Văn bản khác 215/KH-UBND

Kế hoạch 215/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án “Thí điểm quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận nội thành của thành phố Hà Nội”

Nội dung toàn văn Kế hoạch 215/KH-UBND 2017 Thí điểm quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây các quận nội thành Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 215/KH-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “THÍ ĐIỂM QUẢN LÝ CÁC CỬA HÀNG KINH DOANH TRÁI CÂY TRÊN ĐỊA BÀN CÁC QUẬN NỘI THÀNH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI”

Thực hiện Quyết định số 5848/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội v việc phê duyệt Đ án Thí điểm quản lý các cửa ng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội”; UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội” như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị liên quan trong công tác quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của Thành phố theo đúng quy định của pháp luật, góp phần thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong việc kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP), bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; ngăn chặn kịp thời tình trạng sử dụng hóa chất bảo quản trái cây và xâm nhập, lây lan dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

- Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên các tuyến phố và khu dân cư thuộc các quận nội thành của thành phố Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại, đảm bảo ATTP.

- Định hướng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch; hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái cây thực hiện đúng quy định pháp luật về ATTP từ khâu sản xuất, sơ chế, cung ứng ra thị trường và tới tay người tiêu dùng, đảm bảo ổn định sản lượng và tiêu chuẩn chất lượng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và chống thất thu thuế.

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ thể kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của Thành phố.

2. Yêu cầu

- Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trái cây tại các tuyến phố và khu dân cư thuộc các quận nội thành của thành phố Hà Nội đạt hiệu quả cao, theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm ATTP.

- Các cơ sở kinh doanh trái cây tại các tuyến phố và khu dân cư thuộc các quận nội thành của thành phố Hà Nội phải chấp hành đầy đủ các quy định (có đăng ký kinh doanh, có biển hiệu nhận diện và bảo đảm đầy đủ các điều kiện về lao động, nguồn gốc xuất xứ trái cây rõ ràng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ kinh doanh, bảo quản trái cây bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật).

- Phân công nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân trong quá trình triển khai và thực hiện Đề án.

II. Nội dung

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; kết hợp tập huấn, phổ biến, vận động thực hiện Đề án và các quy định của pháp luật và Thành phố về quản lý, kinh doanh trái cây.

2. Tổ chức khảo sát, điều tra cơ bản nắm thực trạng hoạt động kinh doanh trái cây của các cửa hàng để xây dựng kế hoạch hướng dẫn, hỗ trợ chủ cơ sở, người kinh doanh trái cây bổ sung, hoàn thiện các thủ tục, điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, xác nhận kiến thức ATTP, xác nhận cam kết đảm bảo ATTP; cải tạo, trang bị cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu quy định.

3. Đẩy mạnh công tác xác nhận kiến thức ATTP, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/cam kết đảm bảo ATTP cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái cây; cấp biển nhận diện (logo) cho các cửa hàng kinh doanh trái cây đảm bảo điều kiện quy định tại Đề án (mẫu biển nhận diện tại phụ lục 02 ban hành kèm Kế hoạch này).

4. Tập trung kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái cây không thực hiện đúng các quy định nêu tại Đề án; kiên quyết giải tỏa các điểm kinh doanh trái cây lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng; kinh doanh trái cây không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm ATTP.

5. Công khai danh sách các cửa hàng đảm bảo ATTP được cấp biển nhận diện; các tổ chức, cá nhân, địa điểm kinh doanh trái cây vi phạm quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng nắm rõ, lựa chọn; đề xuất UBND Thành phố khen thưởng hoặc phê bình các đơn vị, tập thể, cá nhân về việc thực hiện Đề án.

6. Tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ trái cây an toàn; khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để truy xuất nguồn gốc, xuất xứ trái cây, hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hoạt động kinh doanh của các cửa hàng trái cây trên địa bàn trên địa bàn Thành phố.

7. Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương là cơ quan chủ trì giúp UBND Thành phố triển khai thực hiện Đề án có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao; Chủ động phối hợp các Sở, ngành, UBND các quận, các đơn vị liên quan tham mưu, kịp thời đề xuất UBND Thành phố các giải pháp thực hiện Đề án một cách hiệu quả; Hướng dẫn, phối hợp UBND các quận, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Đề án (công tác thông tin, tuyên truyền; điều tra, khảo sát, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu; đào tạo, tập huấn; kiểm tra, truy xuất nguồn gốc trái cây; hướng dẫn về các trang thiết bị kinh doanh trái cây; in ấn và cấp biển nhận diện (logo) cho các cửa hàng kinh doanh trái cây đáp ứng được các yêu cầu của Đề án...).

- Thường xuyên tổng hợp, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, nhiệm vụ phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, kịp thời báo cáo UBND Thành phố xem xét chỉ đạo, hướng dẫn, quyết định.

2. Các sở, ngành, UBND các quận, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ nhiệm vụ được giao trong Đề án và biểu phụ lục 01 phân công nhiệm vụ kèm theo Kế hoạch này để triển khai các nhiệm vụ:

- Xây dựng các kế hoạch có liên quan và tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

- Chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao chủ trì; phối hợp chặt chẽ các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ liên quan trong quá trình triển khai Đề án.

- UBND các quận chủ động báo cáo, tham mưu Quận Ủy ban hành văn bản chỉ đạo (Chỉ thị hoặc Thông tri) nhằm huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn quận đạt hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát... các nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

- Phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết.

IV. Kinh phí thực hiện

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tại Phụ lục ban hành kèm Kế hoạch này, các Sở, ngành, UBND Quận và đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí hàng năm thực hiện Đề án, gửi Sở Tài chính/cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, cân đối, bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện tốt Đề án.

V. Chế đ báo cáo

- Các Sở, ngành, UBND các quận và các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này có trách nhiệm gửi báo cáo định kỳ kết quả triển khai thực hiện Đề án về Sở Công Thương trước ngày 20 hàng tháng và tháng cuối quý; báo cáo đột xuất khi có vấn đề phát sinh hoặc theo ý kiến của cơ quan thẩm quyền để Sở Công Thương tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố (gửi công văn và file mềm vào địa chỉ: [email protected]; điện thoại liên hệ: 024.22155572; 0979135096).

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội”; yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTr: Thành ủy, HĐND TP; để báo cáo
- Chủ tịch UBND Thành phố; để báo cáo
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo, Dân vận Thành ủy;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận:
để thực hiện
- UBND các phường (giao UBND Quận sao gửi), để thực hiện
- Các tổ chức chính trị-xã hội TP; để thực hiện
- Các cơ quan thông tấn báo chí TP;
- VPUB: CPVP, KT, VXKG, TKBT;
- Lưu VT, KT Hương

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 


PHỤ LỤC 01:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2017 của UBND Thành phố)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1.

Tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án;

Sở Công Thương

Các Sở, Ngành, đơn vị UBND các quận được giao nhiệm vụ tại Đề án.

Trước 10/10/2017

2.

Tham mưu trình UBND Thành phố thành lập các Tổ công tác liên ngành cấp Thành phố, Đoàn kiểm tra liên ngành về việc triển khai Đề án tại các đơn vị

Sở Công Thương

Các Sở: Nông nghiệp & PTNT; Y tế; Giao thông vận tải; Công an Thành phố; Cục Hải quan Thành phố; UBND các quận.

Trước 10/10/2017

3.

Xây dựng, ban hành các Kế hoạch liên quan của Sở (kế hoạch kiểm tra, tập huấn, tuyên truyền, đầu tư cải tạo hạ tầng thương mại, ứng dụng CNTT... ) và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án;

Sở Công Thương

 

Trước 10/10/2017

4.

Xây dựng mẫu Biển nhận diện (logo) cửa hàng kinh doanh trái cây đảm bảo ATTP; thực hiện in ấn mẫu biển nhận diện (logo) thống nhất gửi các quận tổ chức cấp phát cho các cửa hàng đáp ứng các điều kiện của Đề án” trên địa bàn nội thành Thành phố.

Sở Công Thương

Các Sở: Nông nghiệp &PTNT; Y tế: Tư Pháp

Trước 30/10/2017

5.

Xây dựng Biểu mẫu điều tra khảo sát, tổng hợp báo cáo. Tổng hợp báo cáo kết quả điều tra, khảo sát; xây dựng hệ cơ sở dữ liệu.

Sở Công Thương

UBND 12 quận nội thành

Trước 10/10/2017

6.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động quản lý và kinh doanh trái cây trên địa bàn; Xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh trái cây; kiểm soát quá trình lưu thông, vận chuyển trái cây vào thành phố Hà Nội.

Sở Công Thương

Các Sở: Nông nghiệp &PTNT; Y tế; Giao thông vận tải; Công an Thành phố; Cục Hải quan Hà Nội; UBND 12 các quận.

Tháng 03/2018 đến tháng 12/2018

7.

Đề xuất xây dựng và triển khai ứng dụng CNTT trong lĩnh vực kinh doanh trái cây (xây dựng phần mềm quản lý, nâng cấp bản đồ mua sắm để cập nhật danh sách các cửa hàng kinh doanh trái cây vào hệ thống mạng lưới kinh doanh của Thành phố, triển khai các ứng dụng phục vụ công tác quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây...).

Sở Công Thương

Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các quận.

Tháng 10/2017 đến tháng 02/2018

8.

Thực hiện công tác quản lý quy hoạch, phát triển thị trường, ngành hàng và mạng lưới cơ sở hạ tầng, các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn Thành phố đảm bảo đồng bộ, gắn kết với mục tiêu, nguyên tắc và yêu cầu của Đề án.

Sở Công Thương

Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; UBND các quận

Thường xuyên

9.

Tổ chức triển khai các chương trình liên kết vùng đưa các sản phẩm trái cây đủ tiêu chuẩn ATTP, có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý rõ ràng của các tỉnh về tiêu thụ trên địa bàn Thành phố;

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp &PTNT, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thành phố

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp &PTNT các tỉnh, thành phố trong cả nước

Tháng 10/2017 đến tháng 12/2018

10.

Hướng dẫn, hỗ trợ các chủ cửa hàng hoàn thiện các thủ tục, điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực Công thương đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Công Thương

Các Sở: Nông nghiệp &PTNT; Y tế; Kế hoạch và Đầu tư; Cục Hải quan Hà Nội; UBND các quận và đơn vị liên quan

Tháng 10/2017 đến tháng 12/2017

11.

Rà soát, đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/Xác nhận cam kết đảm bảo ATTP, Giấy xác nhận kiến thức về ATTP đối với các cơ sở kinh doanh trái cây theo phân cấp; cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/Xác nhận bản cam kết đảm bảo ATTP, Xác nhận kiến thức ATTP đối với các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm tổng hợp trong đó có trái cây (bao gồm cả sơ chế trái cây); doanh nghiệp chuyên doanh trái cây trong chợ (trừ chợ đầu mối) trên địa bàn Thành phố thuộc lĩnh vực công thương theo phân cấp.

Sở Công Thương

Các Sở: Nông nghiệp &PTNT; Y tế; Kế hoạch và Đầu tư; UBND các quận đơn vị liên quan

Tháng 9/2017 đến tháng 12/2018

12.

Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức pháp luật quy định về kinh doanh trái cây, kiến thức về an toàn thực phẩm... cho các CBCC có liên quan, các đối tượng kinh doanh trái cây.

Sở Công Thương

Các Sở: Nông nghiệp &PTNT; Y tế; UBND các quận và đơn vị liên quan

Trước tháng 11/2017

13.

Đề xuất UBND Thành phố khen thưởng hoặc phê bình các đơn vị, tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện Đề án.

Sở Công Thương

Ban Thi đua khen thưởng Thành phố, các Sở, ngành liên quan, UBND các quận

Định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất

14.

Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Đề án để báo cáo UBND Thành phố theo quy định trong Đề án;

Sở Công Thương

Các Sở , Ngành, đơn vị trong Đề án; UBND 12 quận nội thành.

Thực hiện hàng tháng, quý, năm và đột xuất

15.

Tổng hợp kinh phí phục vụ Đề án, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt;

Sở Tài chính

Sở Công Thương, các Sở , Ngành, UBND các quận được giao nhiệm vụ tại Đề án.

Trước 10/10/2017

16.

Tham mưu giúp Thành phố tiến hành sơ kết, đánh giá thời gian thực hiện thí điểm Đề án.

Sở Công Thương

Các Sở, Ngành, UBND các quận được giao nhiệm vụ tại Đề án.

Tháng 6, 12/2018

17.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP thuộc lĩnh vực Nông nghiệp được phân công theo quy định tại Quyết định 16/2016/QĐ-UBND và Quyết định 2582/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND Thành phố: chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Nội cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/Xác nhận bản cam kết đảm bảo ATTP, Xác nhận kiến thức về ATTP; Chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật đối với các cơ sở chuyên doanh trái cây do Thành phố cấp đăng ký kinh doanh (trừ cơ sở có sản phẩm xuất khẩu trong trường hợp có yêu cầu của nước nhập khẩu về cấp giấy chứng nhận ATTP) và cơ sở do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phân cấp.

Sở Nông nghiệp &PTNT

Sở Công Thương; Y tế; UBND các quận

Tháng 10/2017 đến tháng 12/2018

18.

Tổng hợp danh sách các HTX, cơ sở, vùng trồng cây ăn quả tập trung, sản lượng trái cây được sản xuất tại Hà Nội.

Tổng hợp, cập nhật danh sách các cửa hàng chuyên doanh kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành theo phân cấp để theo dõi và quản lý

Sở Nông nghiệp &PTNT

Sở Công Thương; Sở Thông tin và Truyền thông

Trước 10/10/2017

19.

Rà soát, đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/Xác nhận bản cam kết đảm bảo ATTP, Giấy xác nhận kiến thức về ATTP đối với các cơ sở kinh doanh trái cây thuộc lĩnh vực nông nghiệp theo phân cấp; phối hợp với các sở, ngành, UBND quận và đơn vị liên quan hướng dẫn hỗ trợ các chủ cửa hàng kinh doanh trái cây hoàn thiện các thủ tục, điều kiện kinh doanh đáp ứng các quy định của pháp luật và Thành phố.

Sở Nông nghiệp &PTNT

Sở Công Thương; Y tế; UBND các quận

Tháng 10/2017- 12/2018

20.

Xây dựng và triển khai các kế hoạch bảo đảm chất lượng; ATTP trong sản xuất, kinh doanh trái cây thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Sở Nông nghiệp &PTNT

Sở Công Thương; Y tế; UBND các quận

Xong trước 10/0/2017

21.

Thanh tra, kiểm tra quá trình sản xuất, thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh trái cây; giám sát chất lượng ATTP sản phẩm trái cây tại các chợ đầu mối, cơ sở chuyên doanh thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp quản lý.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trái cây thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp quản lý.

Sở Nông nghiệp &PTNT

Sở Công Thương; Y tế; các đơn vị liên quan; UBND các quận

Tháng 10/2017- 12/2018

22.

Tăng cường công tác phân tích chất lượng các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với sản phẩm trái cây.

Sở Nông nghiệp &PTNT

UBND các quận huyện, thị xã, đơn vị liên quan

Tháng 10/2017- 12/2018

23.

Đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ trái cây an toàn.

Sở Nông nghiệp &PTNT

Sở Công thương và các đơn vị liên quan

Tháng 10/2017 - 12/2018

24.

Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định về đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh trái cây; tập huấn kiến thức đảm bảo ATTP cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh trái cây thuộc thẩm quyền quản lý; Thường xuyên thông tin về các hành vi mới trong sử dụng thuốc BVTV, hóa chất trong quá trình trồng trọt, thu hái và bảo quản để có biện pháp cảnh báo nguy cơ, ngăn chặn, bảo đảm ATTP cho kinh doanh trái cây.

Sở Nông nghiệp &PTNT

Sở Công thương; Sở Y tế

Tháng 10/2017 - 02/2018

25.

Thí điểm xây dựng Hệ thống thông tin đảm bảo truy xuất nguồn gốc trái cây kinh doanh được kinh doanh, tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội; khuyến khích ứng dụng mã hình QR code để truy xuất nguồn gốc bằng các thiết bị di động; Phối hợp Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam triển khai quy trình xác thực “Chống hàng giả” để quản lý, truy xuất nguồn gốc trái cây kinh doanh trên địa bàn Hà Nội.

Sở Nông nghiệp &PTNT

Sở Thông tin và Truyền thông; Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

Tháng 10/2017 - 12/2018

26.

Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP Thành phố; đảm bảo thực hiện tốt chế độ cung cấp, trao đổi thông tin; kết nối và thống nhất các nhiệm vụ, hoạt động của Đề án với các Chương trình, Kế hoạch, giải pháp trong công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn Thành phố.

Sở Y tế

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp &PTNT; UBND các quận; các đơn vị liên quan.

Tháng 10/2017 - 12/2018

27.

Chỉ đạo các cơ sở y tế, Trung tâm y tế các quận tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh trái cây.

Sở Y tế

UBND các quận

Tháng 10/2017 - 02/2018

28.

Xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí, bổ sung trang thiết bị, phương tiện và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm ATTP, mô hình xe kiểm nghiệm nhanh ATTP của Thành phố.

Sở Y tế

Sở Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và PTNT; UBND các quận.

Tháng 10/2017 đến tháng 02/2018

29.

Thanh tra, kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm về ATTP thuộc lĩnh vực Y tế theo quy định. Tham gia Đoàn liên ngành của Thành phố; phối hợp các Sở, ngành, UBND các quận thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động quản lý và kinh doanh các cửa hàng trái cây trên địa bàn.

Sở Y tế

Sở Công Thương; Nông nghiệp và PTNT; UBND các quận; các đơn vị liên quan

Tháng 03/2018 - 12/2018

30.

Quản lý, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, giấy xác nhận kiến thức về ATTP đối với các cơ sở kinh doanh kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố có kinh doanh sản phẩm trái cây theo phân cấp.

Sở Y tế

Sở Công Thương; Nông nghiệp & PTNT; UBND các quận; các đơn vị liên quan

Tháng 10/2017 đến tháng 02/2018

31.

Chỉ đạo các Đội Thanh tra giao thông phối hợp lực lượng chức năng quận kiểm tra, xử lý nghiêm, giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nơi công cộng để kinh doanh trái cây không đảm bảo quy định.

Sở Giao thông vận tải

Công an Thành phố

Tháng 10/2017 - 12/2018

32.

Xử lý các hành vi vi phạm của các đối tượng kinh doanh trái cây theo các văn bản quy định của Nhà nước thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

Sở Giao thông vận tải

Các đơn vị liên quan

Tháng 1/2018 - 12/2018

33.

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các quận phối hợp cùng các lực lượng kiểm tra các phương tiện vận chuyển trái cây trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh trái cây của Thành phố; chủ động nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ sai phạm của các cá nhân, tổ chức trong kinh doanh trái cây để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Công an Thành phố

Sở Giao thông vận tải ; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp &PTNN

Tháng 10/2017 - 12/2018

34.

Chỉ đạo Công an các quận phối hợp các lực lượng chức năng của quận kiểm tra, xử lý nghiêm, giải tỏa những trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nơi công cộng để kinh doanh trái cây không đảm bảo quy định;

Chỉ đạo Công an quận và Công an phường phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý hoạt động kinh doanh trái cây trên địa bàn theo quy định.

Công an Thành phố

Ban chỉ đạo 197 TP; Sở Giao thông vận tải; Sở Công thương; UBND các quận; các đơn vị liên quan

Tháng 10/2017 - 12/2018

35.

Chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc thực hiện thủ tục hải quan đối với trái cây nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Cục Hải quan Thành phố

Các đơn vị liên quan

Tháng 10/2017 - 12/2018

36.

Định kỳ hàng tháng, quý cung cấp thông tin về tình hình nhập khẩu, xuất khẩu trái cây trên địa bàn cho Sở Công Thương (cơ quan thường trực của Đề án).

Cục Hải quan Thành phố

Sở Công Thương

Thực hiện hàng tháng, quý từ Tháng 10/2017 - 12/2018

37.

Tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án và các văn bản của UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện Đề án:

+ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác ATTP trái cây bằng nhiều hình thức thiết thực hiệu quả. Phối hợp các Sở liên quan, UBND các quận kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về nội dung quảng cáo các sản phẩm trái cây theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

+ Phối hợp Sở Công Thương hướng dẫn các cơ quan báo chí Trung ương và Thành ph thông tin, tuyên truyền các quy định của Nhà nước, của Thành phố về ATTP trong quản lý và kinh doanh trái cây; thường xuyên đưa tin, bài biểu dương các gương điển hình thực hiện tốt và phê phán các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm trong hoạt động quản lý, kinh doanh trái cây.

Sở Thông tin & Truyền thông

Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí và các đơn vị có liên quan

Tháng 9/2017 - 12/2018

38.

Xây dựng và triển khai ứng dụng CNTT để thực hiện Đề án (xây dựng phần mềm quản lý, triển khai các ứng dụng phục vụ công tác điều tra khảo sát, quản lý... các cơ sở sản xuất, cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn Thành phố).

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Công thương, Nông nghiệp &PTNT, Y tế; Giao thông vận tải; Tài chính; Công an Thành phố; Cục Hải quan Hà Nội; UBND các quận; đơn vị liên quan

Tháng 10/2017 - 2/2018

39.

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án theo quy định.

Sở Tài chính

Sở Công Thương; Các sở ngành, UBND các quận được giao nhiệm vụ tại Đề án.

Tháng 10/2017

40.

Triển khai công tác kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại; trình Thành phố bố trí nguồn kinh phí hàng năm phục vụ công tác đầu tư, cải tạo mạng lưới chợ trên địa bàn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Công Thương; UBND các quận; các đơn vị liên quan

Tháng 10/2017 - 12/2018

41.

Đẩy mạnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp kinh doanh trái cây theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND 12 các quận; các đơn vị liên quan

Tháng 10/2017- 02/2018

42.

Hướng dẫn triển khai và cân đối đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ của Đề án từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Thành phố. Huy động các nguồn tài trợ, xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân đầu tư để thực hiện Đề án và phát triển lĩnh vực kinh doanh trái cây của Thành phố. Hỗ trợ, tạo điều kiện đẩy mạnh các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thương mại trên địa bàn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính, Sở Công Thương

Tháng 10 - 12/2017

43.

Nghiên cứu đề xuất về việc hỗ trợ các cơ sở kinh doanh trái cây có nhu cầu tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư trang thiết bị đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định.

Qu Đầu & Phát triển thành phố Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội

Sở: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp &PTNT, Y tế; UBND các quận.

Tháng 10/2017

44.

Tăng cường cung cấp thông tin kết nối thị trường các tỉnh, địa phương có thế mạnh về nông sản, trái cây đặc trưng, có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý rõ ràng đưa về tiêu thụ tại Hà Nội.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP

Sở: Công Thương, Nông nghiệp &PTNT; các đơn vị liên quan.

Tháng 10/2017 - 12/2018

45.

Tham mưu Quận Ủy ban hành Thông tri hoặc Chỉ thị để huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, góp phần thực hiện tốt Đ án.

UBND các quận

 

Xong trước 10/10/2017

46.

Chỉ đạo khảo sát nắm thực trạng, điều tra, thống kê rà soát; Cập nhật và xây dựng hệ cơ sở dữ liệu tổng hợp thông tin, số liệu về các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn gửi Sở Công thương tổng hợp; Thường xuyên cập nhật phục vụ công tác quản lý, điều hành Đề án của quận và Thành phố.

UBND các quận

Sở Công Thương Nông nghiệp &PTNT: Y tế.

Xong trước 10/10/2017

47.

Xây dựng, ban hành các Kế hoạch và văn bản chỉ đạo liên quan (dự toán, bố trí kinh phí, kiểm tra, tập huấn, tuyên truyền, liên kết chuỗi, đầu tư cải tạo hạ tầng thương mại, ứng dụng CNTT...) để triển khai thực hiện Đề án.

UBND các quận

Các đơn vị liên quan

Trước ngày 10/10/2017

48.

Triển khai công tác quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn đảm bảo đúng quy định pháp luật, theo Đề án được duyệt và chỉ đạo của UBND Thành phố

UBND các quận

Sở Công Thương; Các sở ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ tại Đề án.

Tháng 10/2017 - 12/2018

49.

Xây dựng các nội dung tuyên truyền; Triển khai thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đến từng tổ chức, cá nhân, cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của Đề án.

UBND 12 quận nội thành

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Công Thương; Các sở ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ tại Đề án.

Xuyên suốt quá trình thực hiện Đề án

50.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng của quận kiểm tra, xử lý nghiêm, giải tỏa những trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nơi công cộng để kinh doanh trái cây không đảm bảo quy định;

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh mặt hàng trái cây; kinh doanh trái cây không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo ATTP trên địa bàn đảm bảo đúng quy định hiện hành .

UBND các quận

Ban chỉ đạo 197 TP; Công an Thành phố; Sở Giao thông vận tải; Sở Công thương.

Tháng 10/2017 - 12/2018

51.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP thuộc lĩnh vực được phân công theo quy định tại Quyết định 16/2016/QĐ-UBND và Quyết đnh 2582/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND Thành phố: Xác nhận kiến thức ATTP và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/xác nhận cam kết đảm bảo ATTP cho các hộ kinh doanh thực phẩm tổng hợp (có trái cây) do Quận cấp đăng ký kinh doanh trên địa bàn; xác nhận kiến thức ATTP cho các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm tổng hợp (có trái cây) trên địa bàn sử dụng thường xuyên dưới 10 lao động.

UBND các quận

Sở: Công Thương, Nông nghiệp &PTNT, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 10/2017 - 12/2018

52.

Rà soát, đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/Xác nhận bản cam kết đảm bảo ATTP, Giấy xác nhận kiến thức về ATTP đối với các cơ sở kinh doanh trái cây theo phân cấp.

UBND các quận

Sở: Công Thương, Nông nghiệp &PTNT, Y tế;

Tháng 10/2017 - 02/2018

53.

Khuyến khích, hỗ trợ, đẩy mạnh việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh trái cây theo quy định.

UBND các quận

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 10/2017 - 02/2018

54.

Hướng dẫn, hỗ trợ các chủ cửa hàng kinh doanh trái cây hoàn thiện các thủ tục, điều kiện kinh doanh đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành.

UBND các quận

Sở: Công Thương Nông nghiệp &PTNT, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 10/2017 - 02/2018

55.

Cấp Biển nhận diện (logo) cho các cửa hàng kinh doanh trái cây đủ điều kiện quy định tại Đề án;

Công khai các cửa hàng đảm bảo ATTP được cấp Biển nhận diện, các tổ chức, cá nhân, địa điểm kinh doanh trái cây vi phạm quy định.

UBND các quận.

Sở: Công Thương, Nông nghiệp & PTNT, Y tế.

Tháng 11/2017 - 12/2018

56.

Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về công tác đảm bảo ATTP trái cây trên địa bàn. Điều tra, xử lý thông tin báo nêu đối với các cửa hàng kinh doanh trái cây vi phạm trên địa bàn theo phân cấp.

UBND các quận

Sở Công Thương Nông nghiệp &PTNT, Y te.

Tháng 10/2017 - 12/2018

57.

Chỉ đạo lực lượng chức năng và các ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện tốt Đề án, tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh mặt hàng trái cây.

UBND các quận

Các đơn vị liên quan

Tháng 10/2017 - 12/2018

58.

Đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân, các đơn vị kinh doanh thực hiện tốt trình UBND Thành phố khen thưởng hàng năm theo quy định.

UBND các quận

Sở: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp &PTNT; Ban Thi đua khen thưởng Thành phố; các đơn vị liên quan.

Định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất

59.

Thường xuyên đưa tin về Đề án và hoạt động của các cửa hàng kinh doanh trái cây các quận nội thành trong các chuyên mục về ATTP, văn minh thương mại và trật tự đô thị của chương trình phát sóng, đồng thời mở rộng tuyên truyền tới các đối tượng kinh doanh trái cây trên địa bàn toàn Thành phố.

- Báo: Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, An ninh Thủ đô và các cơ quan thông tấn báo chí của Thành phố xây dựng nội tuyên truyền về ATTP, xây dựng chuyên trang, chuyên mục cung cấp thông tin truyền thông thường xuyên về tình hình ATTP, tăng cường đưa tin, bài, ảnh, phóng sự về hoạt động kinh doanh trái cây trên địa bàn, các quy định pháp luật và Thành phố liên quan và tình hình triển khai thực hiện Đề án; đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về ATTP đến trực tiếp người trồng trọt, thu hoạch, sơ chế, bảo quản và kinh doanh trái cây;

- Phối hợp các cơ quan Báo, Đài trung ương, các tỉnh, thành phố đưa tin tuyên truyền về ATTP trái cây và tình hình thực hiện Đề án trên địa bàn.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Báo Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, An ninh Thủ đô và các cơ quan thông tấn báo chí của Thành phố

Sở TT&TT, Công thương; Y tế; NN&PTNT; Công an TP; UBND các quận...các cơ quan truyền thông, đài phát thanh các cấp; Các tổ chức chính trị-xã hội TP; Các đơn vị có liên quan

Xuyên sut quá trình thực hiện Đ án

60.

Triển khai Đề án và quản lý các hoạt động cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn đảm bảo đúng quy định của pháp luật và của đề án đã ban hành; Điều tra, xử lý thông tin báo nêu đối với các cửa hàng kinh doanh trái cây có hành vi vi phạm trên địa bàn theo phân cấp.

UBND các phường thuộc 12 quận nội thành

Các cơ quan có liên quan của quận

Tháng 10/2017 - 12/2018

61.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP thuộc lĩnh vực được phân công theo quy định tại Quyết định 16/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND Thành phố: Xác nhận kiến thức ATTP và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/xác nhận bản cam kết đảm bảo ATTP cho các hộ kinh doanh thực phẩm tổng hợp (có trái cây) không có đăng ký kinh doanh và các hộ chuyên doanh trái cây trên địa bàn.

UBND các phường thuộc 12 quận nội thành

Các cơ quan có liên quan của quận

Tháng 10/2017 - 12/2018

62.

Hướng dẫn, hỗ trợ, đề xuất cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ các chủ cửa hàng kinh doanh trái cây hoàn thiện các thủ tục, điều kiện kinh doanh đáp ứng các quy định pháp luật và Thành phố; Khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh trái cây trong công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

UBND các phường thuộc 12 quận nội thành

Các cơ quan có liên quan của quận

Tháng 10/2017 - 02/2018

63.

Kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh mặt hàng trái cây trên địa bàn theo quy định hiện hành; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

UBND các phường thuộc 12 quận nội thành

Các cơ quan có liên quan của quận

Tháng 03/2018 - 12/2018

64.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các tổ chức, cá nhân, cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định pháp luật và của Đề án; kiểm tra, giám sát, nhắc nhở thường xuyên đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái cây trên địa bàn.

UBND các phường thuộc 12 quận nội thành

Các cơ quan có liên quan của quận

Tháng 10/2017 - 12/2018

65.

Kiểm tra, xử lý nghiêm, giải tỏa các địa điểm kinh doanh trái cây lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nơi công cộng để kinh doanh trái cây không rõ nguồn gốc xuất xứ;

UBND các phường thuộc 12 quận nội thành

Các lực lượng chức năng của Thành phố và của quận

Tháng 01/2018 - 12/2018

66.

Tổ chức điều tra, rà soát thống kê số lượng, sản lượng, mặt hàng kinh doanh hàng tháng của các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn, ... gửi về quận tổng hợp báo cáo Sở Công thương;

UBND các phường thuộc 12 quận nội thành

Các phòng chức năng của quận; các đội QLTT trên địa bàn.

Hoàn thành trước ngày 10/10/2017 và cập nhật thường xuyên

67.

Thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành

UBND các phường thuộc 12 quận nội thành

Các phòng chức năng của quận.

Tháng 10/2017 - 12/2018

68.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho cán bộ nhân viên, hội viên và gia đình, nhân dân nâng cao trách nhiệm, nhận thức pháp luật trong hoạt động kinh doanh, tìm hiểu các biện pháp đảm bảo ATTP trái cây và gương mẫu thực hiện Đề án; tích cực phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai thực hiện tốt Đề án.

- Giám sát, phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các cơ sở kinh doanh trái cây kém chất lượng, không đảm bảo ATTP, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Thành phố

Các Sở , Ngành, đơn vị trong Đ án; UBND 12 quận nội thành.

Tháng 10/2017 - 12/2018

 

PHỤ LC 02:

MẪU BIỂU NHẬN DIỆN (LOGO) CỬA HÀNG KINH DOANH TRÁI CÂY BẢO ĐẢM AN TOÀN
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2017 của UBND Thành phố)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 215/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu215/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2017
Ngày hiệu lực06/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 215/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 215/KH-UBND 2017 Thí điểm quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây các quận nội thành Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 215/KH-UBND 2017 Thí điểm quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây các quận nội thành Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu215/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Doãn Toản
        Ngày ban hành06/10/2017
        Ngày hiệu lực06/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 215/KH-UBND 2017 Thí điểm quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây các quận nội thành Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 215/KH-UBND 2017 Thí điểm quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây các quận nội thành Hà Nội

           • 06/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực