Văn bản khác 22/KH-UBND

Kế hoạch 22/KH-UBND thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 22/KH-UBND Củng cố nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tiền Giang 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC” NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 9 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 2694/QĐ-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” năm 2017 trên địa bàn tỉnh, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng của đội ngũ làm công tác PBGDPL theo hướng đảm bảo về số lượng và chất lượng, nâng cao tính chuyên nghiệp, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý, kỹ năng và nghiệp vụ góp phần thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL.

- Phát huy sức mạnh của các lực lượng trong toàn xã hội nhất là lực lượng của đội ngũ luật sư, luật gia, trợ giúp viên pháp lý, tư vấn viên pháp luật, các cơ quan thi hành pháp luật, cán bộ, công chức, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tham gia công tác PBGDPL lồng ghép trong các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp.

- Các hoạt động triển khai Đề án phù hợp với tình hình thực tiễn và gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng phải bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức thống kê, rà soát nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL

Tổ chức thống kê, rà soát nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL, trong đó tập trung vào các đối tượng là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ pháp chế các sở, ngành tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, hòa giải viên ở cơ sở và nhóm nòng cốt trong cộng đồng dân cư.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện.

2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý và nghiệp vụ PBGDPL đáp ứng yêu cầu của từng nhóm đối tượng.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL gắn với việc bố trí, sử dụng hiệu quả, hợp lý trên cơ sở yêu cầu của công việc, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ làm công tác PBGDPL các cấp.

- Cải tiến nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL theo hướng tăng cường liên hệ thực tiễn, nghiên cứu tình huống, trao đổi kinh nghiệm giải quyết vấn đề thực tiễn cụ thể.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân, giáo viên phụ trách công tác PBGDPL trong các trường học.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện.

3. Tiếp tục hỗ trợ thông tin pháp lý, tài liệu pháp luật cho cán bộ, công chức thực hiện công tác PBGDPL:

- Biên soạn và phát hành các loại tài liệu tuyên truyền PBGDPL phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, từng đối tượng để cung cấp cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL, như: Sổ tay nghiệp vụ, đề cương tuyên truyền, sách hỏi đáp pháp luật, tờ rơi…

- Nâng cao chất lượng tài liệu sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và chuyên mục pháp luật trên các tài liệu như: Tờ thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tờ thông tin công tác dân vận của Ban Dân vận Tỉnh ủy, bản tin công tác mặt trận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bản tin của các ngành: Công an, Phụ nữ, Hội Luật gia…

- Hỗ trợ tài liệu nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ làm công tác tư pháp, tư vấn viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý, Luật gia, Luật sư khi thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động cho người nghèo, đối tượng chính sách và nhân dân. Hỗ trợ tài liệu pháp luật để Trưởng ấp, khu phố, những người có uy tín trong cộng đồng, các chức sắc tôn giáo thực hiện tuyên truyền pháp luật tại cộng đồng dân cư.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Tăng cường các chuyên mục PBGDPL trên các Website:

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, thường xuyên cập nhật văn bản pháp luật và thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua website của các sở, ngành, đoàn thể.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan thực hiện: các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Tiếp tục duy trì tăng cường PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục pháp luật.

+ Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ấp Bắc.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện.

2. Các sở, ngành, đoàn thể:

Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL tại ngành, đơn vị. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, có kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị cho đội ngũ làm công tác PBGDPL của đơn vị.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ làm công tác PBGDPL. Định hướng các nội dung tuyên truyền phải phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện sát với yêu cầu thực tế ở địa phương đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp xã trong công tác tham mưu thực hiện các chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác PBGDPL ở địa phương.

5. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách chi cho công tác PBGDPL các cấp theo quy định. Các sở, ngành địa phương có thể huy động thêm các nguồn kinh phí hỗ trợ từ các hoạt động xã hội hóa để triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” năm 2017 trên địa bàn tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thanh Đức

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu22/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2017
Ngày hiệu lực14/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 22/KH-UBND Củng cố nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tiền Giang 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 22/KH-UBND Củng cố nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tiền Giang 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu22/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Đức
        Ngày ban hành14/02/2017
        Ngày hiệu lực14/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 22/KH-UBND Củng cố nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tiền Giang 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 22/KH-UBND Củng cố nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tiền Giang 2017

           • 14/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực