Văn bản khác 216/KH-UBND

Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2016 về triển khai thi hành Luật bảo hiểm xã hội 2014 và văn bản hướng dẫn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Kế hoạch 216/KH-UBND triển khai thi hành luật bảo hiểm xã hội văn bản hướng dẫn Nghệ An 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/KH-UBND

Nghệ An, ngày 15 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 được thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII năm 2014 (Luật BHXH năm 2014), Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện; Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Lut BHXH về BHXH bắt buộc, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

I. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật BHXH năm 2014; các nghị định: số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015, số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ và các văn bản có liên quan một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

- Nâng cao nhn thức của người lao động, người sử dụng lao động; các cơ quan, tổ chức và toàn thể người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Luật BHXH qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội.

- Mrộng đối tượng tham gia BHXH; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật BHXH và công tác quản lý nhà nước về BHXH.

- Khc phục tình trạng nợ đóng, trn đóng BHXH, bo đảm quyền, lợi ích của người tham gia BHXH góp phần ngăn ngừa tranh chấp lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

Triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Công tác phổ biến Luật BHXH năm 2014 và các văn bản có liên quan phi được tiến hành liên tục, sâu rộng đến mọi tng lớp nhân dân với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phù hợp với từng loại đối tượng.

- Xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức có liên quan và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai Luật BHXH năm 2014.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối kết hợp trong thực hiện chính sách BHXH

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong việc phối hợp tổ chức thực hiện tốt chính sách, chế độ BHXH, tăng nhanh số người tham gia BHXH đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH hàng năm; khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH; quản lý sử dụng quỹ BHXH đảm bảo an toàn, hiệu quả.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

Tổ chức Hội nghị triển khai Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tổ chức tuyên truyền Luật BHXH năm 2014 đến mọi tầng lớp nhân dân, tập trung những nội dung mới của Luật bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả như: xây dựng cụm panô, áp phích; phát hành tờ rơi, đĩa CD tuyên truyền về BHXH; thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Website BHXH tỉnh, báo Nghệ An, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Cng Thông tin điện tử tỉnh. Tạo diễn đàn để chủ sử dụng lao động, người lao động, người dân có thể trao đổi và giải đáp những vướng mắc khi triển khai thực hiện Luật BHXH năm 2014.

- Công tác truyền thông, tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, bảo đảm các đối tượng của truyền thông tiếp cận đầy đủ với thông tin về những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi chính sách, pháp luật BHXH; kịp thời phê phán những hành vi vi phạm pháp luật BHXH, góp phần hạn chế, ngăn chặn kịp thời tình trạng trục lợi Quỹ BHXH, trốn đóng, nợ đọng BHXH, bảo vệ quyền lợi người lao động; tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính Ngành BHXH (đơn giản hóa thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian kê khai về BHXH...); khuyến khích người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tham gia BHXH tự nguyện; khuyến khích người lao động tích lũy thời gian đã đóng BHXH để được hưởng lương hưu khi về già, hạn chế nhận trợ cấp BHXH một lần.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đại lý làm công tác BHXH, các Hội, Đoàn thể về những nội dung mới của Luật BHXH năm 2014; nâng cao năng lực tham mưu, hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện chính sách BHXH.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH. Có biện pháp xử lý đối với những đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi tiêu cực, vi phạm luật BHXH, thông tin trên các phương tiện thông tin truyền thông.

3. Mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình hành động số 22/CTr/TU ngày 28/8/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị Quyết số 21-NQ/TW và Kế hoạch số 527/KH-UBND thực hiện Chương trình hành đng số 22/CTr/TU của UBND tỉnh Nghệ An. Theo đó, đến năm 2020 đạt trên 50% lực lượng lao động tham gia BHXH.

- Kho sát, nắm rõ số lao động đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và lao động không thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn để có giải pháp vận động tham gia BHXH.

- Hàng năm, UBND tnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH cho UBND các huyện, thành, thị để triển khai thực hiện.

4. Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH

- Đẩy mạnh công tác hưng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động giúp họ nắm vững các chế độ chính sách, các quy định về hồ sơ, thủ tục và quy trình thực hiện nghiệp vụ của ngành BHXH để thực hiện đầy đủ, kịp thời đảm bảo quyền lợi của người lao động.

- Thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện Luật BHXH năm 2014 tại các đơn vị sử dụng lao động để ngăn ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm và kịp thời chn chỉnh.

- Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật BHXH theo đúng quy định của pháp luật.

- Xác định rõ vai trò trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương đối với việc quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động, tiền lương, tiền công, thu nhập, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, xác nhận hồ sơ để làm căn cứ xét hưởng các chế độ BHXH.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ BHXH làm công tác cấp sổ BHXH, xác nhận thời gian, mức đóng trên sổ đảm bảo chính xác, nhanh chóng, thuận lợi cho người lao động trong giải quyết các chế độ BHXH; nâng cao chất lượng công tác xét duyệt các chế độ BHXH và giải quyết các thủ tục hành chính vBHXH đảm bo quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng chế độ BHXH theo đúng quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

1.1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhàc về BHXH trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan trong kế hoạch này.

- Phi hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách về BHXH; Chỉ đạo, hưng dẫn tổ chức triển khai thc hiện chính sách pháp luật về BHXH.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hưng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc xây dựng thang lương, bảng lương định mức lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương và hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước đối vi nông dân, người lao động trong khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện.

1.2. BHXH tnh Nghệ An

- Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh đưa chỉ tiêu tham gia BHXH vào chtiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện đảm bảo đt được mục tiêu tham gia BHXH theo Kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra.

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc giải quyết chính sách BHXH và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHXH theo quy định của Luật BHXH năm 2014.

- Phối hp với Sở Tài chính trong việc lập dự toán phần ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các đối tượng đóng BHXH tự nguyện theo quy định.

- Phối hợp với các Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh và các ngành liên quan xây dựng, đề xuất phương án rà soát, xử lý đối với doanh nghiệp được cấp phép hoạt động nhưng không tham gia BHXH cho người lao động.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên cung cấp thông tin, tài liệu, hướng dẫn, tập huấn; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm giúp cho người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ tham gia BHXH; đảm bảo Luật BHXH năm 2014 được phổ biến rộng rãi đến người dân.

- Tăng cường công tác quản lý, đổi mới điều hành, kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH các cấp; Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ trực tiếp làm công tác về BHXH; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng chuyên nghiệp, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo giải quyết tốt các chế độ BHXH, giảm phiền hà cho đơn vị sử dụng lao động và người tham gia BHXH.

- Thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bo him thất nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2016.

- Thành lập Tổ thường trực theo dõi, hướng dẫn, giám sát việc tổ chức triển khai và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Luật BHXH năm 2014.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tt công tác thi đua khen thưng các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt; Xử lý vi phạm pháp luật hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước xử lý vi phạm pháp luật về BHXH theo thẩm quyền.

1.3. Sở Tài chính

Chủ trì, phi hợp với BHXH tỉnh Nghệ An xây dựng dự toán và làm việc với các cơ quan Trung ương để đảm bảo kịp thời cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện theo quy định.

1.4. Sở Thông tin truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh dành chuyên trang, chuyên mục và thời lượng phù hợp phổ biến Luật BHXH năm 2014 trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức (Đăng tải các bài viết, nội dung tuyên truyền Luật BHXH năm 2014, cập nhật những thay đổi về chính sách BHXH trên các báo, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Website của các đơn vị trực thuộc...).

1.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Ban Qun lý khu kinh tế Đông Nam.

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Hàng năm phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, BHXH tỉnh xây dựng, đề xuất phương án rà soát, xử lý đối với doanh nghiệp được cấp phép hoạt động nhưng không tham gia BHXH cho người lao động; chủ trì phối hợp với BHXH tỉnh và các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho từng địa phương.

- Hàng quý, cung cp cho cơ quan BHXH danh sách các doanh nghiệp mới đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đang hoạt động; doanh nghiệp phá sản, rút giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh trở lại...

b) Cục Thuế tỉnh: Cung cấp cho BHXH tỉnh danh sách các tổ chức trả thu nhập đã được cấp mã số thuế trên địa bàn; định kỳ hàng năm cung cấp thông tin về chi phí tiền lương để tính thuế của người sử dụng lao động.

c) Cục Thống kê tỉnh: Phối hợp với BHXH tỉnh trong việc cung cấp số liệu thng kê, dự báo các chỉ tiêu liên quan của từng xã, phường, huyện, thành, thị.

d) Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam: Thường xuyên kiểm tra và có biện pháp đôn đc việc thực hiện Luật BHXH năm 2014 của các doanh nghiệp trong khu vực quản lý theo đúng quy định. Phối hợp với BHXH tỉnh, các Sở, ngành liên quan tuyên truyền pháp luật về BHXH đến người sử dụng lao động, người lao động, xử lý nghiêm các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH.

1.6. Báo Nghệ An, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

- Phối hợp với BHXH tỉnh và các Sở, ngành liên quan xây dựng chuyên trang, chuyên mục về chính sách BHXH để tuyên truyền đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành lập bộ phận chuyên trách thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, trả lời hộp thư truyền hình, xây dựng các chuyên đề về BHXH...

1.7. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh

a) Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An: Chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh phát động phong trào, vận động nhân dân tham gia BHXH, vận động các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện, nhất là đối với người nghèo, người dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn... Theo dõi, giám sát, phản ánh ý kiến cử tri và nhân dân trong quá trình thực hiện. Phối hợp với BHXH tỉnh Nghệ An xây dựng và thực hiện tốt Chương trình phối hợp công tác trong việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2016-2020.

b) Liên đoàn Lao động tỉnh: Hàng năm phi hợp với BHXH tỉnh xây dựng và thực hiện tt quy chế phối hợp về thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tnh. Đng thời phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Luật BHXH năm 2014 tại các cơ quan, doanh nghiệp và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

c) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các hội doanh nghiệp, doanh nhân...tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia BHXH, tập trung vào BHXH tự nguyện.

1.8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện Luật BHXH năm 2014 của UBND tỉnh, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật BHXH năm 2014 và tổ chức thực hiện trên địa bàn.

- Chỉ đạo Phòng Lao động-TB&XH, UBND cấp xã thực hiện thường xuyên hoạt động tuyên truyền nội dung của Luật BHXH năm 2014 đối với người lao động, đơn vị sử dụng lao động và nhân dân trên địa bàn.

1.9. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Nghiêm túc thực hiện Luật BHXH; có trách nhiệm báo cáo và trích nộp BHXH đy đủ, kịp thời cho người lao động đúng quy định của pháp luật.

2. Kinh phí thực hiện kế hoạch

Các đơn vị chủ động bố trí kinh phí trong dự toán được giao hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

3. Chế độ báo cáo

Định kỳ hàng năm, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về BHXH tỉnh Nghệ An để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây Kế hoạch triển khai thi hành Luật BHXH năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai các tổ chức, cá nhân nếu gặp các vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi thông tin (bằng văn bản) về BHXH tỉnh Nghệ An để phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH, BHXH Việt Nam (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Báo Nghệ An; Đài PTTH t
nh, Cổng TTĐT tnh;
- CVP, PVP (VX) UBND tnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 216/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu216/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2016
Ngày hiệu lực15/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 216/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 216/KH-UBND triển khai thi hành luật bảo hiểm xã hội văn bản hướng dẫn Nghệ An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 216/KH-UBND triển khai thi hành luật bảo hiểm xã hội văn bản hướng dẫn Nghệ An 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu216/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành15/04/2016
        Ngày hiệu lực15/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 216/KH-UBND triển khai thi hành luật bảo hiểm xã hội văn bản hướng dẫn Nghệ An 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 216/KH-UBND triển khai thi hành luật bảo hiểm xã hội văn bản hướng dẫn Nghệ An 2016

           • 15/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực