Văn bản khác 22/KH-UBND

Kế hoạch 22/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 22/KH-UBND 2019 chính sách thu hút cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc Thanh Hoá


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP NGÀY 05/12/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, TẠO NGUN CÁN BTSINH VN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC, CÁN BỘ KHOA HỌC TRẺ

Thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sc, cán bộ khoa học trẻ; Công văn số 2458/BNV-CTTN ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (sau đây viết tắt là Nghị định số 140/2017/NĐ-CP), với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tchức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Nghị định số 140/2017/NĐ-CP , qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) trong việc thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của chính sách.

- Xây dựng, cụ thể hóa các nội dung công việc được quy định tại Nghị định 140/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh đảm bảo thống nhất, đng bộ, hiệu quả.

- Thu hút và tuyển dụng được sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong tnh.

2. Yêu cầu:

- Công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền cần được thực hiện sâu rộng, đầy đủ, kịp thời bằng nhiều hình thức; gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chđộng, tích cực, phối hợp của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thi hành Nghị định.

- Việc phát hiện, tuyển dụng, áp dụng các chế độ, chính sách sau khi được tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh.

- Các cơ quan, đơn vị cần đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả trong việc triển khai thi hành Nghị định, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thng nhất và hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 140/2017/NĐ-CP:

- Hình thức thực hiện: Đăng tải nội dung Nghị định số 140/2017/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Thanh Hóa; Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tnh; quán triệt, phổ biến tại Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh….

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư Pháp, Văn phòng UBND tỉnh; Báo Thanh Hóa; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2019.

2. Rà soát, xác định nhu cầu vị trí việc làm cn thu hút, tạo nguồn nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ:

- Hình thức thực hiện: Hàng năm, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao, đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP cho năm sau (Báo cáo thể hiện rõ các nội dung: Chtiêu biên chế được giao; số lượng chỉ tiêu biên chế hiện có; vị trí việc làm cn tuyển; số lượng biên chế cần thu hút; tiêu chuẩn; yêu cầu trình độ, chuyên ngành đào tạo và yêu cầu khác, trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan...).

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 31/12 hàng năm.

3. Phát hiện, tổng hợp, lập danh sách những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng tiêu chuẩn theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP:

- Đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước:

+ Hình thức thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh (Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa,...) theo dõi, phát hiện, lập danh sách những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, những cán bộ khoa học trẻ tại các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP , gửi về Sở Nội vụ để chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tng hợp, rà soát các tiêu chuẩn, xem xét đưa vào diện áp dụng chính sách.

+ Thời gian thực hiện: Trước 31/12 hàng năm.

- Đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ tại các cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài:

+ Hình thức thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với SNgoại vụ và các đơn vị liên quan theo dõi, phát hiện, lập danh sách sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ tại các cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP , gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, đưa vào diện áp dụng chính sách.

 + Thời gian thực hin: Trước 31/12 hàng năm.

4. Hàng năm, xây dựng kế hoạch xét tuyển công chức, viên chức đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP:

- Hình thức thực hiện: Trên cơ sở kết quả tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; danh sách những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng tiêu chuẩn, hàng năm xây dựng kế hoạch xét tuyển công chức, viên chức đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sc, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn tnh theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP , trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 31/3 hàng năm.

5. Thực hiện việc tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP theo kế hoạch xét tuyển được phê duyệt:

- Hình thức thực hiện: tuyển dụng thông qua xét tuyển, trong đó nội dung xét tuyn, trình tự, thủ tục tuyển dụng được thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP .

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: theo kế hoạch xét tuyển công chức, viên chức đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ tỉnh Thanh Hóa hàng năm được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

6. Áp dụng chính sách đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP sau khi tuyển dụng:

- Hình thức thực hiện:

+ Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện các chế độ, chính sách về tập sự, bổ nhiệm ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, xếp lương tương ứng với trình độ đào tạo sau khi kết thúc thời gian tập sự, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được tuyển dụng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ nhằm đáp ứng tt yêu cầu trong lĩnh vực công tác; tạo mọi điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi để sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được tuyển dụng hoàn thành tt nhiệm vụ được giao.

+ Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được tuyển dụng có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của công chức, viên chức và không ngừng rèn luyện, học tập, nghiên cứu cập nhập, nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm công tác, quản lý, năng lực nghiên cứu khoa học.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện chính sách thu hút, đào tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được bố trí từ kinh phí ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành, kinh phí của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức, viên chức, kinh phí tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh (nếu có).

2. Huy động các nguồn lực theo quy định của pháp luật để thực hiện chính sách, thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; định kỳ hàng năm gửi báo cáo nhu cầu tuyển dụng và danh sách sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ phát hiện được về Sở Nội vụ (trước ngày 31/12) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ được tuyển dụng theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP , đảm bảo đúng việc, đúng người, đúng trình độ chuyên môn; thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ được tuyển dụng theo quy định.

2. Sở Nội vụ:

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng, thẩm định nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP , báo cáo Chủ tịch UBND tnh.

- Chủ trì phối hợp với sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nội dung và thời gian đã đra; tham mưu cho UBND tỉnh đánh giá sơ kết, tổng kết, hàng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP , báo cáo Bộ Nội vụ và Chủ tịch UBND tỉnh.

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; các chính sách áp dụng đối với người sau khi được tuyển dụng.

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và công bố kết quả tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP .

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan theo dõi, phát hiện, lập danh sách sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ tại các cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP , gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, đưa vào diện áp dụng chính sách theo quy định.

5. Sở Ngoại vụ:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, phát hiện, lập danh sách sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ tại các cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP .

6. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bkinh phí và thực hiện quyết toán kinh phí theo các quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ; trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, c
ác PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, THKH.

 CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu22/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2019
Ngày hiệu lực25/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 22/KH-UBND 2019 chính sách thu hút cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc Thanh Hoá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 22/KH-UBND 2019 chính sách thu hút cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc Thanh Hoá
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu22/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành25/01/2019
        Ngày hiệu lực25/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 22/KH-UBND 2019 chính sách thu hút cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc Thanh Hoá

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 22/KH-UBND 2019 chính sách thu hút cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc Thanh Hoá

             • 25/01/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/01/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực