Văn bản khác 22/KH-UBND

Kế hoạch 22/KH-UBND năm 2018 về triển khai, thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 22/KH-UBND 2018 giải quyết chế độ chính sách thanh niên xung phong ở miền Nam Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/KH-UBND

Cà Mau, ngày 14 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN VIỆC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG CƠ SỞ Ở MIỀN NAM THAM GIA KHÁNG CHIẾN GIAI ĐOẠN 1965 -1975 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai, phổ biến rộng rãi quy định của Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 (gọi tắt là Nghị định số 112/2017/NĐ-CP) đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam và thân nhân thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam biết, thực hiện.

- Giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam theo đúng quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP. Việc tổ chức xét duyệt phải đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai, chính xác, thuận tiện, đúng đối tượng, quy trình và thời gian yêu cầu, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định số 112/2017/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

2. Xây dựng tài liệu hướng dẫn những nội dung cơ bản của Nghị định số 112/2017/NĐ-CP

a) Xây dựng tài liệu hướng dẫn quy trình, thủ tục lập hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

b) Tổ chức tập huấn quy trình, thủ tục lập hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

3. Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ theo quy định của Nghị định số 112/2017/NĐ-CP

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp của thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam (gọi tắt là Tổ xét duyệt hồ sơ)

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh; Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

b) Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP (Rà soát, phân loại hồ sơ, tổ chức họp xét, thẩm định và thực hiện niêm yết kết quả xét hưởng chế độ trợ cấp)

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ (Tổ xét duyệt hồ sơ); Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng quý trong năm.

c) Thực hiện chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng được hưởng theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng quý trong năm.

4. Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong việc giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh; Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 6 tháng.

5. Giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong việc lập, xác nhận, xét duyệt và thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ

a) Chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh; Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Chế độ trợ cấp mai táng

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh; Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

Có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch này; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả việc thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam theo quy định; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan thống nhất phân bổ kinh phí chi cho công tác quản lý của các cơ quan, đơn vị.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Tổng hợp, lập danh sách các đối tượng được hưởng trợ cấp một lần kèm theo văn bản đề nghị bổ sung dự toán chi chế độ trợ cấp một lần cho thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan thống nhất việc phân bổ kinh phí chi cho công tác quản lý của các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng; tổng hợp quyết toán kinh phí chi công tác quản lý theo quy định hiện hành.

c) Quản lý, lưu giữ hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định.

3. Sở Tài chính

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách của tỉnh để chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam được hưởng trợ cấp hàng tháng, trợ cấp mai táng và kinh phí chi công tác quản lý các đối tượng này.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chi trả cho các đối tượng thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam được hưởng trợ cấp đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

4. Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh

Hướng dẫn Hội Cựu thanh niên xung phong các cấp phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp và các cơ quan, đoàn thể địa phương thực hiện việc xác nhận, cam kết đúng đối tượng được hưởng chính sách, tránh để làm sai lệch hoặc giả mạo hồ sơ.

5. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thành phố phối hợp với các địa phương trong việc hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục cho vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với đối tượng là thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam đảm bảo đơn giản, thuận tiện và dễ thực hiện.

6. Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau

Tổ chức tuyên truyền chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam theo quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP và theo Kế hoạch này; đồng thời, thường xuyên thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam trên địa bàn tỉnh.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP theo quy định.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

b) Chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan căn cứ trên cơ sở dữ liệu, tài liệu lịch sử hỗ trợ Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xác minh để xác nhận đối với các trường hợp mất giấy tờ (đối tượng theo Điểm c, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP).

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc lập hồ sơ, tổ chức chi trả; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi khai man, lợi dụng để hưởng chế độ chính sách, những cán bộ có hành vi tiêu cực, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây khó khăn trong việc xét duyệt, thẩm định hồ sơ, hưởng chế độ chính sách.

d) Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả việc thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam về Sở Nội vụ theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc phát sinh các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (b/c);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh;
- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- NC: Ng03, N (VIC);
- Lưu: VT. Tr 17/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu22/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2018
Ngày hiệu lực14/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 22/KH-UBND 2018 giải quyết chế độ chính sách thanh niên xung phong ở miền Nam Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 22/KH-UBND 2018 giải quyết chế độ chính sách thanh niên xung phong ở miền Nam Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu22/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành14/03/2018
        Ngày hiệu lực14/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 22/KH-UBND 2018 giải quyết chế độ chính sách thanh niên xung phong ở miền Nam Cà Mau

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 22/KH-UBND 2018 giải quyết chế độ chính sách thanh niên xung phong ở miền Nam Cà Mau

             • 14/03/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/03/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực