Văn bản khác 2107/KH-UBND

Kế hoạch 2107/KH-UBND công tác dân vận chính quyền năm 2017 do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2107/KH-UBND 2017 dân vận chính quyền Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2107/KH-UBND

Gia Lai, ngày 12 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN NĂM 2017

Thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Chthị s 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” và Quyết định số 1338-QĐ/TU ngày 31/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2017 như sau:

I. NỘI DUNG

1. Nghiêm túc tổ chức quán triệt sâu sắc Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chthị s 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chương trình s58-CTr/TU ngày 23/8/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết s25-NQ/TW của Ban chp hành Trung ương (khóa XI) “về tăng cường và đi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Quyết định số 1338-QĐ/TU ngày 31/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị; Chương trình số 19-CTr/TU ngày 06/7/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 03-KL/TW ngày 15/3/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Chương trình phối hợp số 348-CTr/BDVTU-UBND ngày 24/01/2017 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2017 - 2021 và Chương trình phối hợp s 2019-CTr/BDVTU-UBND ngày 06/6/2017 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2017, nhằm tạo sự chuyn biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp y, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng công tác dân vận chính quyền.

2. Nghiên cứu đề xuất ban hành các văn bản, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nhm cụ thể hóa kịp thời các Nghị quyết, Chthị, Quyết định, Kết luận, Pháp lệnh và Nghị định về công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới.

3. Tập trung thực hiện có hiệu của chương trình tổng thể cải cách hành chính trong năm 2017; chú trọng đột phá về cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân, doanh nghiệp; thực hiện dân chcông khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước các cấp; nâng cao năng lực quản lý, điu hành và trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cấp dịch vụ công trực tuyến theo cơ chế một cửa hiện đại; đặt hòm thư góp ý và công khai đường dây điện thoại nóng tại trụ sở làm việc; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở và nâng cao ý thức trách nhiệm, phục vụ nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ để kịp thời xử lý nghiêm nhng cán bộ, công chức, viên chức có hành vi xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

4. Tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chtrong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 553-QĐ/TU ngày 14/3/2017 của Tỉnh ủy về việc “ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh”, Quyết định số 554-QĐ/TU ngày 14/3/2017 của Tỉnh ủy về việc “ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể đtổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chtrong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện dân chở xã, phường, thị trấn theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nht là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh. Kịp thời khen thưởng, biu dương, nhân rộng các mô hình, đin hình về công tác dân vận chính quyền.

6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số gn với công tác đối ngoại nhân dân trong bảo vệ chquyền an ninh biên giới; triển khai thực hiện đy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; gii quyết tt các vụ việc liên quan đến vấn đề dân tộc và tôn giáo.

7. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị khi chính quyền các cấp. Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tquốc, các đoàn thchính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X).

8. Chđộng xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về knăng công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chcơ sở; nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người được phân công phụ trách công tác dân vận, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân.

9. Cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền công tác dân vận, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, các tin, bài viết tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và các mô hình, điển hình về “Dân vận khéo”.

II. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

- Chđộng phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chtrương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác dân vận chính quyền năm 2017 (mời Ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia khi tổ chức đoàn kiểm tra do Sở Nội vụ chủ trì)

- Hướng dẫn các Sở, ngành tnh và UBND các cấp triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền gn với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Làm đầu mối, giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo theo định kỳ 6 tháng, một năm hoặc đột xuất về công tác dân vận chính quyền.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Tiếp tục triển khai, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến công tác dân vận, dân chcơ sở; chtrì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập hun trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác dân vận chính quyền cho đội ngũ hòa giải viên cấp cơ sở. Xây dựng kế hoạch kim tra về cải cách thủ tục hành chính năm 2017; trong đó tập trung đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến quyn lợi của người dân trên một số lĩnh vực cụ thể trong năm 2017 do Sở Tư pháp đxuất (mời Ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia khi tổ chức các đoàn kiểm tra về cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn); định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả về SNội vụ để tổng hợp.

- Rà soát, đánh giá và đề xuất về xây dựng hương ước, quy ước thôn, làng, t dân ph trong tình hình mới.

3. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm:

Chtrì, phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác tiếp công dân, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; đặc biệt là việc tổ chức thi hành các văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Lồng ghép nội dung thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị về công tác dân vận chính quyền (mời Ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia khi tổ chức các đoàn thanh tra, kim tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại t cáo do Thanh tra tnh chủ trì); định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả về Sở Nội vụ đtổng hợp.

4. Ban Dân tộc tỉnh:

Ch trì theo dõi, đôn đốc, tập trung triển khai nội dung công việc và lập kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Thông tư s 01-TTr/TU ngày 14/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và đi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đng bào dân tộc thiu s(mời Ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia khi tổ chức các đoàn kiểm tra do Ban Dân tộc tnh chủ trì); định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả về Sở Nội vụ đtổng hợp.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

Chđộng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng tin, bài để tuyên truyền về công tác dân vận chính quyền, gn với việc thực hiện các nhiệm vụ, ch tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; kịp thời thông tin và biu dương các tổ chức và cá nhân làm tốt công tác dân vận; định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả về Sở Nội vụ để tổng hợp.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh:

Thường xuyên phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy làm tốt vai trò tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, sơ kết, tng kết, thi đua, khen thưng về thực hiện công tác dân vận của các đơn vị theo quy định.

7. Các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận theo các nội dung tại Kế hoạch này. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2017 phù hợp với tình hình thực tế và gn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và địa phương theo Kế hoạch này. Thtrưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo, phân công theo dõi, kiểm tra thực hiện có hiệu quả từng nội dung trong kế hoạch đã đề ra.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị và địa phương; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc và Thanh tra tỉnh thực hiện kiểm tra công tác dân vận chính quyền theo quy định.

- Định kỳ 6 tháng (10/6), một năm (01/11) báo cáo UBND tỉnh về tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trong năm 2017 (qua Sở Nội vụ đtổng hợp).

8. Đ nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy:

- Chỉ đạo Ban Dân vận các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBND cùng cấp thực hiện tt Kế hoạch này.

- Tham dự các đoàn kiểm tra do Sở, ngành, địa phương chủ trì mời để giám sát, phối hợp theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền trong năm 2017.

Trên đây là Kế hoạch dân vận chính quyền năm 2017, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc hoặc có kiến nghị, đề xuất thì kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể t
nh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (phối hợp);
- BCHQS t
nh, BCHBĐBP tnh;
- Công an t
nh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai, Đài PT-TH t
nh;
- Lưu: VT, KGVX, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Ngọc Thành

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2107/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2107/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2017
Ngày hiệu lực12/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2107/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2107/KH-UBND 2017 dân vận chính quyền Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2107/KH-UBND 2017 dân vận chính quyền Gia Lai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2107/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành12/06/2017
        Ngày hiệu lực12/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2107/KH-UBND 2017 dân vận chính quyền Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2107/KH-UBND 2017 dân vận chính quyền Gia Lai

           • 12/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực