Văn bản khác 2215/KH-UBND

Kế hoạch 2215/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN giai đoạn 2019-2025” do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2215/KH-UBND 2019 vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong ASEAN tỉnh Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2215/KH-UBND

Điện Biên, ngày 29 tháng 07 năm 2019

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN BỐ ASEAN VỀ VAI TRÒ CỦA NỀN CÔNG VỤ LÀM CHẤT XÚC TÁC TRONG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN GIAI ĐOẠN 2019-2025”

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025”;

Thực hiện Công văn số 1226/BNV-HTQT ngày 25/3/2019 của Bộ Nội vụ V/v xây dựng Kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện Đề án 1439;

UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Đề án “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN giai đoạn 2019 - 2025” (sau đây viết tắt là Đề án 1439) với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phát huy vai trò của nền công vụ trong việc thúc đẩy các chương trình cải cách toàn diện theo hướng tập trung vào mục tiêu của Đề án 1439, quán triệt, đưa các mục tiêu của Đề án 1439 vào các nội dung cải cách, đổi mới nền công vụ của tỉnh cũng như kế hoạch, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Nâng cao nhận thức, chất lượng và kỹ năng giao tiếp hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cơ chế chia sẻ thông tin, cơ chế phối hợp trong lĩnh vực hợp tác ASEAN; đa phương hóa, đa dạng các hình thức hợp tác, tranh thủ tối đa các nguồn lực để hội nhập và phát triển nhằm xây dựng một Cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội.

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định nói chung và nền công vụ các nước ASEAN nói riêng.

2. Yêu cầu

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mục tiêu của Đề án 1439 bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị đảm bảo đạt được các mục tiêu của Đề án 1439 đề ra.

Tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN vào chương trình cải cách công vụ và xây dựng năng lực của tỉnh là hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm; xây dựng cơ quan hành chính các cấp minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả.

Tập huấn về kỹ năng hành chính, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng tiêu chuẩn chung của nền công vụ các nước ASEAN.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Tập trung nguồn lực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh về mục tiêu của Đề án 1439.

a) Nâng cao nhận thức đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các giá trị chung của Cộng đồng ASEAN và nền công vụ các nước ASEAN.

b) Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các đổi mới, sáng tạo của nền công vụ, tạo chuyển biến trong quá trình xây dựng chính sách và cung cấp dịch vụ công tại cơ quan, đơn vị.

c) Khuyến khích việc học hỏi kinh nghiệm các nước ASEAN về cách thức quản lý nền công vụ và thu hút sự tham gia của người dân.

Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện , thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

2. Tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN vào xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách công vụ và xây dựng năng lực của từng ngành, của địa phương về hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm; xây dựng cơ quan hành chính các cấp minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, có khả năng giải quyết những thách thức mới.

a) Rà soát, lồng ghép và triển khai các mục tiêu của Đề án 1439 vào chính sách, kế hoạch của ngành và của địa phương. Đẩy mạnh chương trình cải cách toàn diện của ngành, của địa phương theo hướng tập trung vào các mục tiêu của Cộng đồng ASEAN.

b) Nghiên cứu và lựa chọn các biện pháp, giải pháp hữu hiệu để tham mưu UBND tỉnh và tổ chức thực hiện, bảo đảm tính phù hợp, hiệu quả và khả thi cao theo lĩnh vực và chuyên ngành phụ trách.

c) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách nói chung, cơ chế chính sách về công vụ, công chức của tỉnh nói riêng để thực hiện các mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN giai đoạn 2019-2025.

d) Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp, đặc biệt là trong quá trình ra quyết định những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của tổ chức và người dân. Minh bạch hóa quá trình soạn thảo, trình, ban hành cơ chế chính sách của tỉnh; quá trình chuẩn bị, trình, ban hành quyết định, văn bản hành chính gắn liền với việc cải cách thủ tục hành chính.

đ) Xây dựng và thực hiện cơ chế bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của tổ chức và người dân về hoạt động của cơ quan, đơn vị; có chế tài đối với người vi phạm quyền tiếp cận thông tin của tổ chức và người dân.

e) Thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật.

g) Xây dựng và thực hiện việc bảo đảm lợi ích của người dân trong triển khai các chính sách và quyết định hành chính trên tất cả các lĩnh vực.

h) Xây dựng và bảo đảm có hiệu quả việc giám sát của tổ chức và người dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính ở các cấp, đặc biệt là tại cấp chính quyền cơ sở.

i) Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính và cung cấp dịch vụ công. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức. Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan hành chính thông qua việc sử dụng hiệu quả mạng thông tin điện tử. Triển khai thực hiện danh mục dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp tại các sở, ban, ngành và địa phương trên nguyên tắc “Chính quyền điện tử là nhằm tạo thuận lợi nhất cho giao dịch hành chính giữa Chính quyền với người dân, doanh nghiệp”.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ

Đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện , thị xã, thành phố của tỉnh.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

3. Tập trung nguồn lực thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, trình độ ngoại ngữ và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

a) Tập huấn về kỹ năng hành chính, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng tiêu chuẩn chung của nền công vụ các nước ASEAN.

b) Thực hiện nghiêm các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ gắn với trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức và các hình thức xử lý trách nhiệm nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ. Đồng thời quy định rõ các hình thức xử lý trách nhiệm tương xứng nhằm đảm bảo việc thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.

c) Thu hút, bồi dưỡng nhân tài về làm việc tại tỉnh phù hợp với tinh thần của Nghị quyết Hội nghị TW 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi học và chính sách thu hút những người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ

Đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Thời gian thực hiện: Thường xuyên

4. Tăng cường việc chia sẻ thông tin, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành với tỉnh, giữa tỉnh với các tỉnh lân cận và giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

a) Chia sẻ thông tin về tình hình và tiến độ triển khai hợp tác ASEAN giữa các bộ, ngành và tỉnh; chia sẻ thông tin, phối hợp giữa tỉnh với các ngành và địa phương trong quá trình thực hiện Đề án.

b) Tăng cường cơ chế phối hợp, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước về hợp tác ASEAN dưới sự điều phối của UBND tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo quản lý, hướng dẫn các cơ quan báo chí của địa phương, các trang thông tin điện tử, cơ quan thường trú đại diện các báo Trung ương trên địa bàn tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền về mục tiêu của Đề án 1439 đảm bảo theo quy định.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

Đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Thời gian thực hiện: Thường xuyên

5. Vận động, thu hút nguồn lực nhằm phát triển kinh tế - xã hội.

a) Đa dạng hóa việc vận động nguồn lực từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế; các Quỹ của ASEAN và các đối tác khác.

b) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực để thực hiện hoạt động của các chương trình, kế hoạch và đề án.

c) Thúc đẩy hợp tác với các nước ASEAN và các đối tác của ASEAN về hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực công vụ, ưu tiên hợp tác thực chất bằng các hình thức như trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Thời gian thực hiện: Thường xuyên

III. LỘ TRÌNH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động

Quý III năm 2019: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Đề án Tuyên bố ASEAN tại cơ quan, đơn vị.

2. Triển khai, tổ chức thực hiện

Giai đoạn I: Năm 2019 - 2021: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động đã ban hành. Quý IV năm 2021: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch hành động đã ban hành và chỉnh sửa, bổ sung Kế hoạch hành động giai đoạn 2021 - 2025.

Giai đoạn II: Năm 2021 - 2025: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động đã ban hành. Quý IV năm 2025: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch hành động giai đoạn 2019 - 2025.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch hành động được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và các mục tiêu, nhiệm vụ trong Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” và Kế hoạch này, xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động thực hiện Đề án 1439 tại cơ quan, đơn vị xong trước ngày 25/8/2019 và gửi Kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị mình về Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp đảm bảo thời gian theo quy định.

Định kỳ hàng năm trước ngày 15/12 báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp).

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng, triển khai, theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả kế hoạch hành động thực hiện Đề án 1439 tại cơ quan, đơn vị; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và đạo đức công vụ đảm bảo đến năm 2025, 100% công chức được tập huấn, trang bị kiến thức đầy đủ về Cộng đồng ASEAN; 80% công chức được tập huấn về kỹ năng hành chính, quản lý nhà nước đáp ứng các tiêu chuẩn và giá trị chung của nền công vụ của các nước ASEAN. Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực kế hoạch hành động thực hiện Đề án 1439 hàng năm, giai đoạn và tổng kết kế hoạch hành động thực hiện Đề án 1439 theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thúc đẩy hợp tác trong việc phát triển và chia sẻ kinh nghiệm đối với các lĩnh vực quan trọng; thúc đẩy vận động, thu hút nguồn lực nhằm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

4. Sở Thông tin Truyền thông chủ trì, phối hợp và hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

5. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí và cấp kinh phí để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Đề án 1439.

6. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Lồng ghép, đẩy mạnh chương trình cải cách toàn diện của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng tập trung để đạt các mục tiêu của Cộng đồng ASEAN.

Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức hành chính các cấp, đặc biệt là trong quá trình ra quyết định đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của tổ chức và người dân. Tăng cường minh bạch hóa quá trình soạn thảo, trình, ban hành chính sách, pháp luật; quá trình chuẩn bị, trình, ban hành quyết định, văn bản hành chính gắn liền với việc cải cách thủ tục hành chính.

Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định của Trung ương về cơ chế bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các cấp; xử lý nghiêm đối với người vi phạm quyền tiếp cận thông tin của người dân theo quy định của pháp luật.

Bảo đảm lợi ích của người dân trong triển khai các chính sách và quyết định hành chính trên các lĩnh vực; giám sát của người dân đối với hoạt động của cơ quan, tổ chức hành chính ở các cấp, đặc biệt là cấp chính quyền cơ sở.

Thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức, viên chức trong khi thi hành công vụ. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực thi công vụ.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và người dân tham gia vào quá trình xây dựng, triển khai, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động trên cơ sở phù hợp chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; Tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về ASEAN.

Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch hàng năm và chủ động huy động nguồn lực, hỗ trợ từ các đối tác bên ngoài; Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan để thực hiện đánh giá giữa kỳ vào năm 2021 và cuối kỳ vào năm 2025 về kết quả thực hiện Kế hoạch hành động.

Trên đây là Kế hoạch Hành động và tổ chức thực hiện Đề án 1439. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để nghiên cứu, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ cải cách hành chính của tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TX.TP;
- Đài Phát thanh và TH tỉnh, Báo ĐBP;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2215/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2215/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2019
Ngày hiệu lực29/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2215/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2215/KH-UBND 2019 vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong ASEAN tỉnh Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2215/KH-UBND 2019 vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong ASEAN tỉnh Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2215/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành29/07/2019
        Ngày hiệu lực29/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2215/KH-UBND 2019 vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong ASEAN tỉnh Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2215/KH-UBND 2019 vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong ASEAN tỉnh Điện Biên

           • 29/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực