Văn bản khác 2128/KH-UBND

Kế hoạch 2128/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2128/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2128/KH-UBND

Bình Dương, ngày 30 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 17/11/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017. Để triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất, hiệu quả và đồng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương;

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản phải được tiến hành nghiêm túc, thống nhất, đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả;

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch;

- Lồng ghép việc triển khai Luật với việc thực hiện Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu giá tài sản

a) Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: cấp tỉnh Quý II năm 2017, cấp huyện Quý III/2017.

b) Tuyên truyền, phổ biến Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

Đăng tải các bài viết, chuyên mục, phóng sự để tuyên truyền về Luật Đấu giá tài sản trên Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Cổng thông tin điện tử Bình Dương; trang thông tin điện tử của các ngành và địa phương.

Bố trí thời gian hợp lý, thường xuyên phát sóng tuyên truyền các nội dung của Luật trên hệ thống truyền thanh ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Cơ quan phối hợp: Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Các hình thức tuyên truyền, phổ biến khác.

Tùy theo điều kiện, các cơ quan, tổ chức, địa phương lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Đấu giá tài sản đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn như: tuyên truyền miệng, in tờ gấp pháp luật, sinh hoạt Ngày pháp luật,...

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật Đấu giá tài sản (nếu có)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý II/2017 và những năm tiếp theo.

3. Tham gia góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Đấu giá tài sản

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và các cơ quan khác có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu.

4. Rà soát đội ngũ đấu giá viên, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý II/2017.

5. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về việc đấu giá tài sản cho các sở, ban, ngành có tài sản mà theo quy định của pháp luật phải bán thông qua hình thức đấu giá

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm (theo Kế hoạch của các bộ, ngành có liên quan ở Trung ương và các cơ quan, tổ chức tại địa phương).

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Đấu giá tài sản

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch này; Theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện Kế hoạch; Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

3. Sở Tài chính

Có trách nhiệm bố trí đủ kinh phí để thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo tình hình trin khai thi hành Luật Đu giá tài sản tại địa phương; đảm bảo trật tự cho các cuộc đấu giá diễn ra trên địa bàn.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Cục Bổ trợ Tư pháp - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP(Lg,V), Th
ùy;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2128/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2128/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2017
Ngày hiệu lực30/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2128/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2128/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2128/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản Bình Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2128/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành30/05/2017
        Ngày hiệu lực30/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 2128/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản Bình Dương

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2128/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản Bình Dương

             • 30/05/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/05/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực