Văn bản khác 21/KH-UBND

Kế hoạch 21/KH-UBND năm 2016 xây dựng và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 21/KH-UBND xây dựng nhân điển hình tiên tiến Phú Yên 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/KH-UBND

Phú Yên, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VÀ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2016-2020

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 30/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nhằm phát huy kết quả đạt được sau Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên lần thứ IV, tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Các cấp, các ngành, các đơn vị trong tỉnh chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn được những điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương học tập nhân rộng trong toàn tỉnh.

3. Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng nhằm thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 30/5/2014 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

4. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng kế hoạch, đề ra tiêu chí cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng:

Là các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, là những nhân tố mới, những điển hình xuất sắc, tiêu biểu qua các phong trào thi đua; được tập thể thừa nhận, suy tôn; có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn, nêu gương.

2. Tiêu chí chung:

Mô hình, gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, học tập, công tác và chiến đấu; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia xây dựng các quỹ, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do tỉnh, đơn vị phát động, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Tiêu chí mô hình, gương điển hình cụ thể ở một số lĩnh vực:

Ngoài tiêu chí chung, mô hình, gương điển hình cần có các tiêu chí trong một số lĩnh vực sau:

- Mô hình, gương điển hình về phát triển kinh tế hộ gia đình:

Là gia đình tích cực lao động, sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao, hợp pháp; thu nhập hằng năm của gia đình cao nhất trong số các hộ gia đình tại địa phương; hàng năm gia đình phải đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; tích cực tham gia các hoạt động xã hội; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương.

- Mô hình điển hình trong Sản xuất – kinh doanh:

Là những doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiều đóng góp cho xã hội; có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao; tích cực đầu tư mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận hằng năm tăng trưởng; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và chính sách đối với người lao động; đạt tiêu chuẩn an toàn lao động, an ninh trật tự, môi trường; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp công tác xã hội từ thiện.

- Mô hình điển hình khu phố, thôn, buôn, phường, xã, thị trấn văn hóa:

Là khu phố, thôn, buôn, phường, xã, thị trấn xây dựng được hương ước, quy định về thực hiện nếp sống văn hoá mới và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; hằng năm giảm tỷ lệ nghèo, không có hộ gia đình tái nghèo; không có người mắc các tệ nạn xã hội; duy trì tốt các thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hoá tốt đẹp trong nhân dân; có hướng dẫn và thực hiện có hiệu quả trong việc tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được nâng lên rõ rệt, tạo được bầu không khí dân chủ thực sự trong cộng đồng…; kết quả bình xét cuối năm phải đạt tiêu chuẩn về văn hóa, an toàn về an ninh trật tự.

- Mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới:

Là các xã đạt được các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh (khuyến khích các đơn vị không phải là điểm; các xã miền núi nổ lực đạt được các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới); có phương pháp, cách làm hay phù hợp với điều kiện thực tế để tổ chức thực hiện các tiêu chí đạt hiệu quả; tổ chức được các phong trào thi đua chuyên đề mang tính đột phá, với khẩu hiệu hành động thiết thực, góp phần hoàn thành từng tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

- Mô hình điển hình tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo:

Các trường học, các trung tâm đào đạo, bồi dưỡng, dạy nghề, chất lượng giáo dục ngày càng tăng (tỷ lệ học sinh khá giỏi cao; tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp cao; cơ sở vật chất, thiết bị được trang bị giữ gìn bảo quản tốt, phát huy có hiệu quả trong công tác dạy và học,…); thực sự môi trường nhà trường là thân thiện, học sinh tích cực học tập xây dựng phong trào, nề nếp học tập hiệu quả theo đúng tiêu chí quy định của ngành giáo dục và đào tạo; duy trì thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; duy trì và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua thiết thực của ngành giáo dục như phong trào “Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì gia đình khó khăn hay học yếu”,…; các thầy, cô giáo, các em học sinh đạt nhiều thành tích cao trong công tác giảng dạy và học tập; tập thể đoàn kết; phân loại cuối năm cơ quan, trường học phải đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

- Mô hình điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Là các tập thể cơ quan, đơn vị, các y, bác sĩ, viên chức, nhân viên ngành y tế từ tỉnh đến phường, xã, thị trấn thực hiện tốt các Chương trình, mục tiêu quốc gia về lĩnh vực y tế; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân; có phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành, đặc biệt là y đức của người thầy thuốc, không thờ ơ với người bệnh, thực hiện tốt các quy định của ngành y; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh.

- Mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh:

Là các tập thể, cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang có nhiều phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào Vì an ninh Tổ quốc, luôn sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động trong mọi tình huống không để bị bất ngờ; có phương pháp, giải pháp tác chiến hiệu quả. Các đơn vị, chiến sĩ dân quân, tự vệ, công an viên tổ chức thực hiện tốt các hoạt động giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được phân công phụ trách và phối hợp thực hiện lập công, có hành động cứu người, cứu tài sản...

- Mô hình tổ chức hội, đoàn thể tiêu biểu:

Là các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở; các mô hình do các hội, đoàn thể xây dựng (Câu lạc bộ gia đình không sinh con thứ 3, Sức khỏe sinh sản cho lứa tuổi vị thành niên, phòng chống bạo lực gia đình,…), có sự sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua trên địa bàn; các thành viên của tổ chức là người gương mẫu đi đầu, là tấm gương để người khác học tập, noi theo; tổ chức đảng, đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Mô hình cơ quan, đơn vị kiểu mẫu:

Là các tập thể các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể, UBND các huyện, thị xã thành phố, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt mục tiêu cải cách hành chính; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; phong cách, lề lối làm việc của công chức, viên chức khoa học, chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong thực thi chức năng, nhiệm vụ được giao; duy trì, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị đạt trong sạch vững mạnh; cơ quan phải đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

- Gương cá nhân điển hình tiên tiến là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, doanh nghiệp:

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công tác; gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực (tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, hằng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể; ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng..), đặc biệt là gương mẫu trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Đổi mới tác phong, lề lối làm việc”. Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các ngành các cấp phải là người luôn nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành, trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; gắn tiêu chí điển hình cá nhân lãnh đạo với tiêu chí điển hình của tập thể (Cá nhân lãnh đạo, quản lý là gương điển hình tiên tiến khi tập thể do người đó đứng đầu là tập thể điển hình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Thực hiện tốt Chỉ thị số 23- CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Mô hình, gương điển hình về người lao động, người tốt, việc tốt:

+ Là các cá nhân tích cực hưởng ứng các phong trào do các cấp phát động; có ý thức tổ chức kỷ luật, sáng tạo trong lao động, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến quy trình để nâng cao năng suất lao động; có tinh thần đoàn kết tương trợ; có tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cách làm hay mang lại hiệu quả ở đơn vị, địa phương; tích cực học tập, lao động, xây dựng đơn vị, gia đình văn hóa, lành mạnh, văn minh, hạnh phúc, gia đình hàng năm luôn đảm bảo đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; hưởng ứng tích cực việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định của đơn vị, địa phương, tích cực tham gia đóng góp các hoạt động từ thiện.

+ Người dân trong cộng đồng dân cư, các chức sắc tôn giáo: tham gia chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy định của địa phương; hàng năm gia đình đạt đình văn hóa; Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương, các ngành đoàn thể các cấp tổ chức phát động; có nhiều đóng góp trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, công tác từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn.

III. QUY TRÌNH VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 1 từ năm 2016 - 2018

1.1. Xây dựng kế hoạch, phát hiện, lựa chọn, đăng ký mô hình, gương điển hình tiên tiến:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố các doanh nghiệp thuộc khối thi do UBND tỉnh tổ chức căn cứ tiêu chí về mô hình, gương điển hình, căn cứ kết quả thực hiện các phong trào thi đua để phát hiện và lựa chọn mỗi đơn vị ít nhất 10 mô hình, điển hình; doanh nghiệp 05 mô hình, điển hình tiến tiêu biểu của đơn vị mình.

- Các Sở, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức Hội, Đoàn thể căn cứ tiêu chí về mô hình, gương điển hình tiên tiến, căn cứ kết quả thực hiện các phong trào thi đua để phát hiện và lựa chọn mỗi đơn vị ít nhất 03 mô hình, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của đơn vị mình (Riêng đối với ngành Công an, Quân sự, Giáo dục và Y tế lựa chọn ít nhất 10 mô hình, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của đơn vị mình).

Danh sách đăng ký về UBND tỉnh (qua Ban Thi đua – Khen thưởng Tỉnh), hoàn thành trước 31/3/2016.

1.2. Công tác bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến

- Trên cơ sở các mô hình, gương điển hình tiên tiến đã phát hiện và lựa chọn, đăng ký với cơ quan cấp trên, các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Trong kế hoạch cần xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, các hoạt động bồi dưỡng điển hình, công tác tuyên truyền nhân rộng trên địa bàn, công tác biểu dương khen thưởng gương điển hình; chế độ thông tin báo cáo.

- Hằng năm trên cơ sở đăng ký các mô hình của UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, các doanh nghiệp biểu dương, khen thưởng vào dịp tổng kết năm và tiếp tục bồi dưỡng.

1.3. Sơ kết đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình, biểu dương khen thưởng (năm 2018)

Việc tổ chức sơ kết đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình của các Sở, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức Hội, Đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phốdoanh nghiệp được thực hiện trong dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh có hướng dẫn cụ thể về khen thưởng Bằng khen UBND tỉnh trong dịp kỷ niệm này.

2. Giai đoạn 2 từ năm 2018 - 2020

2.1. Các cấp, các ngành tiếp tục lãnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã xây dựng, bổ sung các nhân tố mới, điển hình mới, nhằm đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch đã đề ra:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, bồi dưỡng xây dựng điển hình; quan tâm theo dõi sát sao, kịp thời phát hiện những mô hình mới trong các phong trào thi đua, những vấn đề nảy sinh để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức tốt các hình thức, biện pháp tuyên truyền phổ biến, về những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trước hết tại cơ quan, đơn vị phải tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để mọi người nghiên cứu, học tập.

- Tổ chức tham quan trực tiếp kết quả, học tập kinh nghiệm của điển hình tiên tiến và nghe điển hình tiên tiến báo cáo kinh nghiệm, phương pháp, cách làm đạt hiệu quả, đạt thành tích trong thực hiện phong trào thi đua.

- Phát động phong trào thi đua học tập, làm theo gương điển hình tiên tiến để cổ vũ, động viên tập thể, cá nhân điển hình và nhân rộng hiệu quả của mô hình, gương điển hình.

2.2. Tổ chức đánh giá, tổng kết công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình ở các Sở, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức Hội, Đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp để tôn vinh, biểu dương gương điển hình xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua tại Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm ở đơn vị, địa phương mình và lựa chọn giới thiệu tham dự, biểu dương, khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước của Tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2016-2020. Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh có văn bản hướng dẫn thực hiện sau.

3. Kinh phí thực hiện.

Từ nguồn kinh phí trích 20% trong quỹ thi đua, khen thưởng của từng cấp, từng đơn vị để chi cho công chức, viên chức đi thực hiện các nội dung trên, theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Quyết định số:11/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của UBND tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức Hội, Đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở đơn vị, địa phương mình, đồng thời lập danh sách đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến kèm theo kế hoạch của đơn vị gửi về UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) trước ngày 31/3/2016.

Cần tập trung xây dựng và lựa chọn các mô hình, điển hình tiên tiến; làm tốt công tác tuyên truyền giới thiệu học tập các điển hình để nhân rộng; bên cạnh những điển hình tiên tiến đã có cần chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua yêu nước được quần chúng, tập thể suy tôn để kịp thời biểu dương khen thưởng và bổ sung vào kế hoạch nhân rộng điển hình, đồng thời báo cáo về UBND Tỉnh.

2. Các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị trong cụm, khối thi đua theo phân công tại Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh trong việc xây dựng điển hình tiên tiến đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch này.

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời phát hiện, tuyên truyền, mở các chuyên trang chuyên mục phổ biến kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các điển hình xuất sắc tiêu biểu; đẩy mạnh việc tuyên truyền việc đổi mới các hoạt động thi đua, khen thưởng.

4. Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với các Sở, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức Hội, Đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp bố trí, tạo điều kiện cung cấp thông tin cho các cơ quan báo, đài thuộc tỉnh để giới thiệu, cổ vũ, nhân rộng các mô hình, gương điển hình xuất sắc tiêu biểu. Đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức Hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung trong kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TĐKT TW; (b/c)
- TT. Tỉnh ủy; (b/c)
- TT. HĐND tỉnh; (b/c)
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh, hội và đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp;
- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Lưu: VT, Thg, Lệ02.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu21/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2016
Ngày hiệu lực15/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 21/KH-UBND xây dựng nhân điển hình tiên tiến Phú Yên 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 21/KH-UBND xây dựng nhân điển hình tiên tiến Phú Yên 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu21/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHoàng Văn Trà
        Ngày ban hành15/01/2016
        Ngày hiệu lực15/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 21/KH-UBND xây dựng nhân điển hình tiên tiến Phú Yên 2016 2020

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 21/KH-UBND xây dựng nhân điển hình tiên tiến Phú Yên 2016 2020

             • 15/01/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/01/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực