Văn bản khác 22/KH-UBND

Kế hoạch 22/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Nghị định 160/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Kế hoạch 22/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị định 160/2018/NĐ-CP Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 160/2018/NĐ-CP NGÀY 29/11/2018 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung, công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

b) Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Bám sát các nội dung trong Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực giữa các sở, ngành, địa phương; đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện Nghị định của Chính phủ.

c) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Kiện toàn cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, ngành; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cấp.

2. Tham mưu cấp thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật phòng, chống thiên tai.

3. Thực hiện các nội dung về Quỹ phòng, chống thiên tai.

4. Tổ chức huấn luyện, đào tạo, diễn tập, tập huấn cho các lực lượng tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

5. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai.

6. Tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm từng bước nâng cao năng lực dân sự trong hoạt động ứng phó thiên tai.

7. Tập trung nguồn nhân lực, trang thiết bị, xây dựng công cụ hỗ trợ cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh; kết nối trực tuyến với cơ quan phòng, chống thiên tai Trung ương và các cấp ở địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy điều hành phòng, chống thiên tai.

8. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đầu tư, xây dựng, củng cố mạng lưới thông tin, trang thiết bị, công nghệ để quan trắc, truyền tin, phát tin cảnh báo sớm về thiên tai.

9. Định kỳ sơ kết kết quả thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

(Cụ thể có phụ lục chi tiết kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, Quỹ Phòng chống thiên tai và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Hàng năm, cùng với thời điểm lập dự toán ngân sách, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp lập dự toán kinh phí, gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác thực hiện Kế hoạch thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, trong phạm vi quản lý của sở, ban, ngành, địa phương, chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Căn cứ vào tình hình thực tế của các Sở, ngành, địa phương để ban hành Kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ đảm bảo việc triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; trước ngày 15/12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, các địa phương, đơn vị lập và gửi báo cáo kết quả triển khai việc thực hiện Kế hoạch này về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

2. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch.

Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trình cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT (báo cáo);
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây nguyên;
- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Các Đoàn thể Chính trị - Xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- B
áo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các Phòng N/cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(TV
11).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

PHỤ LỤC:

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐNH SỐ 160/2018/NĐ-CP NGÀY 29/11/2018 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Kế hoạch số: 22/KH-UBND ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Nhiệm vụ

Đơn v chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

1

Kiện toàn cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, ngành; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cấp

BCH PCTT và TKCN tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

- Quyết định kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, ngành;

- Quy chế làm việc của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp

Quý I/ 2019 và các năm tiếp theo

2

Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật phòng, chống thiên tai

 

 

 

 

2.1

Phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện thực hiện pháp luật về phòng, chống thiên tai;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ngành, UBND các cấp (huyện, xã)

Các đợt phổ biến, tuyên truyền pháp luật

Hàng năm

2.2

Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ngành, UBND các cấp (huyện, xã)

Quyết định của UBND các cấp

Theo định kỳ 05 năm và bổ sung, điều chỉnh Hàng năm

2.3

Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, UBND các cấp (huyện, xã)

- Văn bản hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Quyết định của UBND các cấp

Hàng năm

2.4

Quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật

Sở Xây dựng

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Nội dung phòng, chống thiên tai được xem xét trong các Quyết định liên quan đến quy hoạch KĐT, KDC, công trình hạ tầng kỹ thuật

Hàng năm

2.5

Rà soát, điều chỉnh kế hoạch sản xuất thích ứng với đặc điểm thiên tai trên địa bàn, bảo đảm phát triển bền vững

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thành phố

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hàng năm

2.6

Xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn; tổ chức việc chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm và tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt

BCH PCTT và TKCN tỉnh

BCH PCTT và TKCN các cấp, ngành

- Phương án Ứng phó thiên tai và TKCN được phê duyệt Hàng năm;

- Các đợt diễn tập phòng, chống thiên tai

Hàng năm

2.7

Tổ chức thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất khi xảy ra thiên tai để giảm nhẹ thiệt hại, nhanh chóng phục hồi sản xuất

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các cấp (huyện, xã)

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khi có thiên tai

2.8

Tổ chức tiếp nhận, quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ khẩn cấp của Nhà nước, tổ chức và cộng đồng để ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật

Ủy ban MTTQVN tỉnh, Các Sở: Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành liên quan và UBND các cấp, (huyện, xã)

Quyết định của cấp có thẩm quyền

Sau các đợt thiên tai

2.9

Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai theo thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thành phố

Các đợt thanh tra theo Kế hoạch hoặc đột xuất

Theo kế hoạch thanh tra hoặc đột xuất

3

Xây dựng Kế hoạch thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai Hàng năm

Quỹ PCTT tnh

Các sở, ngành, UBND các cấp (huyện, xã)

Quyết định của UBND tỉnh

Theo Quy chế hoạt động của Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh

4

Tổ chức huấn luyện, đào tạo, diễn tập, tập huấn cho các lực lượng tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

BCH PCTT và TKCN tỉnh

BCH PCTT và TKCN các cấp, ngành

Các đợt tập huấn, diễn tập

Hàng năm

5

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành, UBND các cấp (huyện, xã)

Các Chương trình, dự án về Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng được thực hiện tại các cấp

Hàng năm

6

Tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm từng bước nâng cao năng lực dân sự trong hoạt động ứng phó thiên tai

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

UBND các cấp (huyện, xã)

- Thành lập lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở trước mắt là tại cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt;

- Tổ chức huấn luyện, nâng cao năng lực CH-CN;

- Trang bị các trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác CH-CN

Hàng năm

7

Tập trung nguồn nhân lực, trang thiết bị, xây dựng công cụ hỗ trợ cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh; kết nối trực tuyến với cơ quan phòng, chống thiên tai Trung ương và các cấp ở địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy điều hành phòng, chống thiên tai

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

VPTT BCH PCTT và TKCN tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Quyết định của UBND tỉnh (thực hiện theo Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi)

Hàng năm

8

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đầu tư, xây dựng, củng cố mạng lưới thông tin, trang thiết bị, công nghệ để quan trắc, truyền tin, phát tin cảnh báo sớm về thiên tai

Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành, UBND các cấp (huyện, xã)

Quyết định của cấp có thẩm quyền

Hàng năm

9

Định kỳ sơ kết kết quả thực hiện Nghị định số 160/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ

BCH PCTT và TKCN tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

Báo cáo

Theo đnh kỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu22/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2019
Ngày hiệu lực13/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 22/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị định 160/2018/NĐ-CP Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 22/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị định 160/2018/NĐ-CP Quảng Ngãi
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu22/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành13/02/2019
        Ngày hiệu lực13/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Kế hoạch 22/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị định 160/2018/NĐ-CP Quảng Ngãi

          Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 22/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị định 160/2018/NĐ-CP Quảng Ngãi

          • 13/02/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 13/02/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực