Văn bản khác 220/KH-UBND

Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2017 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 220/KH-UBND 2017 phổ biến giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/KH-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PH BIN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Kế hoạch số 126/KH/UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

Tạo ra sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và nhân dân ở xã, phường, thị trấn, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

- Gắn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm được giao theo quy định với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp; phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; gắn triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch với triển khai nhiệm vụ công tác phbiến, giáo dục pháp luật hàng năm.

- Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp; chú trọng việc lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố hiện nay.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật khiếu nại, tố cáo

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn Thành phố

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn th; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

b) Tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên các phương tiện thông tin, đại chúng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan Báo, Đài của Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

c) Tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

d) Tổ chức tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các quận, huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

2. Tổ chức tập huấn cho cán hộ, công chức, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo viên pháp luật Thành phố, quận, huyện, thị xã

a) Tổ chức tập huấn chuyên sâu pháp luật khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Cơ quan thực hiện: Thanh tra Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu pháp luật khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật Thành phố, quận, huyện, thị xã.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; UBND các quận, huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

3. Triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, t cáo gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

a) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, Cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương về pháp luật khiếu nại, tố cáo và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Thanh tra Thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: hàng năm;

b) Biên soạn, cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, phát huy ưu thế của công nghệ thông tin trong chia sẻ, hỗ trợ, đăng tải tài liệu tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, khai thác và sử dụng

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, các sở, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện, thị xã;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Triển khai có hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin, mạng viễn thông (tổ chức giao lưu, hỏi đáp pháp luật trực tuyến; hội nghị trực tuyến; thư điện tử, điện thoại, mạng xã hội,...)

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, các sở, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện, thị xã;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

a) Thanh Tra Thành phố: Là đơn vị đầu mối tham mưu giúp UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Thanh tra Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

b) Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức tập huấn pháp luật khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật Thành phố, quận, huyện, thị xã; phối hợp với Thanh tra Thành phố biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên Trang thông tin điện tử Tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Thành phố.

c) Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí của Thành phố, hệ thống truyền thanh ở quận, huyện, thị xã và ở cơ sở bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật khiếu nại, tố cáo đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thành phố.

d) Sở Tài chính: có trách nhiệm bố trí ngân sách hàng năm cho các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

đ) Các sở, ban, ngành Thành phố: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, lồng ghép với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch khác có liên quan của cơ quan, đơn vị mình để đảm bảo việc tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả thiết thực.

e) Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư Hà Nội, Hội Liên hiệp, phụ nữ Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội thông qua hoạt động của tổ chức mình tuyên truyền, phổ biến pháp luật khiếu nại, tố cáo đến hội viên và nhân dân.

h) Ủy ban nhân các quận, huyện, thị xã:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo phù hợp với địa bàn, đối tượng; bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả;

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung hoạt động trong Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động hàng năm của sở, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch s 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

- Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công chủ trì có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương mình; lập dự toán kinh phí thực hiện Chương trình hàng năm và tổng hợp cùng với dự toán chi thường xuyên của đơn vị đtrình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dự toán ngân sách hàng năm cho đơn vị.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này và định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Thanh tra Thành phố để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Thanh tra Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường
trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành ph
;
- PCT UBND TP Lê Hồng Sơn;
- PCT UBND TP Nguyễn Quốc Hùng;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, PCVP Phạm Chí Công; Các phòng: NC, TKBT, ĐT;
- Lưu VT, NC
(B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Sơn 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 220/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu220/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2017
Ngày hiệu lực20/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 220/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 220/KH-UBND 2017 phổ biến giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 220/KH-UBND 2017 phổ biến giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu220/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành20/10/2017
        Ngày hiệu lực20/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 220/KH-UBND 2017 phổ biến giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 220/KH-UBND 2017 phổ biến giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo Hà Nội

           • 20/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực