Văn bản khác 216/KH-UBND

Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP và Chương trình hành động 70-CTr/TU do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 216/KH-UBND 2018 về thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP tỉnh Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 107/NQ-CP NGÀY 16/8/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 70-CTR/TU NGÀY 25/7/2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ X

Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động số 70-CTr/TU ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X về việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Đến năm 2020

Triển khai thực hiện quy định của Trung ương về điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng trong khu vực doanh nghiệp, để đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình.

2. Đến năm 2021

Áp dụng thực hiện quy định của Trung ương về chế độ tiền lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Đến năm 2025

- Áp dụng thực hiện quy định của Trung ương về nâng mức tiền lương trong khu vực công (phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách Nhà nước; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng trong khu vực doanh nghiệp).

- Triển khai thực hiện quy định của Trung ương về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trong khu vực doanh nghiệp.

- Tổ chức thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước1 theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Đến năm 2030

- Áp dụng thực hiện quy định của Trung ương về nâng mức tiền lương trong khu vực công (phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách Nhà nước; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất trong khu vực doanh nghiệp).

- Triển khai thực hiện quy định của Trung ương về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trong khu vực doanh nghiệp.

- Tổ chức thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước2 theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Quán triệt, phổ biến về cải cách chính sách tiền lương đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm ở các cơ quan hành chính đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và xây dựng danh mục vị trí việc làm, chức danh, chức vụ, bản mô tả công việc, xác định khung năng lực theo từng vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập, để làm cơ sở sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.

3. Tổ chức thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 61-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá X về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu an Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh g n, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 62- CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá X về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tiền lương theo quy định của pháp luật trong các cơ quan, đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình né tránh, thực hiện không nghiêm túc hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao trong thực hiện cải cách chính sách tiền lương gắn với cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và vi phạm quy định của pháp luật về tiền lương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành Tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Trong quý IV năm 2018, quán triệt, phổ biến về cải cách chính sách tiền lương đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý.

- Tổ chức thực hiện Khoản 2 Mục II Kế hoạch này; tiếp tục tinh giản biên chế theo chỉ tiêu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực hiện cải cách chính sách tiền lương trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Triển khai, hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng trong khu vực doanh nghiệp theo quy định của Trung ương.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Trung ương; tổ chức thực hiện quy định về xác định tiền lương đối với sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai áp dụng đồng bộ, kịp thời các quy định của Trung ương về chế độ tiền lương mới theo lộ trình cải cách chính sách tiền lương.

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch này. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện Khoản 2 Mục II Kế hoạch này.

- Định kỳ, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ (trình trước ngày 20 tháng 11 hàng năm) và an Thường vụ Tỉnh Ủy (khi có yêu cầu).

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh, báo cáo về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh Ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC/NC (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 1 Trong trường hợp còn doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc hoặc thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

2 Trong trường hợp còn doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc hoặc thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 216/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu216/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2018
Ngày hiệu lực24/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 216/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 216/KH-UBND 2018 về thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP tỉnh Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 216/KH-UBND 2018 về thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP tỉnh Đồng Tháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu216/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Văn Dương
        Ngày ban hành24/09/2018
        Ngày hiệu lực24/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 216/KH-UBND 2018 về thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP tỉnh Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 216/KH-UBND 2018 về thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP tỉnh Đồng Tháp

           • 24/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực