Văn bản khác 216/KH-UBND

Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ là Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 216/KH-UBND 2017 nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý Chủ tịch ủy ban cấp huyện Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/KH-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ LÀ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THÀNH HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020;

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội (gọi chung là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội theo chức danh, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo quản lý, điều hành và thực thi công vụ.

- Giúp Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự nhận thức chung, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tạo sự đổi mới, cải cách mạnh mẽ, nâng cao thực chất, chất lượng hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và đảm bảo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến hoạt động công vụ phục vụ nhân dân của UBND xã, phường, thị trấn.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng

Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội.

2. Nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng

a) Nội dung chương trình

Chương trình được thiết kế thành các hp phần:

1. Phần kiến thức Lý luận - Chính trị;

2. Phần kiến thức Hành chính - Chính quyền địa phương;

3. Các chuyên đề về định hướng đổi mới;

4. Các chuyên đề về Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành;

5. Học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài.

Chi tiết Nội dung chương trình kèm theo Kế hoạch này.

b) Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng

- Sử dụng phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tích cực, phát huy tính tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của học viên, tăng cường cập nhật, trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên và giữa các học viên;

- Tổ chức trao đổi, kinh nghiệm thông qua các chuyên đề có tính lý luận, thực tiễn cao do các chuyên gia quản lý, giáo dục trong nước và quốc tế có trình độ năng lực, kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy. Kết hp giữa giảng dạy trên lớp với đi khảo sát thực tế (trong nước và nước ngoài).

c) Thời gian, hình thức đào tạo, bồi dưỡng

- Thời gian: 32 ngày/lớp

- Hình thức: Học tập trung liên tục các ngày trong tuần (trừ thứ By, Chủ nhật);

Học viên hoàn thành Khóa học được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý” do Học viện Hành chính Quốc gia cấp.

3. Đa điểm tổ chức

Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an Thành phố.

4. Kinh phí

Từ nguồn ngân sách Thành phố cấp cho Sở Nội vụ thực hiện Đán nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.

III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ni v

- Quyết định thành lập Tổ Điều phối thực hiện Kế hoạch này; xây dựng nội quy, quy chế quản lý lớp học trình Chủ tịch UBND Thành phố ban hành.

- Chủ trì triển khai Kế hoạch đến UBND quận, huyện, thị xã; các sở, ngành, đơn vị liên quan;

- Hợp đồng đào tạo với Học viện Hành chính Quốc gia, biên soạn tài liệu giảng dạy, bồi dưỡng. Mời giảng viên, chuyên gia có uy tín tham gia giảng dạy đảm bảo hiệu quả, chất lượng đúng yêu cầu;

- Sau mỗi lớp học tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về nội dung chương trình để điều chỉnh các chuyên đề cho phù hợp với tình hình thực tiễn;

- Tổ chức khai giảng lớp đầu tiên trong tháng 10/2017, kết thúc lớp bồi dưỡng, tổ chức đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm để triển khai các lớp tiếp theo; đảm bảo đến năm 2020, 100% cán bộ là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã qua đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý;

- Phối hợp với Công an Thành phố bố trí cơ sở vật chất, quản lý học viên tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng;

- Tổ chức đánh giá kết quả việc thực hiện Kế hoạch này báo cáo UBND Thành phố.

2. Công an Thành phố: Chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an Thành phố phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện việc:

- Đảm bảo an ninh - trật tự; cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy trong thời gian tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm;

- Phối hợp quản lý học viên thực hiện đúng Nội quy, Quy chế quản lý lớp học.

3. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

4. Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng tài liệu, chuẩn bị nội dung chuyên đề được giao;

- Trực tiếp tham gia bồi dưỡng cho học viên theo lịch học cụ thể của từng lớp.

5. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã

- Phân công công việc tạo điều kiện để cán bộ tham dự khóa bồi dưỡng theo đúng yêu cầu của khóa học;

- Bố trí cho học viên các lớp bồi dưỡng đến nghiên cứu khảo sát thực tế tại địa phương (nếu có yêu cầu).

6. Trách nhiệm của học viên

Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học; chủ động bố trí công việc để tham gia đầy đủ nội dung chương trình của Khóa học theo yêu cầu.

Trường hợp vi phạm, tùy mức độ vi phạm sẽ chịu hình thức kỷ luật như đối với công chức theo quy định.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội nhằm tạo sự nhận thức chung, thống nhất, cùng đồng hành trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố, yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- TT Thành ủy, HĐND TP; (để b/c)
- Bộ Nội vụ; (để b/c)
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó chủ tịch UBND TP;
- Các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư; Văn hóa &Thể thao, Thông tin &Truyền thông; Công an TP;
- Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã;

- VP UBTP: CVP, Phó CVP Nguyễn Ngọc Kỳ; NC, TKBT, KGVX;
- Lưu: VT, NC(QuangSơn)(10b)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CHO CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 09/10/2017 của UBND thành phố Hà Nội)

I. Mục đích, yêu cầu

Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn tạo sự đổi mới, cải cách mnh mẽ, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Hà Nội trở thành một “điển hình” về chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân và các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Kết thúc khóa bồi dưỡng, các học viên:

Nắm chắc những quan điểm chỉ đạo, có tầm nhìn về đổi mới; về chính quyền cơ sở minh bạch, liêm chính và kiến tạo.

Tạo sự nhận thức chung, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; có kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân.

Có khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn quản lý nhà nước ở địa phương.

II. Thời gian: 32 ngày

III. Hình thức: Học tập trung liên tục, trừ thứ Bảy, Chủ nhật

IV. Phương pháp giảng dạy

Kết hợp giữa giảng dạy trên lớp với đi khảo sát thực tế (trong nước và nước ngoài).

Các giảng viên và báo cáo viên sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, qua giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn; Hướng dẫn tạo ra môi trường và các tình huống để học viên trao đổi, thảo luận, tìm ra cách giải quyết vấn đề và thực hành các kỹ năng.

V. Nội dung chương trình

Chương trình được thiết kế thành các hợp phần:

1. Phần kiến thức Lý luận - Chính trị;

2. Phần kiến thức Hành chính - Chính quyền địa phương;

3. Các chuyên đề về định hướng đổi mới;

4. Các chuyên đề về Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành;

5. Học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài.

Chi tiết nội dung chương trình như sau:

Chuyên đề

Nội dung

Thời lượng (tiết)

Giảng viên/ Báo cáo viên

PHẦN I

CÁC CHUYÊN Đ V LÝ LUẬN - CHÍNH TRỊ

05 ngày (chưa bao gồm thời gian kiểm tra )

Chuyên đề 1

Những thành tựu phát triển mới của Chủ nghĩa Mác - Lênin

04

GS.TS. Trần Phúc Thăng

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chuyên đề 2

Các tư tưởng chống phá giá trị của Học thuyết Mác - Lênin hiện nay

04

nt

Chuyên đề 3

Sự phát triển lý luận thực tiễn trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

04

PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc

Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh

Chuyên đề 4

Những vấn đề cơ bản và cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

04

PGS.TS.Nguyễn Viết Thông

Hội đồng lý luận Trung ương

Chuyên đề 5

Phong cách và đạo đức Hồ Chí Minh với việc rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức

04

PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

Học viện CTQG Hồ Chí Minh

Chuyên đề 6

Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong định hướng xây dựng và phát triển nước ta hiện nay

04

nt

Chuyên đề 7

Hội nhập quốc tế - Cục diện thế giới hiện nay, các nhân tố, xu hướng phát triển (cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0)

04

TS. Đỗ Sơn Hải

Học viện ngoại giao

Chuyên đề 8

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

04

TS. Trần Đình Thiên

Viện kinh tế Việt Nam

Chuyên đề 9

Những vấn đề tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

04

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế

TS. Lương Văn Tự

Chuyên đề 10

Tình hình Biển đảo của Việt Nam và thế giới; Đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế.

04

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi

 

Kiểm tra Phần 1

04

 

PHẦN II

CÁC CHUYÊN ĐỀ KIẾN THỨC VỀ HÀNH CHÍNH - CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

10 ngày

Chuyên đề 11

Tổng quan về hệ thống chính trị ở địa phương; Quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị XH cấp cơ sở.

08

TS. Thang Văn Phúc

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ

 

Chức trách, nhiệm vụ thẩm quyền của Chủ tịch, PCT UBND xã, phường, thị trấn trong giải quyết các vụ việc nóng, phức tạp của địa phương; Bài học kinh nghiệm.

 

 

Chuyên đề 12

Cải cách hành chính ở địa phương; vai trò của chính quyền phường, xã trong giải quyết thủ tục hành chính.

08

TS. Phạm Tuấn Khải

TS. Đinh Duy Hòa

Chuyên đề 13

ng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).

04

Trung tâm tin học Văn phòng chính phủ

 

Nghiên cứu khảo sát thực tế ở 01 phường, xã điển hình trong giải quyết TTHC.

08

Sở Nội vụ - Học viện Hành chính QG

Chuyên đề 14

Đô thị hiện đại và Quản lý đô thị hiện đại theo hướng bền vững.

Những quan điểm, định hướng mới về Quản lý đô thị trong bối cảnh hội nhập Quốc tế.

08

Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng

Chuyên đề 15

Vùng kinh tế Thủ đô; Phát triển vùng và liên kết đô thị và nông thôn.

08

TS. Bùi Tất Thắng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chuyên đề 16

Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý và phát triển đô thị - nông thôn.

08

Mời Chuyên gia nước ngoài

Chuyên đề 17

Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm - những vấn đề mới và biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Kinh nghiệm thực tiễn.

08

Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế

Chuyên đề 18

Quản lý các vấn đề về rác thải, môi trường đô thị... những giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường.

08

Lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chuyên đề 19

Tình hình, nhiệm vụ giải pháp quản lý các vấn đề văn hóa, tệ nạn xã hội.

08

Lãnh đạo Viện Văn hóa, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 

Kiểm tra Phần II

04

Học viện Hành chính QG

PHẦN III

CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI, NÂNG CAO KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN MINH BẠCH, LIÊM CHÍNH, KIẾN TẠO

03 ngày

Chuyên đề 20

Định hướng cải cách hành chính của thành phố Hà Nội đến năm 2020.

04

Chủ tịch UBND TP Hà Nội;

Chuyên đề 21

Xây dựng kỷ cương hành chính; Hạn chế, tồn tại, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết công việc, TTHC...

04

Giám đốc Sở Nội vụ.

Chuyên đề 22

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính của Thành phố Hà Nội.

04

Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông

Chuyên đề 23

Xây dựng văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ.

04

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

Chuyên đề 24

Tổng quan 08 chương trình trọng tâm của Thành ủy

08

Sở Nội vụ mời

PHẦN IV

CHUYÊN Đ VỀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, ĐIU HÀNH

07 ngày
(chưa bao gồm thời gian kiểm tra )

Chuyên đề 25

Kỹ năng phân tích chính sách công và kỹ năng lãnh đạo.

04

PGS.TS. Lê Chi Mai

Học viện Hành chính Quốc gia

Chuyên đề 26

Kỹ năng quản lý thời gian và điều hành công việc khoa học.

04

PGS.TS. Lê Quân

Đại Học Quốc gia Hà Nội

Chuyên đề 27

Kỹ năng ra quyết định về phát triển kinh tế - xã hội.

08

TS. Nguyễn Đình Cung

Viện NC quản lý kinh tế TW

Chuyên đề 28

Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản.

08

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh

Học viện Hành chính QG

Chuyên đề 29

Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp hành chính;

Kỹ năng tiếp xúc và trả lời báo chí

08

PGS.TS. Hoàng Đình Cúc

Học viện báo chí và tuyên truyền

Chuyên đề 30

Kỹ năng tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

08

TS. Đinh Văn Minh

Thanh tra Chính phủ

Chuyên đề 31

Kỹ năng giải quyết xung đột, khiếu kiện đông người

08

GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh

Bộ Công an

Chuyên đề 32

Kỹ năng quản lý và điều hành của Chủ tài khoản trong Quản lý tài chính ngân sách cấp xã.

08

TS Nguyễn Xuân Thu

Học viện HCQG

 

Kiểm tra phn IV

04

 

 

Tổng số thời gian học trên lớp

 

26 ngày

PHẦN V

Học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài

05 -10 ngày (lựa chọn các nội dung)

Tùy tình hình thực tế, Sở Nội vụ đề xuất nội dung đi học tập kinh nghiệm trong nước hoặc nước ngoài, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Trong nước

Thời gian đi thực tế từ 01 - 05 ngày

(mi lớp chia 30-35 người/đoàn - 100% học viên đi thực tế trong nước)

 

Nghiên cứu khảo sát thực tế ở 01 đơn vị điển hình trong giải quyết Thủ tục hành chính.

 

Công nghệ sạch - nông nghiệp công nghệ cao.

 

Phát triển du lịch làng nghề truyền thống - Kinh nghiệm và thực tế.

 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân.

Nước ngoài

Thời gian 07 - 10 ngày

(mỗi lớp chọn cử 20 - 25 học viên xuất sắc tham gia )

 

Quản lý môi trường - Phát triển chuỗi sản xuất thực phẩm an toàn;

 

Mô hình chính phủ điện tử - Chính quyền điện tử trong quản lý và điều hành cấp cơ sở;

 

Chính sách và hệ thống hỗ trợ tái thiết nông thôn, mô hình làng sinh thái kết hợp phát triển du lịch.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 216/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu216/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2017
Ngày hiệu lực09/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 216/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 216/KH-UBND 2017 nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý Chủ tịch ủy ban cấp huyện Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 216/KH-UBND 2017 nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý Chủ tịch ủy ban cấp huyện Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu216/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành09/10/2017
        Ngày hiệu lực09/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 216/KH-UBND 2017 nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý Chủ tịch ủy ban cấp huyện Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 216/KH-UBND 2017 nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý Chủ tịch ủy ban cấp huyện Hà Nội

             • 09/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực