Văn bản khác 2202/KH-UBND

Kế hoạch 2202/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2202/KH-UBND 2019 bảo đảm trật tự an toàn và chống ùn tắc giao thông tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2202/KH-UBND

Quảng Trị, ngày 21 tháng 05 năm 2019

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 12/NQ-CP NGÀY 19/02/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

Thực hiện Kết luận s45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chthị s18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và ùn tắc giao thông”; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 (Sau đây gọi tắt là Nghị quyết 12); UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với các nội dung chính sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Nâng cao trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận ti; Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân.

2. Giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên 5% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và sngười bị thương hàng năm.

3. Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phương tiện, thiết bị kỹ thuật cho các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự ATGT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Xây dựng các giải pháp nhm đảm bảo trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông trong các đề án chiến lược, quy hoạch của tnh, các dự án đầu tư ngành giao thông vận tải.

2. Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị; xây dựng văn hóa giao thông an toàn, thân thiện môi trường cho mọi người dân.

3. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai, du lịch và các lĩnh vực có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT; Nâng cao năng lực, hiệu qucủa các lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT.

4. Đẩy nhanh tiến độ và quản lý chặt chẽ chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, sa cha, bảo đảm ATGT và khai thác có hiệu quả các công trình hiện có; Tăng cường công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

5. Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thng dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá thành đthu hút sử dụng các loại hình vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng hải nhằm giảm áp lực lên vận tải đường bộ; Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, vùng và liên huyện, thị xã, thành phố.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần th4.0 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an ATGT.

7. Thực hiện đng bộ các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

1. Sở Giao thông vận tải

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ; các Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác đảm bảo trật tự ATGT (các Chỉ thị: Số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018; Số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016; Số 29/CT-TTg ngày 05/10/2016; Số 32/CT-TTg ngày 09/10/2018; Số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017; Số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018); Kế hoạch năm An toàn giao thông 2019 của UBND tỉnh và các năm tiếp theo;

- Tăng cường quản lý nhà nước về giao thông vận tải, tập trung vào các lĩnh vực: Quy hoạch phát triển xây dựng hạ tầng giao thông; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đảm bảo chất lượng đối với các dự án đầu tư hạ tầng giao thông để sớm đưa vào khai thác sử dụng, nhất là đối với các công trình trọng điểm; Tăng cường công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; ưu tiên sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ để khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT, làm gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông trước điểm giao cắt đường sắt; Phối hợp với chính quyền cấp huyện trong việc quản lý, giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, vỉa hè, đường phố, xóa blối đi tự mqua đường sắt;

- Siết chặt công tác quản lý vận ti; gắn trách nhiệm của tổ chức, cá nhân là chủ phương tiện với người điều khin phương tiện trong hoạt động kinh doanh vận tải. Tăng cường kiểm tra, chấn chnh, xử lý các sai phạm và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, thuyền trưng tàu sông, kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa. Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ, khoa học giấy phép lái xe, thuyền trưng tàu sông các hạng đã cấp, đổi;

- Kết ni chia scơ sở dliệu, thông tin dùng chung phục vụ quản lý nhà nước về giao thông vận tải và trật tự ATGT với lực lượng Công an và các Sở, ban, ngành, địa phương nhm tăng cường phối hợp hiệu quả trong hoạt động đảm bảo trật tự ATGT; Quán triệt đến các tổ chức, cá nhân liên quan về các quy định bắt buộc ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động vận tải và tổ chức giao thông; Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý vi phạm trong quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông vận tải;

- Xây dựng các đề án bảo đảm trật tự ATGT các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; các đề án đầu tư công trình hạ tầng kết ni và khu vực hậu cần của các cảng biển, bến thủy nội địa, ga tàu, bến xe và các đầu mối tập kết, sản xuất, chế biến hàng hóa trng điểm trên địa bàn tỉnh nhằm tái cơ cấu thị phần các lĩnh vực vận tải và thúc đẩy hoạt động Logistics.

2. Công an tỉnh

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự ATGT; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về trật tự ATGT, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu khi thi hành công vụ; Kiên quyết xử lý tiêu cực trong hoạt động quản lý trật tự ATGT; Đổi mới, quản lý tốt công tác đăng ký phương tiện giao thông theo hưng gn chặt chẽ trách nhiệm chsở hữu phương tiện giao thông với trách nhiệm quản lý, sử dụng xe;

- Tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, xây dựng phương án sử dụng thiết bị ghi hình để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự ATGT; Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT, đặc biệt là hành vi lái xe vi phạm nng độ cồn, sử dụng ma túy hoặc chất kích thích; các hành vi điều khiển phương tiện vi phạm tc độ, sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, vi phạm các quy định về an toàn kỹ thuật và ti trọng của xe ô tô theo quy định;

- Tăng cường năng lực phối hợp gia các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy cha cháy, y tế và các lực lượng khác trong công tác cứu hộ, cứu nạn đối với các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;

- Kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin dùng chung phục vụ quản lý nhà nước về trật tự ATGT với Sở Giao thông vận tải nhằm tăng cường hiệu quả trong các hoạt động đảm bảo trật tự ATGT; Quán triệt đến các tổ chức, cá nhân liên quan về các quy định bắt buộc ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động vận tải; Phối hợp Ban ATGT tỉnh triển khai đề án đầu tư lắp đặt hệ thng Camera giám sát trật tự ATGT kết hợp với giám sát an ninh trật tự tại các khu vực trọng yếu trên địa bàn tỉnh; Xây dựng và vận hành phòng chỉ huy điều khiển giao thông bo đảm kết nối và xử lý dliệu camera từ các dự án của Ban ATGT tnh để phục vụ công tác bảo đảm trật tự, ATGT gắn với an ninh trật tự.

3. Sở Y tế

- Chỉ đạo các Bệnh viện, cơ sở Y tế trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện các quy định bắt buộc về kiểm tra nng độ cồn, các chất kích thích thần kinh trong máu đối với tất cả người bị TNGT vào cấp cứu, khám chữa bệnh;

- Xây dựng đề án tăng cường năng lực hoạt động cấp cứu TNGT cho hệ thống cấp cứu 115 và Bệnh viện đa khoa cấp huyện theo kế hoạch của Bộ Y tế; Triển khai đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực sơ cấp cứu TNGT cho cán bộ y tế cấp xã, thôn, bản; Thực hiện thống kê số liệu nạn nhân thương tích do TNGT vào cấp cứu tại các cơ sở y tế và số liệu nạn nhân tvong do TNGT từ hệ thống cấp xã, định kỳ cung cấp cho Ban ATGT tỉnh.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Đưa nội dung giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT và văn hóa giao thông vào trong chương trình chính khóa từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông trung học theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, văn hóa giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn qua các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên; Vận động cha mẹ học sinh tham gia hướng dẫn quy tắc ATGT đối với học sinh từ giáo dục mầm non đến phổ thông trung học.

5. Sở Xây dựng

Phối hợp các địa phương kiểm soát chặt chẽ công tác lập, điều chnh, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, bảo đảm khả năng đáp ứng, kết nối giao thông đô thị; đảm bảo quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị, các công trình xây dựng, không gian vỉa hè, lối đi bộ; thiết kế, thi công và bảo hành, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị đáp ứng các yêu cầu về ATGT.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự ATGT; duy trì, xây dựng mới các chuyên trang, chuyên mục; các tiểu phẩm, ký sự, phóng sự, bài viết. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền ATGT trên các phương tiện truyền thông đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2019-2021 và tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống tác hại của rượu, bia, thực hiện “Đã ung rượu, bia thì không lái xe”

7. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị

Chủ động tuyên truyền, tăng dung lượng, thời lượng phát sóng, tăng cường sản xuất các phóng sự tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông, hướng dẫn k năng tham gia giao thông an toàn.

8. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho sĩ quan, quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động trong quân đội đảm bảo tính gương mẫu trong việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự ATGT;

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT; tập trung vào công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự; kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe - máy quân sự, phương tiện vận tải đường thủy phục vụ nhiệm vụ quốc phòng; Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệnh, Điều lệ của quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông; Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT gây hậu quả nghiêm trọng.

9. Sở Tài chính.

Tổng hợp dự toán kinh phí bảo đảm trật tự ATGT hàng năm theo nhiệm vụ được giao do Ban ATGT tnh và các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định; hướng dẫn Công an tnh xây dựng kế hoạch, kinh phí công tác bảo đảm trật tự ATGT hàng năm, báo cáo Bộ Công an xem xét hỗ trợ để chi cho lực lượng Công an phục vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn.

10. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT, phát hiện nhng quy định không còn phù hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp;

- Phối hợp với cơ quan liên quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATGT, chng ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường;

- Hướng dẫn thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự ATGT khi phương tiện được sử dụng trong hành vi vi phạm trật tự ATGT được các phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ ghi nhận và phát hiện sau khi có hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương.

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền nội dung “Văn hóa giao thông” và tác hại của rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân; giám sát chặt chẽ việc gắn quảng cáo rượu, bia và cảnh báo tác hại, nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu bia;

- Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát, đảm bo ATGT tại các khu, điểm du lịch thu hút đông khách du lịch; Chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch btrí đủ nhân lực, năng lực phục vụ khách du lịch và xây dựng phương án vận chuyển khách du lịch phù hợp, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đi du lịch của khách du lịch quốc tế cũng như nội địa; Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về bảo đảm an toàn cho khách du lịch ra đảo Cồn Cỏ của các phương tiện và tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ du lịch cho các thuyền viên, người lái phương tiện.

12. Sở Công Thương

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 08/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo him khi tham gia giao thông; Chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh các loại xe máy điện, xe đạp điện và mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy.

13. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Ban ATGT tnh, Sở Giao thông vận ti xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư trung hạn, các nguồn vốn dự phòng và hỗ trợ khẩn cấp từ nguồn ngân sách nhà nước, vốn ưu đãi cho các dự án đầu tư phát triển giao thông vận ti, dự án đầu tư ứng dụng khoa học - kỹ thuật công nghệ phục vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT.

14. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên của Ban an toàn giao thông, các tổ chức chính trị - xã hội:

Phát huy vai trò, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự ATGT; Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phát luật về trật tự ATGT, đề cao trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông, thực hiện nếp sống văn hóa giao thông; Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT và vận động người thân, gia đình cùng thực hiện.

15. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Đôn đốc các Sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch năm ATGT năm 2019 và các năm tiếp theo của UBND tỉnh; Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phối hợp về tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và các tổ chức trong và ngoài tỉnh nhằm vận động người dân trên toàn tỉnh xây dựng văn hóa tham gia giao thông an toàn và thân thiện môi trường;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tnh, Ban ATGT các địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất kinh phí thực hiện các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT hàng năm; phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương huy động các nguồn lực trong và ngoài ngân sách tổ chức các hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi động viên các nạn nhân, thân nhân, gia đình nạn nhân TNGT theo quy định;

- Kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Kế hoạch hành động này; Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban ATGT Quốc gia theo quy định.

16. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo Công an cấp huyện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, ngăn chặn và kiềm chế TNGT liên quan đến xe mô tô, xe gn máy trên các đường nội thị, nông thôn; bố trí Công an chính quy về làm Công an xã thực hiện công tác bảo đảm trật tự, ATGT ngay từ cơ sở;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường; phát huy hiệu quả của hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn nhằm tạo sự chuyển biến trong hành vi của người tham gia giao thông;

- Vận động các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tham gia cảnh giới, bảo đảm ATGT tại các lối đi tự mở qua đường sắt; gắn trách nhiệm người đng đầu cấp xã, phường, thị trấn nếu để phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt hoặc đấu nối công trình vào đường bộ trái phép;

- Không xem xét các hình thức thi đua, khen thưởng nhà nước đối với các tập thể UBND cấp huyện, cấp xã, cá nhân người đứng đầu nếu trong năm để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn mà nguyên nhân chính đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nhưng chưa thực hiện theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Tổ chức thực hiện

- Các Sở, ngành, địa phương rà soát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án bảo đảm trật tự, ATGT đã và đang thực hiện trong thời gian qua, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện hiệu quKế hoạch này, ban hành trong tháng 5/2019;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này và điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng, ban hành Kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2021 phù hợp để triển khai thực hiện trong tháng 5/2019;

- Đề nghị các cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tích cực vận động toàn thể người dân, đng viên, đoàn viên thanh niên, hội viên gương mu chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bo an toàn giao thông và bảo vệ môi trường;

- Ban ATGT tỉnh chủ trì phối hợp các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, chính quyền địa phương các cấp cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch hành động này vào kế hoạch “Năm An toàn giao thông” năm 2019 và các năm tiếp theo; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tổng hợp kết quả hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh - Trưng Ban ATGT tnh theo quy định;

2. Chế độ báo cáo

- Hàng quý các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND cấp huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự ATGT của cơ quan, đơn vị, địa phương mình về Ban ATGT tnh tổng hợp Báo cáo UBATGT Quốc gia và UBND tỉnh trước thời gian diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo đảm trật tự ATGT của Chính phủ;

- Định kỳ tháng 12 hàng năm, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện gửi Ban ATGT tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Kế hoạch này để tổng hợp Báo cáo Chính phủ và Ủy ban ATGT Quốc gia.

Kế hoạch hành động này thay thế Kế hoạch số 2863/UBND-CN ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (bc);
- Ủy ban ATGT Qu
c gia (bc);
- Thư
ng trực: Tnh ủy, HĐND tỉnh;
- Các CQ ban đ
ng Tnh y;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ng
ành cấp tnh;
- Các tổ chức CT-XH c
p tỉnh;
- UBND các huyện, thị x
ã, thành phố;
- Chánh và các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN
T.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quân Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2202/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2202/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2019
Ngày hiệu lực21/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2202/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2202/KH-UBND 2019 bảo đảm trật tự an toàn và chống ùn tắc giao thông tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2202/KH-UBND 2019 bảo đảm trật tự an toàn và chống ùn tắc giao thông tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2202/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Quân Chính
        Ngày ban hành21/05/2019
        Ngày hiệu lực21/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2202/KH-UBND 2019 bảo đảm trật tự an toàn và chống ùn tắc giao thông tỉnh Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2202/KH-UBND 2019 bảo đảm trật tự an toàn và chống ùn tắc giao thông tỉnh Quảng Trị

           • 21/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực