Văn bản khác 2107/KH-UBND

Kế hoạch 2107/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2107/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hòa giải thương mại Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2107/KH-UBND

Hà Nam, ngày 01 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại và Quyết định số 944/QĐ-BTP ngày 03/7/2017 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định; bảo đảm hình thành đội ngũ hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nhằm hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại, tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội, góp phần giảm tải hoạt động xét xử của Tòa án.

b) Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định tới các Sở, ban, ngành, Tòa án nhân dân các cấp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

c) Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai Nghị định hiệu quả, thống nhất trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành theo quy định của Nghị định; nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan và điều kiện bảo đảm cho việc triển khai Nghị định.

c) Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

Quán triệt, phổ biến nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp đến các Sở, Ban, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

2. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với hoạt động hòa giải thương mại

a) Xây dựng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao Sở Tư pháp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với hoạt động hòa giải thương mại theo Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

b) Công bố thủ tục hành chính về hoạt động hòa giải thương mại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

c) Lập, công bố danh sách hòa giải viên thương mại, danh sách tổ chức hòa giải thương mại

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

a) Sở Tư pháp: chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả.

b) Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch.

c) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp nghiên cứu tham mưu bố trí biên chế phù hợp cho việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

d) Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn khác (nếu có) theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CPVP, NC;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2107/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2107/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2017
Ngày hiệu lực01/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2107/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2107/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hòa giải thương mại Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2107/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hòa giải thương mại Hà Nam
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2107/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành01/08/2017
        Ngày hiệu lực01/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 2107/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hòa giải thương mại Hà Nam

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2107/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP hòa giải thương mại Hà Nam

             • 01/08/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/08/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực