Văn bản khác 22/KH-UBND

Kế hoạch 22/KH-UBND năm 2019 về chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2019-2025

Nội dung toàn văn Kế hoạch 22/KH-UBND 2019 phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/KH-UBND

Thái Bình, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

CHĂM SÓC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRẺ EM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU ĐỜI TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH, GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng, giai đoạn 2019 - 2025; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện với nhng nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Bảo đảm cho trẻ em đến 8 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần; được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

- Phấn đấu 70% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội.

- Phấn đấu 70% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- 50% huyện, thành phố xây dựng mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

3. Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025

- Phấn đấu 90% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội.

- Phấn đấu 90% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- 90% huyện, thành phố xây dựng và duy trì mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI

1. Đối tượng:

- Trẻ em đến 8 tuổi.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Thời gian thực hiện Kế hoạch: Từ năm 2019 đến năm 2025.

3. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Truyền thông, nâng cao nhận thức

* Nội dung: Truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời cho các cấp, các ngành, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, nhà trường, cộng đồng và bản thân trẻ em.

* Hình thức:

- Tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng về tầm quan trọng của phát triển toàn diện trẻ em; kiến thức, kỹ năng trong các lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng; giáo dục đầu đời và kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong những năm đầu đời cho các cấp, các ngành, cha, mẹ, người chăm sóc và cộng đồng.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, biên soạn các tài liệu truyền thông huấn luyện về các kiến thức, kỹ năng trong các lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng; giáo dục sớm, an toàn và bảo vệ trẻ em phù hợp với độ tuổi.

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác trẻ em: Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác trẻ em của các ngành, đoàn thể các cấp, các cơ sở cung cấp dịch vụ về các kiến thức, kỹ năng liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời, đặc biệt là kiến thức về sức khỏe và dinh dưỡng.

3. Tổ chức tập huấn, tư vấn, hướng dẫn, giáo dục cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em các kiến thức, kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em đến 8 tuổi.

- Xây dựng chương trình tư vấn, tập huấn giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

- Tổ chức các buổi tư vấn, nói chuyện chuyên đề cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em về kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ, kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng; kiến thức, kỹ năng giáo dục sớm.

- Tư vấn, hỗ trợ cha mẹ, người chăm sóc trẻ các kiến thức, thời gian và kỹ năng để nuôi dưỡng trẻ phát triển phù hợp với độ tuổi, sự phát triển của trẻ em.

- Xây dựng mô hình “Câu lạc bộ giáo dục gia đình nuôi dạy con phát triển toàn diện”.

4. Trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em phù hợp với nhu cầu phát triển và độ tuổi. Ưu tiên tư vấn, hướng dẫn việc chăm sóc trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời và phụ nữ mang thai, hỗ trợ giáo dục sớm, chăm sóc nuôi dưỡng trong môi trường an toàn, lành mạnh, bảo đảm phúc lợi xã hội và bảo vệ khỏi xâm hại, bạo lực.

5. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, mạng lưới kết nối chuyển tuyến dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng. Thí điểm triển khai các mô hình và tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm hướng dẫn nhân rộng mô hình sau 3 năm triển khai; thí điểm thực hiện khung đo lường phát triển toàn diện trẻ em.

6. Theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch, chất lượng các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em và môi trường hỗ trợ việc tiếp cận các dịch vụ cho trẻ em.

7. Tăng cường huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước nhằm thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm:

1. Được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm của các sở, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình, kế hoạch có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác.

3. Nguồn kinh phí Trung ương cấp thực hiện Đề án theo Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Xây dựng kế hoạch thực hiện và thực hiện điều phối các hoạt động của kế hoạch.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động của Kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hệ thống chính sách, pháp luật về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em, theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai hỗ trợ giáo dục phù hợp cho trẻ em đến 8 tuổi; hỗ trợ giáo dục sớm cho trẻ em và triển khai giáo dục kỹ năng cho trẻ em trước tuổi đi học và học sinh tiểu học; hướng dẫn giáo dục phù hợp bảo đảm sự phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng; triển khai thí điểm các mô hình theo chức năng của ngành.

3. Sở Y tế chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng bảo đảm sự phát triển toàn diện trẻ em; hướng dẫn chăm sóc sức khỏe trẻ em bảo đảm sự phát triển toàn diện trẻ em; triển khai thí điểm các mô hình theo chức năng của ngành.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ bảo đảm các điều kiện cho trẻ em tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và sự phát triển toàn diện của trẻ em; lồng ghép nội dung chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và trong giáo dục đời sống gia đình; phối hợp hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến phát triển toàn diện trẻ em trong gia đình.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan vận động các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các chương trình, dự án về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương.

6. Sở Tài chính căn cứ khả năng ngân sách tỉnh trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch và lồng ghép với các chương trình, Kế hoạch hiện hành của Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch.

7. Sở Thông tin - Truyền thông theo dõi, hướng dẫn hoạt động truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội về chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng của các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh.

8. Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia triển khai hỗ trợ Kế hoạch chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời trong tổ chức mình; triển khai các mô hình; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia xây dựng và triển khai chương trình tư vấn, giáo dục làm cha, mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương, trong đó chú trọng việc triển khai xây dựng mạng lưới kết nối dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời; hỗ trợ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ; triển khai mô hình, đánh giá, nhân rộng mô hình tại địa phương; triển khai Chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

b) Chỉ đạo các phòng, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương theo nội dung của Kế hoạch.

c) Bố trí ngân sách thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

d) Huy động nguồn lực triển khai Kế hoạch tại địa phương; lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan tại địa phương.

đ) Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

11. Chế độ báo cáo

Các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch, định kỳ hằng năm về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung ương theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu VT, KGVX, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu22/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2019
Ngày hiệu lực27/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 22/KH-UBND 2019 phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 22/KH-UBND 2019 phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu22/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Thị Lĩnh
        Ngày ban hành27/02/2019
        Ngày hiệu lực27/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 22/KH-UBND 2019 phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 22/KH-UBND 2019 phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời Thái Bình

           • 27/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực