Văn bản khác 22/KH-UBND

Kế hoạch 22/KH-UBND năm 2014 thực hiện Quyết định 1110/QĐ-TTg và Quyết định 44/2012/QĐ-TTg do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 22/KH-UBND 2014 thực hiện quy định về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 03 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1110/QĐ-TTG NGÀY 17/8/2012 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2012/QĐ-TTG NGÀY 15/10/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của lực lượng PCCC.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ được quy định trong Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012, Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

2. Quán triệt các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những yêu cầu đối với việc tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, công tác CNCH của lực lượng PCCC, nhằm tạo sự chuyển biến và nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH tại địa phương.

II. NỘI DUNG

Các nhiệm vụ trọng tâm (chia thành 03 giai đoạn)

- Giai đoạn 1 (từ nay đến năm 2015): Thành lập 01 Đội Cảnh sát PCCC khu vực tại thị xã Vĩnh Châu; 01 Đội Cảnh sát PCCC khu vực tại huyện Ngã Năm; 01 Đội CNCH chuyên nghiệp; 01 Đội PCCC cơ sở làm việc theo chế độ chuyên trách tại Khu công nghiệp An Nghiệp. Phấn đấu 80% cơ sở có Đội PCCC cơ sở; 70% đơn vị cấp xã có Đội PCCC dân phòng.

- Giai đoạn 2 (từ năm 2016 đến năm 2020): tiếp tục thành lập 02 Đội PCCC khu vực tại huyện Cù Lao Dung và Long Phú (Đại Ngãi); 01 Đội Cảnh sát PCCC đường thủy; 01 Đội PCCC cơ sở làm việc theo chế độ chuyên trách tại Nhà máy nhiệt điện Long Phú. Phấn đấu 100% cơ sở có Đội PCCC cơ sở; 100% đơn vị cấp xã có Đội PCCC dân phòng.

- Giai đoạn 3 (từ năm 2021 đến năm 2030): trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm ở giai đoạn 1 và 2, tiếp tục đầu tư xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phát triển mạng lưới Đội Cảnh sát PCCC và CNCH theo đúng quy định của Luật PCCC.

2. Phân công thực hiện

2.1. Công an tỉnh

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án quy hoạch, xây dựng và thành lập mới các Đội Cảnh sát PCCC khu vực ở các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2013 - 2015, định hướng phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện những nội dung hỗ trợ từ ngân sách địa phương trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Trưởng ban, Đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở xây dựng, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Sóc Trăng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo.

- Tham mưu, đề xuất thành lập mới 01 Đội CNCH chuyên nghiệp; 01 Đội Cảnh sát PCCC khu vực; 01 Đội Cảnh sát PCCC đường thủy để đảm bảo sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, tổ chức thường trực 24/24 giờ tiếp nhận, xử lý thông tin các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng phương án xử lý các tình huống khẩn cấp về cháy, nổ lớn và các tình huống CNCH nghiêm trọng trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức PCCC và CNCH; hướng dẫn xây dựng phong trào quần chúng tham gia hoạt động PCCC và CNCH. Tập trung hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC đối với các cơ quan, doanh nghiệp; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định an toàn về PCCC.

2.2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Sóc Trăng và các cơ quan đoàn thể tổ chức tuyên truyền nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ đến các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân biết, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác PCCC và CNCH.

2.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện những nội dung hỗ trợ từ ngân sách địa phương trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt để đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng PCCC và CNCH.

2.4. Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương, Công ty Điện lực Sóc Trăng và Công ty TNHH Một thành viên cấp nước Sóc Trăng tổ chức thực hiện đảm bảo hệ thống giao thông, các dự án về cấp nước chữa cháy đô thị, quy hoạch mạng lưới điện theo quy chuẩn, tiêu chuẩn của Nhà nước quy định trên địa bàn tỉnh.

2.5. Sở Y tế xây dựng quy chế phối hợp với lực lượng PCCC và CNCH để tham gia xử lý các sự cố, tai nạn xảy ra.

2.6. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền công tác PCCC và CNCH, nhất là Luật PCCC; Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác PCCC và CNCH; Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND ngày 22/6/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác PCCC và CNCH; đến mọi người dân biết, thực hiện. Chỉ đạo việc thành lập và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng. Chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng, đảm bảo lực lượng này hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

- UBND thị xã Vĩnh Châu, huyện Ngã Năm, huyện Cù Lao Dung và huyện Long Phú rà soát, nắm lại quỹ đất nằm gần trung tâm huyện, thị xã thuận tiện về giao thông, không được tiếp giáp với các công trình đông người, dễ gây cản trở cho xe chữa cháy đi lại, khu đất xây dựng phải có diện tích, bãi tập phù hợp với quy định để khảo sát quy hoạch, xây dựng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực, nhằm rút ngắn bán kính hoạt động và nâng cao hiệu quả của việc chữa cháy trên địa bàn quản lý.

- Tiếp tục đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện, dụng cụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC dân phòng theo quy định, góp phần phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

2.7. Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh, Nhà máy Nhiệt điện Long Phú khẩn trương thành lập Đội PCCC cơ sở làm việc theo chế độ chuyên trách đúng quy định.Chỉ đạo lực lượng PCCC chuyên trách thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH ban đầu đối với các vụ cháy, tai nạn xảy ra trong phạm vi quản lý và tham gia xử lý các sự cố ngoài phạm vi quản lý khi có yêu cầu.

2.8. Các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH khi có yêu cầu, đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện phương án PCCC ban đầu tại cơ quan, đơn vị mình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCCC và CNCH. Định kỳ hằng năm, tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, theo dõi chỉ đạo.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: NC, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu22/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2014
Ngày hiệu lực10/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 22/KH-UBND 2014 thực hiện quy định về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 22/KH-UBND 2014 thực hiện quy định về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Sóc Trăng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu22/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýNguyễn Trung Hiếu
        Ngày ban hành10/03/2014
        Ngày hiệu lực10/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 22/KH-UBND 2014 thực hiện quy định về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 22/KH-UBND 2014 thực hiện quy định về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Sóc Trăng

           • 10/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực