Văn bản khác 210/KH-UBND

Kế hoạch 210/KH-UBND về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Kế hoạch 210/KH-UBND 2019 tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 210/KH-UBND

Đắk Nông, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRONG MÙA MƯA, LŨ NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

Thực hiện Chỉ thị số 1948/CT-BNN-TCTL ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019. Xét đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 793/SNN-TL ngày 17/4/2019. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mc đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ, tổ chức triển khai Chỉ thị số 1948/CT-BNN-TCTL ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 1948) bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Xác định rõ trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành và các địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Chủ động ứng phó với các tình huống diễn biến bất thường của thời tiết, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện trong việc quản lý, đảm bảo an toàn h, đập chứa nước.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan trong việc quản lý, đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước, đảm bảo hiệu quả và hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.

- Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mc; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 1948.

II. Nhiệm v c thể

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 501/KH-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh bằng hình thức lồng ghép nội dung vào chương trình tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2018 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (thực hiện vào Quý II/2019).

- Xây dựng các phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập; tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là vùng hạ du các đập, hồ chứa nước xung yếu và các hồ chứa có vùng hạ du khu vực đông dân cư, các công trình quan trọng (Thực hiện thường xuyên).

2. Đối với các Sở, Ban, ngành có liên quan (Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã)

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 501/KH-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.

3. Các chủ đập, hồ chứa nước

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 501/KH-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.

- Tăng cường đẩy nhanh tiến độ thi công công trình do đơn vị làm chủ đầu tư, đặc biệt lưu ý các công trình sửa chữa cấp bách, có nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với các hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ xử lý cấp bách do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 và các hồ có nguy cơ mất an toàn tại Quyết định số 1207/QĐ-TTg ngày 19/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bố trí lực lượng quản lý hồ chứa có đủ năng lực, chuyên môn theo quy định tại Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ, đặc biệt là công tác kiểm tra đập trước, trong và sau mùa mưa lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố.

- Nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng và áp dụng các công nghệ tiên tiến hỗ trợ điều tiết hồ chứa thủy lợi phục vụ chỉ đạo, vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du.

- Đối với đập, hồ chứa nước có cửa van điều tiết lũ: Phải quan trắc 4 lần một ngày và tính toán lưu lượng nước đến hồ, dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ để chủ động vận hành hồ chứa chống lũ an toàn. Cập nhật thông tin vận hành hồ chứa tối thiểu 2 lần/ngày khi không có mưa, lũ và 4 lần/ngày khi có mưa, lũ (trong trường hợp mực nước hồ cao hơn mực nước thiết kế phải quan trắc tối thiểu 1 lần/giờ) lên trang điện tử thu thập thông tin điều hành hệ thống thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi (địa chỉ: www.thuyloivietnam.vn).

4. Các chủ đầu tư

Tăng cường đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đặc biệt lưu ý các công trình sửa chữa cấp bách, có nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến vùng hạ du đập, hồ chứa thủy lợi.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung kế hoạch này. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, gửi ý kiến về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo UBND tỉnh kịp thời xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, CTTĐT, KTN(H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trương Thanh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 210/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu210/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2019
Ngày hiệu lực23/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 210/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 210/KH-UBND 2019 tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 210/KH-UBND 2019 tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu210/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýTrương Thanh Tùng
        Ngày ban hành23/04/2019
        Ngày hiệu lực23/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 210/KH-UBND 2019 tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 210/KH-UBND 2019 tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông

           • 23/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực