Kế hoạch 221/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 221/KH-UBND 2023 đào tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp Cần Thơ 2023 2025


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 221/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 25 tháng 10 năm 2023

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP CỦA THÀNH PHỐ, GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 217-KH/TU ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về đào tạo, bồi dưỡng nguồn quy hoạch cấp ủy và chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2023 - 2025; Kế hoạch số 218-KH/TU ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2023 - 2025; Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố, giai đoạn 2023 - 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Triển khai và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 217-KH/TU ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về đào tạo, bồi dưỡng nguồn quy hoạch cấp ủy và chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2023 - 2025; Kế hoạch số 218-KH/TU ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2023 - 2025; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật và trang bị kiến thức quản lý, lãnh đạo các cấp đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ; đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh quy hoạch cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo (Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy);

b) Tạo bước chuyển biến trong việc quy hoạch cán bộ, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, góp phần nâng cao năng lực của cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

a) Quán triệt và thực hiện đầy đủ, hiệu quả chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý;

b) Việc đào tạo, bồi dưỡng căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, tiêu chuẩn vị trí việc làm và chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp;

c) Gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở đánh giá cán bộ hằng năm kết hợp quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch; đảm bảo thiết thực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu từng tiêu chuẩn cán bộ các cấp.

II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Dựa trên tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm; căn cứ nguồn cán bộ quy hoạch của cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ và nguồn cán bộ quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp, giai đoạn 2023 - 2025.

1. Về đào tạo

a) Đào tạo lý luận chính trị: Hằng năm, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Thành ủy đào tạo cao cấp lý luận chính trị và trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức, viên chức nguồn quy hoạch theo chỉ tiêu, kế hoạch của Thành ủy;

b) Đào tạo chuyên môn: Tiếp tục rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; cán bộ nguồn quy hoạch để quy hoạch nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn cán bộ theo Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy, trong đó tập trung quan tâm đến đội ngũ quản lý nguồn nhân lực trên các lĩnh vực: kinh tế, pháp luật, khoa học công nghệ, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghệ thông tin, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế chuyên sâu, logistics.

2. Về bồi dưỡng

a) Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức và bồi dưỡng cập nhật kiến thức các chức danh quản lý theo quy định:

- Hằng năm, phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự các chương trình bồi dưỡng chuyên viên cao cấp; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương theo kế hoạch của Học viện Hành chính Quốc gia;

- Giai đoạn 2023 - 2025, phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Chính trị thành phố tổ chức tại thành phố Cần Thơ:

+ Bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên cao cấp: 01 lớp/giai đoạn 2023 - 2025;

+ Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương (theo yêu cầu thực tiễn của thành phố);

+ Bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên chính: từ 02 - 03 lớp/năm;

+ Bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên: từ 02 - 03 lớp/năm;

+ Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: từ 02 - 03 lớp/năm;

+ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã: từ 01 - 02 lớp/năm.

b) Hằng năm, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy cử cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý (đối tượng 1, đối tượng 2, đối tượng 3) tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định;

c) Phấn đấu có 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định;

d) Căn cứ nhiệm vụ và tình hình thực tế, cử cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý, cán bộ, công chức, viên chức nguồn quy hoạch tham dự các lớp bồi dưỡng ở trong và ngoài nước theo các chương trình, đề án của Chính phủ, Bộ, ngành liên quan và của thành phố theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện; đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Sở Nội vụ

a) Tham mưu tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố, giai đoạn 2023 - 2025, phối hợp các cơ quan, đơn vị tham mưu lồng ghép nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý vào kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hằng năm của Ủy ban nhân dân thành phố để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy định;

b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan, các cơ sở đào tạo tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, bồi dưỡng kỹ năng theo vị trí việc làm, chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định;

c) Thực hiện công tác kiểm tra và báo cáo tình hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố về Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định; đồng thời, tham mưu giải quyết kịp thời các vướng mắc liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố theo thẩm quyền.

2. Sở Tài chính

Hướng dẫn việc thực hiện kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và bố trí kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương

a) Triển khai Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; quan tâm và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cấp đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức là nữ giới, người dân tộc thiểu số; cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp được nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ theo quy định;

b) Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao;

c) Phối hợp thực hiện báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố, giai đoạn 2023 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố./.


Nơi nhận:
- TT. Thành ủy, TT. HĐND TP;
- Vụ Đào tạo (Bộ Nội vụ);
- CT, PCT UBND TP;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Trường Chính trị TP;
- Sở, ban, ngành TP;
- UBND quận, huyện;
- VP UBND TP (2,3E,4);
- Lưu: VT, M.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Việt Trường

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 221/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu221/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(01/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 221/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 221/KH-UBND 2023 đào tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp Cần Thơ 2023 2025


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 221/KH-UBND 2023 đào tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp Cần Thơ 2023 2025
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu221/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrần Việt Trường
        Ngày ban hành25/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (01/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 221/KH-UBND 2023 đào tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp Cần Thơ 2023 2025

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 221/KH-UBND 2023 đào tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp Cần Thơ 2023 2025

              • 25/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực