Văn bản khác 22/KH-UBND

Kế hoạch 22/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 18-CT-TTg về “Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Kế hoạch 22/KH-UBND 2019 công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/KH-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 18/CT-TTG NGÀY 09/7/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NHÂN ĐẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ TRONG TÌNH HÌNH MỚI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mi” và Kế hoạch số 233/KH-TƯHCTĐ ngày 20/8/2018 của Hi Chữ thp đỏ Việt Nam; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai sâu rộng các nội dung của Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, Mặt trn Tổ quốc, các ngành, đoàn thể đối với công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới.

2. Củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở hoạt động chữ thập đỏ và các dịch vụ vì mục tiêu nhân đạo trên địa bàn tỉnh theo quy định, góp phần bảo đảm an sinh xã hội; phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, chủ động của Hội Chữ thập đỏ và tạo điều kiện cho các cấp Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp.

3. Đảm bảo biên chế, người lao động; cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí để Hội Chữ thập đỏ các cấp triển khai các hoạt động, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác phối hợp, tránh chồng chéo, trùng lặp giữa các sở, ngành, hội đoàn thể, địa phương trong công tác nhân đạo, từ thiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và và triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

- Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các hội đoàn viên và người lao động nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nhân đạo trong tình hình mới, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Củng cố, phát triển tổ chức Hội, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp

2.1. Củng cố, phát triển tổ chức Hội:

- Chủ động rà soát, nghiên cứu đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định hiện hành về công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ phù hợp với đặc thù hoạt động của Hội, với tình hình địa phương và yêu cầu thực tiễn; thực hiện nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Rà soát, đánh giá đúng thực trạng về tình hình chất lượng tổ chức bộ máy chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, củng c, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đủ năng lực, khả năng triển khai thực hiện các hoạt động theo Luật Hoạt động Chữ thập đỏ. Tập trung củng cố, phát triển tổ chức Hội tại địa bàn dân cư, trường học, bệnh viện, cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức tôn giáo...

- Tập trung xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ Hội đảm bảo về số lượng, đáp ứng về cht lượng, tính chuyên nghiệp; phát huy và sử dụng hiệu quả lực lượng hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo, từ thiện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác nhân đạo, từ thiện trong tình hình mới.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Hội Chữ thập đỏ các cấp, nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ Hội trong các hoạt động nhân đạo.

- Nghiên cứu tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình địa phương, trước hết là chế độ, chính sách phù hợp với cán bộ chuyên trách Hội Chữ thập đỏ, chế độ chính sách thu hút nguồn lực nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ.

2.2. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động:

- Đổi mới nội dung hoạt động Hội theo hướng phát triển bền vng, gắn bó với người dân, đảm bảo thực chất, hiệu quả.

- Đổi mới các hoạt động nhân đạo theo hướng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị thông qua chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững... Xây dựng thí điểm mô hình dạy nghề, sản xuất, dịch vụ vì mục tiêu nhân đạo; tăng cường kết nối, hp pháp trong và ngoài nước cho hoạt động nhân đạo; ứng dụng công nghệ thông tin trong vận động nguồn lực; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong hoạt động nhân đạo...

2.3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhân đạo và nhiệm vụ chữ thập đỏ:

- Hội Chữ thập đỏ từ tỉnh đến cơ sở chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành liên quan triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực được quy định trong Luật Hoạt động Chữ thập đỏ. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Tháng Nhân đạo” hằng năm; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội, nhất là hoạt động ở cơ sở; nắm chắc đối tượng khó khăn và ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng và cập nhật thường xuyên ngân hàng, “địa chỉ nhân đạo”; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, đặc biệt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền định hướng tổ chức các hoạt động nhân đạo đúng mục đích, đối tượng, theo hướng phát triển bền vững; tham gia phản biện xã hội...

- Triển khai thực hiện các đề án do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động như: Phát triển hệ thống sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng; xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng; phát triển cộng đồng an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển hệ thống điểm hiến máu cố định. Xây dựng Hội là tổ chức nòng cốt trong thực hiện các hoạt động nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ; nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của Hội Chữ thập đỏ trong tình hình mới.

3. Công tác phối hợp thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ:

- Hội Chữ thập đỏ các cấp tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan vận động các nguồn lực, tổ chức các sự kiện hoạt động nhân đạo; phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, đui nước và tập hun nâng cao năng lực sơ cấp cứu; chăm sóc sức khỏe và hiến máu tình nguyện; giáo dục lòng nhân ái cho thanh, thiếu niên.

- Tăng cường đối ngoại nhân đạo, thu hút nguồn lực và sự ủng hộ của cộng đồng ở trong nước và ngoài nước với hoạt động nhân đạo tại địa phương; đảm bảo kinh phí đi ứng cho các chương trình, dự án theo quy định.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch; định kỳ, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam theo quy định.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo, nạn nhân chiến tranh, thiên tai, thảm họa và các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương khác phù hợp với tình hình của địa phương. Hằng năm đề xuất danh mục các nhiệm vụ nhân đạo, các chương trình, dự án, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy và cán bộ Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh; đề xuất, tham mưu UBND tỉnh sắp xếp tổ chức bộ máy chữ thập đỏ, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, tránh trùng lắp, chồng chéo theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.

- Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đưa nội dung hoạt động nhân đạo lồng ghép trong kế hoạch kinh tế - xã hội như: chăm sóc sức khỏe, công tác xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, phòng ngừa và ứng phó với thảm họa thiên tai; vận động và xây dựng các hoạt động dịch vụ phù hợp với mục tiêu nhân đạo,...

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo kết quả hoạt động nhân đạo hằng năm theo quy định.

2. Sở Ni v:

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham mưu UBND tỉnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức Hội Chữ thập đỏ từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động chữ thập đỏ.

3. S Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các ngành liên quan tham mưu bố trí cơ sở vật chất, hỗ trợ ngân sách của nhà nước để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao; cấp kinh phí đối ứng để Hội triển khai các hoạt động từ các nguồn vận động; đảm bảo kinh phí đối ứng cho các chương trình, dự án do các tổ chức ở trong nước, ngoài nước tài trợ theo quy định.

4. Sở Ngoại vụ:

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong công tác vận động nguồn viện trợ nhân đạo của các cá nhân, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đồng thời chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cơ quan liên quan trong công tác tham mưu tiếp nhận các nguồn viện trợ nhân đạo của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo đúng quy định.

5. Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh:

Tiếp tục phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên về phòng, chng dịch bệnh, tai nạn thương tích, nhất là tai nạn giao thông, đuối nước; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và các đối tượng dễ bị tổn thương; phát triển các điểm hiến máu cố định lồng ghép với tuyên truyền, vận động hiến máu, hiến mô tạng, hiến xác nhân đạo; triển khai các dịch vụ y tế công, các cơ sở khám chữa bệnh nhân đạo, hoạt động sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn:

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát triển tổ chức Hội trong trường học; xây dựng lực lượng thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học; tổ chức “Học kỳ 4 nhân ái”, góp phần giáo dục lòng nhân ái, tính hướng thiện cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động chữ thập đỏ.

7. Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư:

Theo chức năng, nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; xây dựng cộng đồng an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, các hoạt động truyền thông, tập huấn, đào tạo, diễn tập và hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương tại cộng đồng.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Định:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, giới thiệu gương người tốt việc tốt, những mô hình nhân đạo điển hình tại cơ sở; vận động các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm và nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo.

9. Các s, ngành, hội, đoàn thể tỉnh:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong việc tham gia xây dựng các chính sách an sinh xã hội liên quan đến hoạt động nhân đạo và thực hiện các chương trình, dự án vì mục tiêu nhân đạo để phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của Hội Chữ thập đỏ.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên:

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp trong việc lựa chọn đối tượng và triển khai, thực hiện các hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh.

- Hằng năm, phối hợp chỉ đạo và tổ chức tốt “Tháng nhân đạo”, Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức cá nhân gn với một địa chỉ nhân đạo”. Vận động các ban, ngành, đoàn th, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc, chủ động và tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động, triển khai.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội Chữ thập đỏ tại địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội triển khai nhiệm vụ công tác; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh định kỳ rà soát, xác định “địa chỉ nhân đạo”, các đối tượng dễ bị tổn thương cần trợ giúp.

- Xây dựng cơ chế phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong phản biện xã hội và tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách xã hội liên quan đến các hoạt động nhân đạo ở địa phương.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chthị số 18-CT/TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh để hướng dẫn thực hiện hoặc tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Hội CTĐ Việt Ham;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tuấn Thanh;

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh;
- Các Sở, ngành, hội đoàn thể tỉnh;
- UBND Các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP
, PVPVX;
- Lưu: VT, K20.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu22/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2019
Ngày hiệu lực29/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 22/KH-UBND 2019 công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 22/KH-UBND 2019 công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Bình Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu22/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Tuấn Thanh
        Ngày ban hành29/03/2019
        Ngày hiệu lực29/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 22/KH-UBND 2019 công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 22/KH-UBND 2019 công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Bình Định

           • 29/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực