Văn bản khác 211/KH-UBND

Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2017 về thi hành Luật tố tụng hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 211/KH-UBND 2017 thi hành Luật tố tụng hành chính Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 211/KH-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội như saụ:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Phổ biến sâu rộng Luật tố tụng hành chính nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Luật, qua đó sớm đưa các quy định của Luật vào thực tế cuộc sống.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính trên địa bàn Thành phố, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Việc xác định cụ thể nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, ban, ngành Thành phố; UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn tập trung phổ biến sâu rộng Luật tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đối tượng đđảm bảo đem lại hiệu quả thiết thực.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành đoàn thể và địa phương trong tuyên truyền, phổ biến Luật tố tụng hành chính.

- Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản Luật tố tụng hành chính

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính cho cán bộ, công chức viên chức và nhân dân trên địa bàn Thành phố với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể để bảo đảm công tác tuyên truyền, phổ biến phải đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Luật Tố tụng hành chính, nhất là những nội dung mới để cán bộ, công chức viên chức và nhân dân và nhân dân hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

b) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền Luật tố tụng hành chính trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Thành phố (htttp://pbgdpl.hanoi.gov.vn), Trang tin điện tử của sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố; sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ quan Báo, Đài của Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo

2. Tập huấn chuyên sâu về Luật Tố tụng hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan

a) Tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật tố tụng hành chính cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật Thành phố, Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp, cán bộ pháp chế các sở ngành, Đoàn luật sư, Hội Luật gia các cấp và trợ giúp viên pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật tố tụng hành chính và các văn bảnliên quan cho chấp hành viên, cán bộ, viên chức làm công tác thi hành án dân sự.

- Cơ quan thực hiện: Cục Thi hành án dân sự Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

3. Tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ phổ biến, tuyên truyền Luật tố tụng hành chính và những văn bản liên quan

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo

4. Tổ chức biên soạn tài liệu phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở về Luật tố tụng hành chính và những văn bản liên quan

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo

5. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất của Cơ quan thi hành án dân sự; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ chấp hành viên, thư ký thi hành án bảo đảm việc thi hành án có hiệu quả phù hợp với quy định của Luật t tụng hành chính

- Cơ quan chủ trì: Cục Thi hành án dân sự Thành phố.

- Cơ quan phối hợp: UBND các quận, huyện, thị xã

- Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018.

III. KINH PHÍ

Kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội của các đơn vị thuộc cấp ngân sách nào do ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm.

Riêng năm 2017, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động cân đối, bố trí kinh phí trong dự toán đã được UBND Thành phố giao năm 2017 để triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành ph: theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch theo đúng tiến độ; định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan báo chí Hà Nội, UBND các quận, huyện thị xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thành phố qua hệ thống trang thông tin điện tử của UBND các quận, huyện, thị xã và hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở.

3. Sở Tài chính: hướng dẫn các cơ quan, đơn vị bố trí kinh phí để triển khai thi hành Kế hoạch.

4. Các sở, ban, ngành: căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình thực tế của đơn vị mình ban hành Kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai Luật tố tụng hành chính bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

5. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các thành viên của Mặt trận Tổ quốc thành phố; Hội Luật gia thành phố, Liên đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính trong cơ quan, tổ chức, ngành mình; phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13.

6. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính ở địa phương mình; tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật tố tụng hành chính bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng;

- Bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan tổng hợp báo cáo kết quả thi hành Luật tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan trong báo cáo định kỳ kết quả triển khai công tác phổ biến giáo dục 6 tháng, 01 năm (thông qua Sở Tư pháp Hà Nội) để tổng hợp theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính trện địa bàn Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBND TP Lê Hồng S
ơn;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, PCVP Phạm Chí Công; Các phòng: NC, TKBT, TH;
- Lưu VT, NC
(Binh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 211/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu211/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2017
Ngày hiệu lực27/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 211/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 211/KH-UBND 2017 thi hành Luật tố tụng hành chính Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 211/KH-UBND 2017 thi hành Luật tố tụng hành chính Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu211/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành27/09/2017
        Ngày hiệu lực27/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 211/KH-UBND 2017 thi hành Luật tố tụng hành chính Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 211/KH-UBND 2017 thi hành Luật tố tụng hành chính Hà Nội

           • 27/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực