Văn bản khác 21/KH-UBND

Kế hoạch 21/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật Dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 21/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Dân sự Thái Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/KH-UBND

Thái Bình, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Để triển khai thi hành kịp thời, thống nhất, hiệu quả Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13; trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 276/QĐ-BTP ngày 25/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự (sau đây gọi là BLDS); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả Bộ luật Dân sự trên địa bàn tỉnh.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao về triển khai thi hành BLDS, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

2. Yêu cầu.

- Việc tổ chức triển khai thi hành BLDS phải bám sát Kế hoạch triển khai thi hành BLDS ban hành kèm theo Quyết định số 243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm sau ngày 01 tháng 01 năm 2017 BLDS được triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất trên toàn tỉnh. Gắn việc triển khai thi hành BLDS với việc triển khai các Bộ luật, Luật có liên quan;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành BLDS; hoàn thành các nhiệm vụ đề ra đúng thời hạn, có chất lượng.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; UBND các huyện, thành phố ưu tiên và tập trung chỉ đạo triển khai thi hành BLDS theo Kế hoạch này; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thi hành BLDS.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC THỰC HIỆN.

1. Tổ chc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự.

a) Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự.

* Hội nghị ở cấp tỉnh:

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

- Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Tư pháp; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận; đại diện lãnh đạo UBND huyện, thành phố và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; cán bộ phụ trách công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; một số chuyên gia, cán bộ làm công tác thực tiễn trên địa bàn.

* Hội nghị ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cấp huyện, xã:

Sau hội nghị ở cấp tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị triển khai ở cấp xã.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016 và năm 2017.

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền BLDS trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn tỉnh có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng BLDS trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Cổng Thông tin Điện tử, Bản tin chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang gii thiệu, tuyên truyền về nội dung của BLDS, nhất là những nội dung mới của BLDS; đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành BLDS tại địa phương, đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

2. Tổ chc hội nghị tập huấn Bộ luật Dân sự.

a) Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, người làm công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và đội ngũ công chức, viên chức ngành tư pháp từ cấp tỉnh đến cấp xã; cán bộ pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh về BLDS, trong đó tập trung vào những nội dung mới, cơ bản của BLDS.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

b) Tập huấn chuyên sâu về BLDS.

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm; hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; bổ trợ tư pháp.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Tập huấn chuyên sâu trong lĩnh vực thi hành án dân sự cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự.

- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ thẩm phán, thư ký, kiểm sát viên, thẩm tra viên, các công chức khác của ngành tòa án và kiểm sát.

- Các sở, ban, ngành liên quan tùy thuộc tình hình và yêu cầu nhiệm vụ có thể tập huấn chuyên sâu cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2016.

3. Xây dựng và cấp phát tài liệu phục vụ công tác phổ biến, tuyên truyền, tập huấn BLDS.

- Tổ chức biên soạn phát hành tài liệu hỏi đáp, đề cương, sách, tờ gấp... có nội dung tuyên truyền về nội dung của BLDS cấp phát cho các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn.

Mua, cấp phát BLDS cho tủ sách pháp luật của một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 và năm 2017.

4. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến BLDS để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, b sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với BLDS (nếu có).

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình để kịp thời kiến nghị HĐND, UBND tỉnh bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp với BLDS; gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp để tổng hợp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh Thái Bình; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Kết quả rà soát gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/8/2016.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành BLDS thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh: Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành BLDS, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. S Tư pháp.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại mục II Kế hoạch này.

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch và tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức các hoạt động, hình thức tuyên truyền, hướng dẫn các ngành, địa phương tuyên truyền về BLDS cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn tổ chức phổ biến, giới thiệu về BLDS trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cập nhật, đăng tải các tài liệu tuyên truyền về BLDS trên Cổng Thông tin Điện tử của UBND tỉnh.

4. Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình: Tăng cường thời lượng giới thiệu; xây dựng chương trình, chuyên mục giới thiệu tuyên truyền, phổ biến các nội dung của BLDS, nhất là những nội dung mới của Bộ luật. Đăng tải kịp thời các tin bài phản ánh về tình hình triển khai thi hành BLDS trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí triển khai các nội dung của Kế hoạch này.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phổ biến, tuyên truyền các nội dung của BLDS cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình; tham gia giám sát việc triển khai và phối hợp kiểm tra, sơ kết, tổng kết về thực hiện BLDS.

7. Đ nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho thẩm phán, thư ký, kiểm sát viên, thẩm tra viên, các công chức khác của ngành Tòa án, Kiểm sát và cán bộ làm công tác thi hành án dân sự.

Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành của tỉnh trong việc triển khai thi hành BLDS tại địa phương.

8. UBND các huyện, thành phố: Ban hành Kế hoạch và đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức triển khai thực hiện BLDS phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo việc triển khai thi hành BLDS tại địa phương.

- Chỉ đạo các Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện phổ biến BLDS; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Bộ luật Dân sự trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố căn cứ các nội dung trong Kế hoạch khẩn trương triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn; trước ngày 30/11/2016 báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ PBGDPL, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (BTP)
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;
-
UBMTTQVN tỉnh;
- T
òa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Đoàn Luật sư tỉnh Thái Bình;
- Báo Thái Bình;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT,
NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu21/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2016
Ngày hiệu lực25/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 21/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Dân sự Thái Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 21/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Dân sự Thái Bình 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu21/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Xuyên
        Ngày ban hành25/03/2016
        Ngày hiệu lực25/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 21/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Dân sự Thái Bình 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 21/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Dân sự Thái Bình 2016

           • 25/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực