Văn bản khác 2166/KH-UBND

Kế hoạch 2166/KH-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2166/KH-UBND 2017 phê duyệt công tác thanh tra Hà Nam 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2166/QĐ-UBND

Nam, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2018 CỦA THANH TRA TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Xét đề nghị của Chánh thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 439/TTr ngày 27 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh Hà Nam đã được Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam ban hành tại Kế hoạch số 100/KH-TTr ngày 07 tháng 12 năm 2017 và Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra của Thanh tra tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Giao Thanh tra tỉnh Hà Nam triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- TTTU, TT HĐN
D tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Đài PTTH t
nh, Báo Hà Nam; Cổng TTĐT tnh;
- VPUB: CPVP, các CV;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2018 CỦA THANH TRA TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Hà Nam)

STT

Nội dung thanh tra, kiểm tra

Đối tượng

Ghi chú

1

Thanh tra việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại một số xã trên địa bàn tnh

Xã Tiên Nội; Xã An Đổ

 

2

Thanh tra một số dự án nước sạch nông thôn

Xã Thanh Nguyên; xã Thanh Nghị

 

3

Thanh tra một số dự án ĐT XDCB trên địa bàn tỉnh

Có danh sách kèm theo (phụ lục 01)

 

4

Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Có danh sách kèm theo (phụ lục 02)

Liên ngành do Thanh tra tnh chủ trì

5

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và giám đốc các sở, ngành trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại một số đơn vị

UBND huyện Bình Lục

Các sở, ngành: Thông tin truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Lao động thương binh và Xã hội, Cục Thống kê

 

6

Thanh tra chuyên đề việc quản lý tài chính ngân sách, công tác thu, sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác tại một số đơn vị y tế

Trung tâm y tế các huyện: Thanh Liêm, Lý Nhân

 

7

Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong lĩnh vực thực hiện đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Lý Nhân, Thanh Liêm

UBND huyện Lý Nhân, UBND huyện Thanh Liêm

 

8

Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp, khách quan của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chánh thanh tra sở, huyện, thành phố

- Giám đốc, Chánh thanh tra các sở: Tài nguyên và Môi trường; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động

- Chủ tịch UBND, Chánh thanh tra thành phố Phủ Lý; huyện Thanh Liêm

- Chánh thanh tra Sở Tài chính

 

 

PHỤ LỤC 01

PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THANH TRA NĂM 2018 CỦA THANH TRA TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Hà Nam)

STT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

 

Thanh tra một số dự án ĐT XDCB trên địa bàn tỉnh

 

I

Một số dự án trên địa bàn huyện Bình Lục

 

1

Cải tạo, nâng cấp đường ĐH 06 (đoạn từ Km1+446 đến Km2+250); Các phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ trường mầm non trung tâm xã An Lão; Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Lão; Trường tiểu học khu B xã Bình Nghĩa; Nhà hành chính quản trị và các hạng mục phụ trợ trường mầm non xã Đồn Xá; Dự án xây dựng các phòng phục vụ học tập, hành chính quản trị, nhà bếp và các hạng mục phụ trợ trường mầm non khu trung tâm xã An Ninh

UBND các xã: An Lão; Bình Nghĩa; Đồn Xá; An Ninh

II

Một số dự án trên địa bàn huyện Duy Tiên

 

1

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH12 đoạn từ Km2+600 đến Km3+900 thuộc địa bàn xã Duy Hải; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất trên địa bàn xã Tiên Nội; Xây dựng tuyến đường giao thông đoạn từ đình Lũng Xuyên đến cống qua kênh I4-10, thuộc địa bàn xã Yên Bắc; Điều chỉnh, bổ sung hạng mục kiên cố hóa kênh I4-17 (đoạn từ Km0 đến Km2+330) vào trong giai đoạn III dự án cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống tưới tiêu tnh Hà Nam; Nâng cấp, mở rộng đường giao thông và hệ thống tiêu thoát nước từ đường ĐH01 đến hết phạm vi Trung tâm y tế huyện Duy Tiên; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất tại xã Bạch Thượng (giai đoạn 1+giai đoạn 2)

UBND huyện Duy Tiên

III

Một số dự án trên địa bàn thành phố Phủ Lý

 

1

Xây dựng trường mầm non xã Trịnh Xá, Nhà học đa năng 2 tầng trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Cải tạo nâng cấp nhà học 12 phòng trường THCS Lam Hạ, Trạm y tế xã Liêm Tiết

UBND các xã, phường: Trịnh Xá, Trần Hưng Đạo, Lam Hạ, Liêm Tiết

2

Khu đấu giá tạo vốn và xây dựng hạ tầng vị trí 4A xã Liêm Chung

UBND xã Liêm Chung

3

Khu đô thị Tiến Lộc Residence Phú Viên, phường Lê Hồng Phong

Tập đoàn Tiến Lộc

IV

Dự án trên địa bàn huyện Kim Bảng

 

1

Dự án Khu dịch vụ, nhà ở công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng

Cty đầu tư hạ tầng và đô thị Viglacera

 

PHỤ LỤC 02

PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THANH TRA NĂM 2018 CỦA THANH TRA TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Hà Nam)

STT

Đơn vị tiến hành thanh tra

Đối tượng thanh tra, kiểm tra

Địa chỉ

Mã số thuế

Ghi chú

 

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

1

Thanh tra tỉnh

Các sở: TN&MT; Công thương; Cục Thuế tnh

Cty TNHH xây dựng và thương mại 971

Thôn An Dân, xã Hoàng Đông, Duy Tiên

700286932

 

2

Cty TNHH xây dựng và kết cấu thép 977

Số 57, Phạm Ngọc Nhị, TT Đồng Văn, Duy Tiên

700465522

 

3

Cty TNHH Hữu Trí

Thôn Bảo Lộc, Phường Thanh Châu, Phủ Lý

700266904

 

4

Cty TNHH TV và phát triển CNXD Nam Hà

Lê Hồng Phong, Phủ Lý

700225672

 

5

Cty TNHH Thi Sơn

Phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý

700100553

 

6

Cty cổ phần Châu Giang

Phường Lý Thường Kiệt, thành phố Ph

700187219

 

7

Cty CP SX XNK KS Việt San

Núi Con Trắm, Thụy Trại, Tân Sơn, Kim Bảng

700490769

 

8

Cty CP Chương Dương

Xóm 1, Bao Sao, Kim Bảng

700212754

 

9

Cty CP KS Thăng Long

Châu Sơn, Phủ Lý

700510969

 

10

Cty CP ĐT XD giao thông 577

Thanh Sơn, Kim Bảng

700500752

 

11

Cty CP ĐT VLXD Hồng Hà

Nam Công, Thanh Tân, Thanh Liêm

0700470963

 

12

Cty TNHH TMDV Cảnh Cường Thịnh

Thanh Tân, Thanh Liêm

700259819

 

13

Chi nhánh Cty SXVLXD Khả Phong

Hải Phú, Thanh Hải, Thanh Liêm

0700185934-002

 

14

Cty TNHH in và bao bì Hải Tiến Hà Nam

S 49 Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, Phủ Lý

700262674

 

15

CtyTNHH Việt Ngọc

Thôn Tân Hưng, Xã Thanh Tân, Thanh Liêm

700242653

 

16

Chi nhánh công ty CP XD số 12 Hà Nam

Núi ông Cụ, Thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm

0101446753-003

 

17

Cty CP khoáng sản Thăng Long

Thôn Hồng Sơn, Xã Thanh Sơn, Kim Bảng

700510969

 

18

Cty CP chế biến Hữu Phước

Thôn Tân Lang, Xã Tân Sơn, Kim Bảng

700182813

 

19

Cty TNHH Thái Sơn

Vân Sơn, Lê Hồng Phong, Ph

700206286

 

20

Cty CP xi măng Nội Thương

Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng

700595585

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2166/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2166/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2017
Ngày hiệu lực13/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2166/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2166/KH-UBND 2017 phê duyệt công tác thanh tra Hà Nam 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2166/KH-UBND 2017 phê duyệt công tác thanh tra Hà Nam 2018
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2166/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýNguyễn Xuân Đông
        Ngày ban hành13/12/2017
        Ngày hiệu lực13/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 2166/KH-UBND 2017 phê duyệt công tác thanh tra Hà Nam 2018

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2166/KH-UBND 2017 phê duyệt công tác thanh tra Hà Nam 2018

            • 13/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực