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của thanh niên, tổ chức thanh niên đến cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên và các Nghị định quy định chi tiết, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan kịp thời phản ánh, báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ; để b/c
- TT Thành ủy; để b/c
- Thường trực HĐND TP; để b/c
- Chủ tịch UBND TP; để b/c
- Các PCT UBND TP;
- UBMTT
Q TP;
- Các Đoàn t
hể CT-XH TP;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, các PCVP, NC, TH;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 209/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu209/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2021
Ngày hiệu lực15/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(20/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 209/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 209/KH-UBND 2021 triển khai Luật Thanh niên Nghị định 13/2021/NĐ-CP thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 209/KH-UBND 2021 triển khai Luật Thanh niên Nghị định 13/2021/NĐ-CP thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu209/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành15/09/2021
        Ngày hiệu lực15/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (20/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 209/KH-UBND 2021 triển khai Luật Thanh niên Nghị định 13/2021/NĐ-CP thành phố Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 209/KH-UBND 2021 triển khai Luật Thanh niên Nghị định 13/2021/NĐ-CP thành phố Hà Nội

              • 15/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực