Văn bản khác 21/KH-UBND

Kế hoạch 21/KH-UBND năm 2018 về triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 21/KH-UBND 2018 đánh giá chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/KH-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; Quyết định số 22/QĐ-BNV ngày 05/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của Thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá và tự chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2017 của Thành phố trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo quy định tại Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- Là cơ sở để Bộ Nội vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của Thành phố.

2. Yêu cầu

- Việc đánh giá, chấm điểm đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan và theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

- Có tài liệu kiểm chứng, số liệu dẫn chứng gửi kèm theo; trường hợp đánh giá, chấm điểm không có tài liệu kim chứng thì phải diễn giải đầy đủ, cụ thể cách đánh giá, tính điểm.

- Đảm bảo thời gian hoàn thành việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2017 của Thành phố và gửi Báo cáo kết quả kèm theo tài liệu kiểm chứng về Bộ Nội vụ trước ngày 28/02/2018.

- Phối hợp Bộ Nội vụ trong việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác giám sát điều tra xã hội học đảm bảo khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM

1. Tổ chức đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC

Văn phòng UBND Thành phố và các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông:

Thực hiện việc đánh giá, chấm điểm vào các Biểu tại Phụ lục II đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc các lĩnh vực do cơ quan phụ trách (Biu A-Văn phòng UBND Thành phố; Biểu B-S Nội vụ; Biểu C- Sở Tư pháp; Biểu D- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Biu E -Sở Tài chính; Biểu G- Sở Khoa học và Công nghệ; Biu H- Sở Thông tin và Truyền thông).

2. Phối hợp điều tra xã hội học

2.1. Đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố

Phối hợp với Sở Nội vụ giúp Bộ Nội vụ (qua Bưu điện Thành phố) tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học đối với 50 đại biểu là Hội đồng nhân dân Thành phố.

2.2. Yêu cầu các Sở, Cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã: Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Thanh Trì, Sơn Tây

Cùng Sở Nội vụ giúp Bộ Nội vụ (qua Bưu Điện Thành phố) tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học đối với 03 lãnh đạo các Sở, cơ quan ngang Sở, 03 Lãnh đạo UBND cấp huyện (01 Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch) và 03 Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Sở, cơ quan ngang Sở.

2.3. Đề nghị Bưu điện thành phố Hà Nội

Phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã: Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Thanh Trì và Sơn Tây tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu Văn phòng UBND Thành phố và các Sở được giao nhiệm vụ giúp UBND Thành phố đánh giá, chấm điểm

- Tổ chức triển khai việc đánh giá, chấm điểm theo các mẫu biu; thu thập và cung cấp đầy đủ các tài liệu kiểm chứng, các số liệu dẫn chứng, minh họa việc đánh giá, chm đim đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phn thuộc ngành, lĩnh vực cơ quan phụ trách.

- Báo cáo bằng văn bản kết quả việc đánh giá, chấm điểm (theo Phụ lục I, Phụ lục II), kèm theo số liệu, tài liệu kiểm chứng gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 31/01/2018 để tổng hợp, giúp UBND Thành phố ban hành Báo cáo kết quả việc đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2017 của thành phố Hà Nội, kịp thời gửi Bộ Nội vụ.

2. Đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố, Bưu điện thành phố Hà Nội; yêu cầu các Sở, Cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã được giao nhiệm vụ phối hợp Sở Nội vụ giúp Bộ Nội vụ trong việc tổ chức điều tra xã hội học

Phối hợp với Sở Nội vụ để giúp Bộ Nội vụ tổ chức triển khai, thực hiện công tác giám sát điều tra xã hội học (dự kiến từ tháng 02/2018 đến tháng 3/2018; chi tiết thời gian, phương pháp điều tra, giám sát cụ thể theo Kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Nội vụ).

3. Sở Nội vụ

- Sao gửi kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ về công tác tự đánh giá, chấm điểm, công tác tổ chức triển khai, thực hiện giám sát điều tra xã hội học và kịp thời triển khai các nội dung hướng dẫn của Bộ Nội vụ cho các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ, đề nghị phối hợp trong Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định (chm nhất ngày 09/02/2018); gửi Bộ Nội vụ Báo cáo kết quả việc tự theo dõi, đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2017 của thành phố Hà Nội ngay khi UBND Thành phố ký ban hành (kèm theo đủ các tài liệu kim chng).

- Chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã giúp Bộ Nội vụ chọn đối tượng điều tra xã hội học, bố trí nhân lực, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác trong quá trình Bộ Nội vụ tổ chức triển khai, thực hiện công tác giám sát điều tra xã hội học đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã: Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Thanh Trì, Sơn Tây tổ chức thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo, phản ánh về UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- TT Thành ủy;
- TT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Văn phòng HĐND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành TP;

- UBND các quận, huyện, thị xã: Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Thanh Trì, Sơn Tây;
- Bưu điện thành phố Hà Nội;
- CVP, các PVP, các P: TK-BT, TH, NC;
-
Lưu: VT, SNV (10).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chung

 

PHỤ LỤC I

MU BÁO CÁO
(Kèm theo Kế hoạch s 21/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của UBND Thành phố)

SỞ…..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /BC……….

………….., ngày  tháng  năm ……

 

BÁO CÁO

Về kết quả đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần

Chỉ số cải cách hành chính

Sở ….. gửi Sở Nội vụ Báo cáo kết quả về đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ s Cải cách hành chính lĩnh vực...với các nội dung chính như sau:

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính (xin gửi kèm theo).

- Các tài liệu kiểm chứng gửi kèm theo Bảng tổng hợp.

- Đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng thì phải diễn giải đầy đủ, cụ thể cách đánh giá, tính điểm kèm theo Bảng tổng hợp.

- Các đề xuất, kiến nghị (nếu có).

 

 

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- ….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC II

MẪU BẢNG ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN CHỈ SỐ CCHC
(Kèm theo Kế hoạch s 21/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của UBND Thành phố)

Biểu A - VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

STT (theo Chỉ s)

Lĩnh vc/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần

Điểm tối đa

Điểm tự đánh giá

Tài liệu kiểm chứng
(S, ký hiệu và ngày ban hành của văn bản)

1

CÔNG TÁC CH ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC

1

 

 

1.6

Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

1.00

 

 

-

Hoàn thành đúng tiến độ 100% số nhiệm vụ được giao trong năm: 1

 

 

 

-

Hoàn thành 100% số nhiệm vụ được giao nhưng có nhiệm vụ hoàn thành muộn so với tiến độ: 0.5

 

 

 

-

Hoàn thành dưới 100% số nhiệm, vụ được giao: 0

 

 

 

3

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

7.00

 

 

3.1

Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC)

1.5

 

 

3.1.1

Thực hiện quy định về ban hành TTHC theo thẩm quyền

0.50

 

 

-

Không có TTHC ban hành trái thm quyn: 0.5

 

 

 

-

Có TTHC ban hành trái thẩm quyền: 0

 

 

 

3.1.2

Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát TTHC

1.00

 

 

-

100% số vn đề phát hiện qua rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1

 

 

 

-

Dưới 100% s vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0

 

 

 

3.2

Công bố, công khai thủ tục hành chính

4.00

 

 

3.2.1

Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn Thành phố

0.50

 

 

-

Đầy đủ, kịp thời theo quy định: 0.5

 

 

 

-

Không đầy đủ hoặc không kịp thời: 0

 

 

 

3.2.2

Nhập, đăng tải công khai TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi công bố

1.00

 

 

-

Đầy đủ, kịp thời theo quy định: 1

 

 

 

-

Không đầy đủ hoặc không kịp thời: 0

 

 

 

3.2.3

Tỷ lệ CQCM cấp Thành phố và ĐVHC cấp huyện, cấp xã công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC

1.00

 

 

-

100% số cơ quan, đơn vị: 1

 

 

 

-

Từ 85% - dưới 100% số cơ quan, đơn vị: 0.5

 

 

 

-

Từ 70% - dưới 85% số cơ quan, đơn vị: 0.25

 

 

 

-

Dưới 70% số cơ quan, đơn vị: 0

 

 

 

3.2.4

Công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của Thành phố và Trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị

1.50

 

 

-

100% số TTHC được công khai đầy đủ trên Cổng TTĐT của Thành phố: 0.5

 

 

 

-

100% số CQCM cấp Thành phố công khai đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang TTĐT của đơn vị mình: 0.5

 

 

 

-

100% số ĐVHC cấp huyện công khai đầy đủ TTHC thuộc thm quyền giải quyết trên Trang TTĐT của đơn vị mình: 0.5

 

 

 

3.5

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố

1.5

 

 

3.5.1

Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố

0.50

 

 

-

Thực hiện đúng quy định: 0.5

 

 

 

-

Không thực hiện đúng quy định: 0

 

 

 

3.5.2

Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố

1.00

 

 

-

100% s PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1

 

 

 

-

Từ 90% - dưới 100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0.5

 

 

 

-

Dưới 90% s PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0

 

 

 

 

TNG ĐIM

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
-…

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ
(ký tên, đóng dấu)

 

MU BẢNG ĐÁNH GIÁ, CHM ĐIM TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN CHỈ S CCHC
(Kèm theo Kế hoạch s 21/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của UBND Thành phố)

Biểu B-SỞ NỘI VỤ

STT

Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần

Điểm tối đa

Điểm tự đánh giá

Tài liệu kiểm chứng
(Số, ký hiệu và ngày ban hành của văn bản)

1

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC

6.25

 

 

1.1

Kế hoạch CCHC

1.5

 

 

1.1.1

Ban hành kế hoạch CCHC

0.5

 

 

-

Đạt yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ: 0.5

 

 

 

-

Không đạt yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ: 0

 

 

 

1.1.2

Mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC

1

 

 

-

Hoàn thành từ 80% -100% kế hoạch thì điểm đánh giá được tính theo công thức

 

 

 

-

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0

 

 

 

1.2

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

1.25

 

 

-

Báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm về CCHC: 1

 

 

Các báo cáo phải đáp ứng đầy đủ về số lượng, nội dung, thời gian theo quy định

-

Báo cáo năm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: 0.25

 

 

Các báo cáo phải đáp ứng đầy đủ về số lượng, nội dung, thời gian theo quy định

1.3

Công tác kiểm tra CCHC

2

 

 

1.3.1

Tỷ lệ cơ quan chuyên môn (CQCM) cấp Thành phố và đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện được kiểm tra trong năm

1

 

 

-

Từ 30% số cơ quan, đơn vị trở lên: 1

 

 

 

-

Từ 20% - dưới 30% so cơ quan, đơn vị: 0.5

 

 

 

-

Dưới 20% số cơ quan, đơn vị: 0

 

 

 

1.3.2

Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra

1

 

 

-

Từ 70% - 100% số vấn đề phát hiện được xử lý\kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá được tính theo công

 

 

 

-

Dưới 70% số văn bản đã xử lý/kiến nghị xử lý: 0

 

 

 

1.5

Sáng kiến\giải pháp mới trong cải cách hành chính

1.5

 

Được Thành phố phê duyệt triển khai hoặc Trung ương cho phép thí điểm

-

Có từ 2 sáng kiến\giải pháp mới trở lên: 1.5

 

 

 

-

Có 1 sáng kiến\giải pháp mới: 1

 

 

 

-

Không có sáng kiến/giải pháp mới: 0

 

 

 

3

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

7.5

 

 

3.3

Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

4.5

 

 

3.3.1

Tỷ lệ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố (sở, ban, ngành) được thực hiện theo cơ chế một cửa

0.5

 

 

-

100% số TTHC: 0.5

 

 

 

-

Dưới 100% số TTHC: 0

 

 

 

3.3.2

Tỷ lệ ĐVHC cấp huyện có 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa

1

 

Đối với các TTHC không thể thực hiện theo cơ chế một cửa, đề nghị có giải trình cụ thể.

-

100% số đơn vị: 1

 

 

 

-

Từ 80% - dưới 100% số đơn vị: 0.5

 

 

 

-

Từ 60% - dưới 80% số đơn vị: 0.25

 

 

 

-

Dưới 60% số đơn vị: 0

 

 

 

3.3.3

Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã có 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa (Không tính các xã thuộc huyện đảo)

1

 

Chỉ thống kê đối với các đơn vị đã thực hiện cơ chế một cửa.

-

100% số đơn vị: 1

 

 

 

-

Từ 80% - dưới 100% số đơn vị: 0.5

 

 

 

-

Từ 60% - dưới 80% số đơn vị: 0.25

 

 

 

-

Dưới 60% số đơn vị: 0

 

 

 

3.3.4

Số TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp

1

 

 

-

Từ 20 TTHC trở lên: 1

 

 

 

-

Từ 10-19 TTHC: 0.5

 

 

 

-

Từ 5- 9 TTHC: 0.25

 

 

 

-

Dưới 5 TTHC: 0

 

 

 

3.3.5

Số TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền

1

 

 

-

Từ 30 TTHC trở lên: 1

 

 

 

-

Từ 20 - 29 TTHC: 0.5

 

 

 

-

Từ 10-19 TTHC: 0.25

 

 

 

-

Dưới 10 TTHC: 0

 

 

 

3.4

Kết quả giải quyết TTHC

3

 

 

3.4.1

Tỷ lệ hồ sơ TTHC do cơ quan chuyên môn cấp Thành phố tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn

1

 

 

-

Từ 95 % -100% số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết đúng hạn thì điểm đánh giá được tính theo công thức.

 

 

 

-

Dưới 95% số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết đúng hạn: 0

 

 

 

3.4.2

Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn

1

 

 

-

Từ 95 % -100% số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết đúng hạn thì điểm đánh giá được tính theo công thức

 

 

 

-

Dưới 95% số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết đúng hạn: 0

 

 

 

3.4.3

Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn

1

 

 

-

Từ 95 %-100% số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết đúng hạn thì điểm đánh giá được tính theo công thức

 

 

 

-

Dưới 95% số hồ sơ TTHC trong năm được giải quyết đúng hạn: 0

 

 

 

4

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH

11

 

 

4.1

Thực hiện quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành về tổ chức bộ máy

2.5

 

 

4.1.1

Sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các CQCM cấp Thành phố, các phòng chuyên môn cấp huyện

1

 

 

-

Đúng quy định: 1

 

 

 

-

Không đúng quy định: 0

 

 

 

4.1.2

Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính

1.5

 

 

-

Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp sở và tương đương: 0.5

 

 

 

-

Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và tương đương: 0.5

 

 

 

-

Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND cấp huyện: 0.5

 

 

 

4.2

Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao

2

 

 

4.2.1

Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính

1

 

 

-

Sử dụng không vượt quá số lượng biên chế hành chính được giao: 1

 

 

 

-

Sử dụng vượt quá số lượng biên chế hành chính được giao: 0

 

 

 

4.2.2

Thực hiện quy định về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố

1

 

 

-

Sử dụng không vượt quá số lượng người làm việc được giao: 1

 

 

 

-

Sử dụng vượt quá số lượng người làm việc được giao: 0

 

 

 

5

XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

10

 

 

5.1

Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm

2

 

 

5.1.1

Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của Thành phố bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt

1

 

 

-

100% số cơ quan, tổ chức: 1

 

 

 

-

Từ 80% - dưới 100% số cơ quan, tổ chức: 0.5

 

 

 

-

Từ 60% - dưới 80% số cơ quan, tổ chức: 0.25

 

 

 

-

Dưới 60% số cơ quan, tổ chức: 0

 

 

 

5.1.2

Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố bố trí viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt

1

 

 

-

100% số đơn vị: 1

 

 

 

-

Từ 80% - dưới 100% số đơn vị: 0.5

 

 

 

-

Từ 60% - dưới 80% số đơn vị: 0.25

 

 

 

-

Dưới 60% số đơn vị: 0

 

 

 

5.2

Tuyển dụng công chức, viên chức

1

 

 

5.2.1

Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại CQCM cấp Thành phố, ĐVHC cấp huyện, cấp xã

0.5

 

 

-

Đúng quy định: 0.5

 

 

 

-

Không đúng quy định: 0

 

 

 

5.2.2

Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố

0.5

 

 

-

Đúng quy định: 0.5

 

 

 

-

Không đúng quy định: 0

 

 

 

5.3

Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo thẩm quyền của Thành phố

1

 

 

5.3.1

Thực hiện quy định về thi nâng ngạch công chức

0.5

 

 

-

Đúng quy định: 0.5

 

 

 

-

Không đúng quy định: 0

 

 

 

5.3.2

Thực hiện quy định về thi, xét thăng hạng viên chức

0.5

 

 

-

Đúng quy định: 0.5

 

 

 

-

Không đúng quy định: 0

 

 

 

5.4

Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo tại các cơ quan hành chính

3

 

 

-

100% số lãnh đạo cấp sở và tương đương được bổ nhiệm đúng quy định: 1

 

 

 

-

100% số lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và tương đương được bổ nhiệm đúng quy định: 1

 

 

 

-

100% số lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND cấp huyện được bổ nhiệm đúng quy định: 1

 

 

 

5.5

Đánh giá, phân loại công chức, viên chức

1

 

 

5.5.1

Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo quy định

0.5

 

 

-

Đúng quy định: 0.5

 

 

 

-

Không đúng quy định: 0

 

 

 

5.5.2

Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức

0.5

 

 

-

Trong năm không có cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan nhà nước cấp Thành phố, cấp huyện bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 0.25

 

 

 

-

Trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên: 0.25

 

 

 

5.6

Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

1

 

 

-

Hoàn thành từ 80% - 100% kế hoạch thì điểm đánh giá được tính theo công thức

 

 

 

-

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0

 

 

 

5.7

Cán bộ, công chức cấp xã

1

 

 

5.7.1

Tỷ lệ đạt chuẩn của công chức cấp xã

0.5

 

 

-

100% số công chức cấp xã đạt chuẩn: 0.5

 

 

 

-

Từ 80% - dưới 100% số công chức cấp xã đạt chuẩn: 0.25

 

 

 

-

Dưới 80% số công chức cấp xã đạt chuẩn: 0

 

 

 

5.7.2

Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã

0.5

 

 

-

100% số cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 0.5

 

 

 

-

Từ 80% - dưới 100% số cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 0.25

 

 

 

-

Dưới 80% số cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 0

6.25

 

 

 

TỔNG ĐIỂM

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- …

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
(ký tên, đóng dấu)

 

MẪU BẢNG ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIM TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN CHỈ S CCHC
(Kèm theo Kế hoạch s 21/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của UBND Thành phố)

Biểu C - SỞ TƯ PHÁP

STT (theo Ch số)

Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần

Điểm tối đa

Điểm tự đánh giá

Tài liệu kiểm chứng (S, ký hiệu và ngày ban hành của văn bản)

1

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIU HÀNH CCHC

0.75

 

 

1.2

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

0.75

 

 

-

Báo cáo năm về kiểm tra, rà soát VBQPPL: 0.5

 

 

Các báo cáo phải đáp ứng đầy đủ về số lượng, nội dung, thời gian theo quy định

-

Báo cáo năm về theo dõi thi hành pháp luật: 0.25

 

 

Các báo cáo phải đáp ứng đầy đủ về số lượng, nội dung, thời gian theo quy định

2

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI TỈNH

5

 

 

2.1

Theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL)

2

 

 

2.1.1

Thực hiện các hoạt động về TDTHPL

1

 

 

-

Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật: 0.25

 

 

 

-

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: 0.25

 

 

 

-

Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật: 0.5

 

 

 

2.1.2

Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật

1

 

 

-

Ban hành đầy đủ văn bản xử lý/kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền: 1

 

 

 

-

Không ban hành đầy đủ văn bản xử lý/kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền: 0

 

 

 

2.2

Xử lý VBQPPL sau rà soát

1.5

 

 

-

Từ 70% -100% số văn bản đã được xử lý\kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá được tính theo công thức

 

 

 

-

Dưới 70% số văn bản đã xử lý/kiến nghị xử lý: 0

 

 

 

2.3

Xử lý văn bản trái pháp luật phát hiện qua kiểm tra

1.5

 

 

-

Từ 70% -100% số văn bản đã xử lý\kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá được tính theo công thức

 

 

 

-

Dưới 70% số văn bản đã xử lý\kiến nghị xử lý: 0

 

 

 

-

Dưới 70% số văn bản đã xử lý/kiến nghị xử lý: 0

 

 

Được Thành phố phê duyệt triển khai hoặc Trung ương cho phép thí điểm

 

TỔNG ĐIỂM

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- …

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
(ký tên, đóng dấu)

 

MU BẢNG ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIM TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN CHỈ SỐ CCHC
(Kèm theo Kế hoạch s 21/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của UBND Thành phố)

Biểu D - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

STT (theo Chỉ số)

Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần

Điểm tối đa

Điểm tự đánh giá

Tài liệu kiểm chứng
(Số, ký hiệu và ngày ban hành của văn bản)

4

CẢI CÁCH T CHC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH

2

 

 

4.3

Thực hiện phân cấp quản lý

2

 

 

4.3.1

Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý do Chính phủ và các bộ, ngành ban hành

0.5

 

 

-

Thực hiện đầy đủ các quy định: 0.5

 

 

 

-

Không thực hiện đầy đủ các quy định: 0

 

 

 

4.3.2

Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã

0.5

 

 

-

Có thực hiện: 0.5

 

 

 

-

Không thực hiện: 0

 

 

 

4.3.3

Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiểm tra

1

 

 

-

100% s vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1

 

 

 

-

Dưới 100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0

 

 

 

8

TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN, T CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN KT-XH CỦA THÀNH PHỐ

2

 

 

8.2

Tác động của CCHC đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố

2

 

 

8.2.1

Mức độ thu hút đầu tư của Thành phố

1

 

 

-

Cao hơn so với năm trước liền kề: 1

 

 

 

-

Bằng so với năm trước liền kề: 0.5

 

 

 

-

Thấp hơn so với năm trước liền kề: 0

 

 

 

8.2.2

Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm

1

 

 

-

Tăng từ 30% trở lên so với năm trước lin k: 1

 

 

 

-

Tăng từ 10% - dưới 30% so với năm trước liền kề: 0.5

 

 

 

-

Tăng dưới 10% so với năm trước liền kề: 0

 

 

 

 

TNG ĐIM

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- …

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(ký tên, đóng dấu)

 

MẪU BẢNG ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIM TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN CHỈ SỐ CCHC
(Kèm theo Kế hoạch s 21/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của UBND Thành phố)

Biểu E - SỞ TÀI CHÍNH

STT (theo Chỉ số)

Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần

Điểm tối đa

Điểm tự đánh giá

Tài liệu kim chứng (S, ký hiệu và ngày ban hành của văn bản)

6

CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

7.00

 

 

6.1

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính

1.00

 

 

-

Đúng quy định: 1

 

 

 

-

Không đúng quy định: 0

 

 

 

6.2

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thuộc Thành phố

3.00

 

 

6.2.1

Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên

1.00

 

 

-

S đơn vị tăng so với năm trước: 1

 

 

 

-

Số đơn vị không tăng so với năm trước: 0

 

 

 

6.2.2

S đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

1.00

 

 

-

S đơn vị tăng so với năm trước: 1

 

 

 

-

Số đơn vị không tăng so với năm trước: 0

 

 

 

6.2.3

Tỷ lệ đơn vị SNCL thực hiện đúng quy định về việc phân phối kết quả tài chính hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên trong năm

1.00

 

 

-

100% s đơn vị: 1

 

 

 

-

Dưới 100% số đơn vị: 0

 

 

 

8

TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN, T CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN KT- XH CỦA THÀNH PH

1.5

 

 

8.2.3

Thực hiện thu ngân sách hàng năm của Thành phố theo Kế hoạch được Chính phủ giao

1.50

 

 

-

Vượt chỉ tiêu được giao: 1.5

 

 

 

-

Hoàn thành chỉ tiêu được giao: 1

 

 

 

-

Không hoàn thành chỉ tiêu được giao: 0

 

 

 

-

Tăng từ 10% - dưới 30% so với năm trước liền kề: 0.5

 

 

 

-

Tăng dưới 10% so với năm trước liền k: 0

 

 

 

 

TNG ĐIM

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- …

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
(ký tên, đóng dấu)

 

MẪU BẢNG ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIM TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN CHỈ SỐ CCHC
(Kèm theo Kế hoạch s 21/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của UBND Thành phố)

Biểu G - SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT (theo Chỉ số)

Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần

Điểm tối đa

Điểm tự đánh giá

Tài liệu kiểm chứng (Số, ký hiệu và ngày ban hành của văn bản)

7

HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

16.00

 

 

7.4

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) theo quy định

2.50

 

 

7.4.1

Tỷ lệ CQCM cp Thành phố, ĐVHC cấp huyện công bố ISO 9001 theo quy định

0.50

 

 

-

100% số cơ quan, đơn vị: 0.5

 

 

 

-

Từ 80% - dưới 100% số cơ quan, đơn vị: 0.25

 

 

 

-

Dưới 80% số cơ quan, đơn vị: 0

 

 

 

7.4.2

Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã công bố ISO 9001 theo quy định

1.00

 

 

-

Từ 70% số đơn vị trở lên: 1

 

 

 

-

Từ 40% - dưới 70% s đơn vị thì điểm đánh giá được tính theo công thức

 

 

 

-

Dưới 40% số đơn vị: 0

 

 

 

7.4.3

Tỷ lệ CQCM cấp Thành phố, ĐVHC cấp huyện thực hiện đúng việc duy trì, cải tiến ISO 9001 theo quy định

1.00

 

 

-

100% số cơ quan, đơn vị: 1

 

 

 

-

Từ 80% - dưới 100% số cơ quan, đơn vị: 0.5

 

 

 

-

Dưới 80% số cơ quan, đơn vị: 0

 

 

 

 

TNG ĐIM

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- …

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(ký tên, đóng dấu)

 

MẪU BẢNG ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIM TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN CHỈ SỐ CCHC
(Kèm theo Kế hoạch s 21/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của UBND Thành phố)

Biểu H - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

STT (theo Chỉ s)

Lĩnh Vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần

Điểm tối đa

Điểm tự đánh giá

Tài liệu kiểm chng (S, ký hiệu và ngày ban hành của văn bản)

1

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC

2

 

 

1.2

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

1

 

 

-

Báo cáo định kỳ hàng quý, năm về kết quả ứng dụng CNTT: 1

 

 

Các báo cáo phải đáp ứng đầy đủ về số lượng, nội dung, thời gian theo quy định

1.4

Công tác tuyên truyền CCHC

1

 

 

1.4.1

Mức độ hoàn thành kế hoạch tuyên truyền CCHC

0.5

 

 

-

Hoàn thành 100% kế hoạch: 0.5

 

 

 

-

Hoàn thành dưới 100% kế hoạch: 0

 

 

 

1.4.2

Thực hiện các hình thức tuyên truyền CCHC

0.5

 

 

-

Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: 0.25

 

 

 

-

Tuyên truyền nội dung CCHC thông qua các hình thức khác: 0.25

 

 

 

7

HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

9.5

 

 

7.1

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của Thành phố

4.5

 

 

7.1.1

Mức độ hoàn thành kế hoạch ứng dụng CNTT

1

 

 

-

Hoàn thành từ 80% -100% kế hoạch thì điểm đánh giá được tính theo công thức

 

 

 

-

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0

 

 

 

7.1.2

Triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử của Thành phố

0.5

 

 

-

Tổ chức triển khai, duy trì Kiến trúc theo quy định: 0.5

 

 

 

-

Không tổ chức triển khai, duy trì Kiến trúc theo quy định: 0

 

 

 

7.1.3

Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các Cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử

1

 

 

-

Từ 90% số văn bản trở lên: 1

 

 

 

-

Từ 60% - dưới 90% số văn bản thì điểm đánh giá được tính theo công thức

 

 

 

-

Dưới 60% số văn bản: 0

 

 

 

7.1.4

Thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản (từ cấp Thành phố đến cấp xã)

1

 

 

-

Đã kết nối liên thông từ cấp Thành phố đến 100%) đơn vị cấp xã: 1

 

 

 

-

Đã kết nối liên thông từ cấp Thành phố đến dưới 100% đơn vị cấp xã: 0.5

 

 

 

-

Đã kết nối liên thông từ cấp Thành phố đến 100%) đơn vị cấp huyện: 0.25

 

 

 

-

Chưa thực hiện kết nối liên thông đến 100% đơn vị cấp huyện: 0

 

 

 

7.1.5

Vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử

1

 

 

-

Đã kết nối liên thông tới 100% sở, ngành, huyện, xã: 1

 

 

 

-

Đã kết nối liên thông tới 100% sở, ngành, huyện: 0.5

 

 

 

-

Chưa kết nối liên thông: 0

 

 

 

7.2

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

2.5

 

 

7.2.1

Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm

0.5

 

 

-

Từ 80% số TTHC trở lên cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ: 0.5

 

 

 

-

Từ 60% - dưới 80% số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ: 0.25

 

 

 

-

Dưới 60% số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ: 0

 

 

 

7.2.2

Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3

1

 

Phạm vi thống kê, đánh giá là các TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3

-

Từ 40% số hồ sơ TTHC trở lên: 1

 

 

-

Từ 20% - dưới 40% số hồ sơ TTHC thì điểm đánh giá được tỉnh theo công thức

 

 

-

Dưới 20% số hồ sơ TTHC: 0

 

 

7.2.3

Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 4

1

 

Phạm vi thống kê, đánh giá là các TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 4

-

Từ 30% số hồ sơ TTHC trở lên: 1

 

 

-

Từ 10% - dưới 30% số hồ sơ TTHC thì điểm đánh giá được tính theo công thức

 

 

-

Dưới 10% số hồ sơ TTHC: 0

 

 

7.3

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI)

2.5

 

 

7.3.1

Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI

0.5

 

Chỉ thống kê tỷ lệ trong tổng số TTHC đã triển khai sử dụng dịch vụ bưu chính công ích.

-

Từ 70% số TTHC trở lên có phát sinh hồ sơ: 0.5

 

 

 

-

Từ 50% - dưới 70% số TTHC có phát sinh hồ sơ: 0.25

 

 

 

-

Dưới 50% số TTHC có phát sinh hồ sơ: 0

 

 

 

7.3.2

Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI

1

 

Chỉ thống kê tỷ lệ trong tổng số TTHC có phát sinh hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích

-

Từ 10% số hồ sơ TTHC trở lên: 1

 

 

-

Dưới 10% số hồ sơ TTHC thì điểm đánh giá được tính theo công thức

 

 

7.3.3

Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ BCCI

1

 

Chỉ thống kê tỷ lệ trong tổng số TTHC có phát sinh hồ sơ được trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

-

Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên: 1

 

 

-

Dưới 15% số hồ sơ TTHC thì điểm đánh giá được tính theo công thức

 

 

 

TỔNG ĐIỂM

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- …

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(ký tên, đóng dấu)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu21/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2018
Ngày hiệu lực22/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 21/KH-UBND 2018 đánh giá chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 21/KH-UBND 2018 đánh giá chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu21/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành22/01/2018
        Ngày hiệu lực22/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 21/KH-UBND 2018 đánh giá chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội 2017

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 21/KH-UBND 2018 đánh giá chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội 2017

            • 22/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực