Văn bản khác 214/KH-UBND

Kế hoạch 214/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường thực hiện giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 214/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị hỗ trợ phát huy vai trò Hội Luật gia Việt Nam Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 214/KH-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21/CT-TTG NGÀY 30/08/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỖ TRỢ, PHÁT HUY TỐT VAI TRÒ CỦA HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia Việt Nam, Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2013 của Ban Bí thư về tổng kết Chỉ thị số 56-CT/TƯ và Thông báo Kết luận số 50-TB/TW ngày 17/07/2018 của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW;

- Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ đến các cấp, các ngành, hội viên Hội luật gia tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia tỉnh;

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của Hội Luật gia tỉnh, nhằm tiếp tục phát huy vai trò và khả năng của giới luật gia tỉnh trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

2. Yêu cầu

- Việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị, Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2013, Thông báo Kết luận số 50-TB/TW ngày 17/07/2018 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện kịp thời, sâu rộng, nghiêm túc;

- Các nhiệm vụ, giải pháp phải bám sát Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ và điều kiện thực tiễn địa phương; quan tâm, tạo điu kiện thuận lợi v tchức và hoạt động của Hội luật gia tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy mnh việc phổ biến quán triệt Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị, Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2013 của Ban Bí thư, Thông báo Kết luận số 50-TB/TW ngày 17/07/2018 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Hội Luật gia tỉnh đẩy mạnh, tăng cường quán triệt các văn bản chỉ đạo trên đến các Chi hội Luật gia trực thuộc và toàn thể hội viên Hội luật gia tỉnh, để các hội viên nắm vững những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, hoạt động Hội luật gia, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về vai trò, nhiệm vụ Hội luật gia, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước, xã hội và nhân dân trong giai đoạn mới.

- Thời gian thực hiện: quý IV năm 2019.

2. Công tác tổ chức hội

2.1. Công tác tổ chức, cán bộ

- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Hội Luật gia tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; căn cứ điều kiện thực tế hàng năm xem xét bổ sung người làm việc cho hội nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho hội;

- Lựa chọn, bố trí luật gia có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình và có đủ tiêu chuẩn làm cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm công tác hội;

- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

2.2. Công tác phát triển t chức hội, hội viên

- Đẩy mnh việc thành lập Hội Luật gia cấp huyện (nơi có đủ điều kiện thành lập tổ chức hội); quan tâm phát triển, thành lập các Chi hội luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh tại các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020 thành lập được 4/12 Hội luật gia cấp huyện và 03 - 05 Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh;

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện gia nhập Hội Luật gia Việt Nam. Phấn đấu hàng năm kết nạp được từ 50 - 100 hội viên Hội Luật gia;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Luật gia tỉnh

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố phối hợp, tạo điều kiện để Hội luật gia phát huy tốt hơn nữa vai trò và khả năng của hội trong các hoạt động:

3.1. Tham gia ý kiến xây dựng các dự thảo luật; tham gia xây dng, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tư vấn phản biện chính sách pháp luật do các sở, ngành, UBND tỉnh chủ trì soạn thảo;

3.2. Tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách theo quy định của Nhà nước; Thực hiện công tác trợ giúp pháp lý theo hp đng đã ký kết với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh; thực hiện các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương;

3.3. Tham gia công tác giám sát, theo dõi việc thi hành pháp luật; giải quyết các tranh chp pháp lý theo quy định của pháp luật;

3.4. Tham gia nghiên cứu, góp ý các đề án về cải cách thủ tục hành chính; tham gia kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính; tham gia đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các sở, ngành, địa phương;

3.5. Tham gia hoạt động tiếp công dân, tư vấn, giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật;

3.6. Tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia phòng chống tội phạm; tham gia công tác tuyển chọn một số chức danh tư pháp, Hội thm nhân dân, hòa giải viên và các công tác khác theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp phối hp, tạo điều kiện cho Hội Luật gia tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quy định tại các mục: 3.1, 3.2, 3.3 kế hoạch này; củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật là hội viên Hội Luật gia tỉnh; chỉ đạo việc ký kết hp đng thực hiện trợ giúp pháp lý, cp giy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cho Trung tâm tư vn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hp với Hội Luật gia tỉnh tham mưu với cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tại mục 2.1, mục 3.4 kế hoạch này.

3. Thanh tra tỉnh phối hợp, tạo điều kiện cho Hội Luật gia tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quy định tại mục 3.5 kế hoạch này.

4. Sở Tài chính, chủ trì, phối hp với Hội Luật gia tỉnh tham mưu cho cấp có thm quyn đảm bảo kinh phí chi hoạt động thường xuyên hàng năm của hội, các nhiệm vụ nêu trong kế hoạch này và các nhiệm vụ khác do tỉnh ủy, HĐND tnh, UBND tỉnh giao cho tổ chức hội; đồng thời, đảm bảo cơ sở vật chất, trụ sở, phương tiện hoạt động và tạo các điều kiện thuận lợi khác cho Hội Luật gia tỉnh hoạt động tương xứng với vị trí, vai trò của Hội trong giai đoạn mới;

5. Hội luật gia tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phối hp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch này. Đồng thời, chỉ đạo việc thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam năm 2019 thống nhất trong toàn cấp hội.

6. Ủy ban nhân dân các huyện thành phố phối hp với Hội Luật gia tỉnh thực hiện tốt việc tổ chức thành lập Hội Luật gia cấp huyện theo tinh thần của Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 21/CT/TTg và nội dung kế hoạch này.

7. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; giao Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Chthị và kế hoạch này, hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Ban Dân vận tỉnh
ủy;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- Huyện ủy, thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hội Luật gia tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, H
i (50b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 214/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu214/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2019
Ngày hiệu lực15/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtHôm qua
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 214/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 214/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị hỗ trợ phát huy vai trò Hội Luật gia Việt Nam Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 214/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị hỗ trợ phát huy vai trò Hội Luật gia Việt Nam Sơn La
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu214/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Quốc Khánh
        Ngày ban hành15/10/2019
        Ngày hiệu lực15/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtHôm qua

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 214/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị hỗ trợ phát huy vai trò Hội Luật gia Việt Nam Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 214/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị hỗ trợ phát huy vai trò Hội Luật gia Việt Nam Sơn La

           • 15/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực