Văn bản khác 2138/KH-UBND

Kế hoạch 2138/KH-UBND năm 2015 triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2138/KH-UBND công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 2025 Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2138/KH-UBND

Hà Nam, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2015 - 2025

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025; Quyết định số 1543/QĐ-BTP ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đán đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 và Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh;

Đviệc triển khai Đ án đi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đđạt được mục tiêu của Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2015 (sau đây gọi tắt là Đề án), tạo điều kiện đđối tượng được trợ giúp pháp lý (TGPL) hưởng dịch vụ TGPL với chất lượng ngày càng tốt hơn.

- Xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc trin khai các giải pháp của Đề án.

2. Yêu cầu

- Bám sát các mục tiêu của Đề án, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Đề án.

- Các hoạt động của Kế hoạch phải bảo đảm tính khả thi, phát huy tối đa nguồn lực hiện có của các cơ quan và tổ chức có liên quan trong việc triển khai Đề án.

- Đcao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc trin khai hiệu quả Đề án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Giai đoạn từ năm 2015 đến khi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiu lc

1.1. Tổ chức Hội nghị quán triệt việc triển khai Đề án

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2015.

1.2. Về tchức, cán bộ và câu lạc bộ TGPL

Hoạt động 1: Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ TGPL đcó phương án xử lý theo điểm a khoản 1 mục II Đề án.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Thời gian thực hiện: Quý IV, năm 2015.

- Kết quả: Báo cáo tng hợp rà soát, đánh giá và thực hiện các giải pháp theo yêu cầu của Đề án.

Hoạt động 2: Xây dựng Đề án sắp xếp vị trí, việc làm của công chức, viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước phù hợp với nội dung Đề án: chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, nhu cầu TGPL, điều kiện xã hội hóa công tác TGPL trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan chuyên môn có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.

- Kết quả: Đề án sắp xếp vị trí, việc làm được phê duyệt.

1.3. Nâng cao chất lượng hoạt động TGPL

- Nội dung: Tập trung thực hiện vụ việc TGPL, trong đó chú trọng việc tham gia tố tụng, đặc biệt là trong lĩnh vực tố tụng hình sự, hôn nhân và gia đình, các vụ việc đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật tại trụ sở, tư vấn tiền tố tụng.

- Đơn vị chủ trì: Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong tố tụng, Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan tiến hành tố tụng, Đoàn Luật sư Hà Nam và các cơ quan khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả: Xây dựng kế hoạch phối hợp, kim tra việc thực hiện Kế hoạch; Các vụ việc TGPL cụ thể.

1.4. Hoạt động quản lý trợ giúp pháp lý

Hoạt động 1: Truyền thông về TGPL, thiết lập và duy trì đường dây nóng về TGPL.

- Nội dung: Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 và các văn bản liên quan đến hoạt động TGPL.

- Hình thức: Trợ giúp pháp lý lưu động, truyền thông qua Báo Hà Nam, Đài PTTH tỉnh, các tờ rơi, tờ gấp pháp luật, hỏi đáp pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Hà Nam.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả: Đường dây nóng và các sản phẩm truyền thông.

Hoạt động 2: Thực hiện các hoạt động quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL.

- Nội dung: Xây dựng Kế hoạch phối hợp với Đoàn Luật sư để nâng cao trách nhiệm của luật sư tham gia trợ giúp pháp lý. Thực hiện công bố danh sách Trợ giúp viên pháp lý, luật sư trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, đồng thời niêm yết tại trụ sở của cơ quan tiến hành tố tụng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan tiến hành tố tụng, Đoàn Luật sư Hà Nam.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả cần đạt được: Tổ chức hành nghề luật sư, luật sư ký hợp đồng với cơ quan Nhà nước về TGPL, danh sách trợ giúp viên, luật sư, tổ chức hành nghề luật sư được công bố.

1.5. Về kinh phí cho hoạt động trợ giúp pháp lý

Xây dựng dự toán kinh phí cho hoạt động TGPL ở địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh, bao gồm: kinh phí chi lương, chi hành chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Trung tâm TGPL Nhà nước và các hoạt động TGPL ngoài nguồn hỗ trợ từ Trung ương và chi cho nghiệp vụ TGPL.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả: Dự toán kinh phí cho hoạt động TGPL.

2. Giai đoạn từ khi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực đến năm 2025

Hoạt động 1: Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

Hoạt động 2: Tiếp tục triển khai Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020 đã được ban hành và các văn bản liên quan.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

Hoạt động 3: Sơ kết thực hiện Đề án

- Đơn vị thực hiện: UBND tỉnh tổ chức sơ kết thực hiện Đề án. Sở Tư pháp tham mưu tổ chức phù hợp với yêu cầu của Bộ Tư pháp và tình hình cụ thcủa địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Kết quả: Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án.

Hoạt động 4: Tng kết thực hiện Đề án

- Đơn vị thực hiện: UBND tỉnh tổ chức tổng kết thực hiện Đề án. Sở Tư pháp tham mưu tổ chức phù hợp với yêu cầu của Bộ Tư pháp và tình hình cụ thcủa địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025.

- Kết quả: Báo cáo tng kết thực hiện Đề án.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan tố tụng (Công an tỉnh, Viện kim sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh) trong việc tăng số lượng, nâng cao chất lượng các vụ việc có sự tham gia của trợ giúp viên tham gia tố tụng trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được hưởng chế độ trợ giúp pháp lý.

2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hp với Sở Tư pháp, các đơn vị liên quan tham mưu tng hợp kinh phí hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đthực hiện các hoạt động TGPL.

3. Sở Nội vụ: phối hp với Sở Tư pháp trong việc hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước trình y ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Thủ trưởng các Sở, ngành: Công an tỉnh, Thông tin truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan: trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

5. Đnghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kim sát nhân dân tỉnh tích cực phối hợp và chỉ đạo phối hp với Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước) trong hoạt động trợ giúp pháp lý trong tố tụng.

6. Đnghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên khuyến khích các hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý bằng hình thức phù hợp theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý. Tuyên truyền sâu rộng đến các hội viên, đoàn viên và nhân dân về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, các đi tượng được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý.

7. Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh có trách nhiệm phối hợp Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước) trong việc triển khai Kế hoạch. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đoàn Luật sư trong việc cử Luật sư, Luật gia tham gia tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng khi có yêu cầu.

8.y ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước) trong việc trin khai có hiệu quả các hoạt động TGPL tại địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tng hợp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
-
Các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Đoàn Luật sư. Hội Luật gia tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC(H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2138/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2138/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2015
Ngày hiệu lực14/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2138/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2138/KH-UBND công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 2025 Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2138/KH-UBND công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 2025 Hà Nam
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2138/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành14/10/2015
        Ngày hiệu lực14/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2138/KH-UBND công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 2025 Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2138/KH-UBND công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 2025 Hà Nam

           • 14/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực