Văn bản khác 221/KH-UBND

Kế hoạch 221/KH-UBND năm 2016 về triển khai thi hành Bộ luật: Dân sự, Tố tụng dân sự, Hình sự, Tố tụng hình sự, Tố tụng Hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Kế hoạch 221/KH-UBND thi hành bộ luật dân sự tố tụng dân sự hình sự tố tụng hình sự Nghệ An 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 221/KH-UBND

Nghệ An, ngày 15 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, BỘ LUẬT HÌNH SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp ban hành các Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Ttụng dân sự, Bộ luật Hình sự, Bluật Tố tụng hình sự, Bộ luật Ttụng Hành chính, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Ttụng Hình sự, Bộ luật Ttụng Hành chính (sau đây gọi tắt các Bộ luật) trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của các Bộ luật;

b) Xác định cụ thcác nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, y ban nhân dân cấp huyện và cơ quan, đơn vịliên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành các Bộ luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Việc tổ chức triển khai thi hành các Bộ luật phải bám sát kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp;

b) Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực ca các Sở, ban, ngành, y ban nhân dân cấp huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc;

c) Bảo đảm sự phi hợp có hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hành chính.

a) Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các Bộ luật, đặc biệt là các nội dung mới của các Bộ luật cho đại diện các Sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các Bộ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo các cơ quan báo chí có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng các Bộ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đài Phát thanh và Truyền hình tnh, Báo Nghệ An tập trung xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung, tình hình triển khai.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 và năm 2017.

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức phổ biến, tuyên truyền các Bộ luật với hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Thời gian thực hiện: Năm 2016.

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội ph biến, tuyên truyền các nội dung của các Bộ luật cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

2. Tổ chức tập huấn Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hành chính.

a) Tổ chức tập huấn về các Bộ luật, tập trung vào những nội dung mới, cơ bản, cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, đại diện Phòng Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

b) Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II-III năm 2016.

3. Biên soạn, in ấn và phát hành tài liệu phục vụ việc quán triệt, tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự, Bộ luật T tụng Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật T tụng Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

4. Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Ttụng Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật T tụng Hình sự, Bộ luật T tụng Hành chính”.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II-III năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình triển khai thi hành các Bộ luật, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của luật ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp);
- TT
Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Ph
ó CT (TTr) UBND tỉnh;
- Phó
CVP (NC) UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành có liên quan;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT,TH(Tg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CH TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 221/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu221/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2016
Ngày hiệu lực15/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 221/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 221/KH-UBND thi hành bộ luật dân sự tố tụng dân sự hình sự tố tụng hình sự Nghệ An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 221/KH-UBND thi hành bộ luật dân sự tố tụng dân sự hình sự tố tụng hình sự Nghệ An 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu221/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành15/04/2016
        Ngày hiệu lực15/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 221/KH-UBND thi hành bộ luật dân sự tố tụng dân sự hình sự tố tụng hình sự Nghệ An 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 221/KH-UBND thi hành bộ luật dân sự tố tụng dân sự hình sự tố tụng hình sự Nghệ An 2016

           • 15/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực