Văn bản khác 2192/KH-UBND

Kế hoạch 2192/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2192/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2192/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 29 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT LÂM NGHIỆP

Thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản. Để triển khai thi hành Luật được kịp thời, hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Lâm nghiệp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn xã hội về vị trí, vai trò của ngành Lâm nghiệp.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả, thống nhất, đúng các quy định của Luật Lâm nghiệp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

- Tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các Sở, Ban ngành trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp phải đạt hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của địa phương, yêu cầu quản lý nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp xong trong Quý III năm 2018.

2. Tuyên truyền phổ biến Luật Lâm nghiệp

Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Lâm nghiệp bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn như: Tập huấn, biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật Lâm nghiệp; phối hợp với các cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cấp tỉnh:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT;

+ Cơ quan phối hợp: Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

- Cấp huyện:

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo, đài ở địa phương và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát và ban hành các văn bản

a) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2018

b) Xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2018.

4. Thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật Lâm nghiệp:

- Rà soát, xác định rõ các dự án thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã được phê duyệt nhưng chưa giải phóng mặt bằng trước khi luật này có hiệu lực thi hành, báo cáo UBND tỉnh trước 30 tháng 11 năm 2018 để báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Rà soát diện tích rừng tự nhiên có chưa đưa vào quy hoạch rừng dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh: Trước 30 thang 11 năm 2018.

5. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức kiểm lâm Phú Thọ:

Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về lâm nghiệp. Đặc biệt những điểm mới trong Luật lâm nghiệp so với Luật Bảo vệ phát triển rừng năm 2004.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nhiệm vụ đã được nêu trong kế hoạch, yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, các huyện, thành, thị quán triệt và có kế hoạch cụ thể triển khai tổ chức thực hiện ở địa phương, đơn vị đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đã đề ra. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi, chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật lâm nghiệp được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của các sở, ban, ngành và các huyện, thành, thị năm 2018.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị nghiêm túc, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- VP CP;
- Bộ NN và PTNT; (báo cáo);
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT1, KT5, NC2, KT7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2192/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2192/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2018
Ngày hiệu lực29/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2192/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2192/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2192/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp Phú Thọ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2192/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNguyễn Thanh Hải
        Ngày ban hành29/05/2018
        Ngày hiệu lực29/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2192/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2192/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp Phú Thọ

           • 29/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực