Văn bản khác 222/KH-UBND

Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2018 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 222/KH-UBND 2018 hoạt động thông tin đối ngoại Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 222/KH-UBND

Yên Bái, ngày 21 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 6/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2018 - 2020 của tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác thông tin đối ngoại của tỉnh, thời gian, lộ trình để các cơ quan, địa phương tập trung triển khai trong giai đoạn 2018 - 2020, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020.

- Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử, văn hóa và các thành tựu nổi bật của Yên Bái, nâng cao vị thế và uy tín của tỉnh trong nước và trong khu vực.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại phù hợp với quan hệ đối ngoại của địa phương trong từng giai đoạn phát triển.

2. Yêu cầu

- Bám sát các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng quan trọng của tỉnh trong giai đoạn 2018 - 2020.

- Chủ động triển khai công tác thông tin đối ngoại một cách toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn.

- Chấp hành nghiêm chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định hiện hành.

II. CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN

(Có phụ lục nội dung thực hiện kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị triển khai Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại và Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan báo Trung ương thông tin, tuyên truyền thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài, quản lý hoạt động của các phóng viên báo nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ triển khai các nhiệm vụ thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia.

- Tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch thông tin đối ngoại hàng năm và giai đoạn của tỉnh.

2. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, chuẩn bị nội dung trả lời các cuộc phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh đối với báo chí nước ngoài; thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại thông qua diễn đàn song phương, đa phương và công tác đoàn ra, đoàn vào.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện các xuất bản phẩm, tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ thông tin đối ngoại của tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái.

- Chủ trì trong quản lý, hướng dẫn báo chí nước ngoài đến hoạt động và tác nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, kiện toàn cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt hoạt động thông tin đối ngoại.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình văn hóa, nghệ thuật, lễ hội để quảng bá xúc tiến thông tin văn hóa, du lịch của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành liên quan thực hiện các tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ thông tin đối ngoại của tỉnh.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, địa phương thẩm định, bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2018 - 2020 và kế hoạch thông tin đối ngoại hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

6. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo chức năng để kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với những luận điệu, thông tin sai, xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến quan hệ trong hoạt động thông tin đối ngoại; theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại của tỉnh, đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin sai, xuyên tạc, chống phá Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại trong lĩnh vực hợp tác xúc tiến đầu tư nước ngoài; xuất bản các ấn phẩm phục vụ quảng bá tiềm năng, cơ hội thu hút đầu tư của tỉnh.

8. Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua việc hợp tác, tổ chức, tham gia các hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để giới thiệu quảng bá sản phẩm, tiềm năng phát triển kinh tế và thương hiệu của các doanh nghiệp trong tỉnh đến với bạn bè quốc tế.

9. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

- Phản ánh chính xác, kịp thời, tin cậy tình hình thời sự trong nước và quốc tế đến với nhân dân trong tỉnh và thông tin của tỉnh Yên Bái ra nước ngoài. Tăng cường các bài viết với nội dung phong phú, hấp dẫn về lĩnh vực thông tin đối ngoại.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020.

- Kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc chống phá tình hình chính trị, an ninh, xã hội của đất nước và của tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan báo, đài trong và người nước tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Yên Bái tới các địa phương trong nước và quảng bá ra thế giới.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trong phạm vi đơn vị quản lý và phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở.

Trên đây là Kế hoạch triển khai hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 20 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các bộ, ban, ngành có liên quan./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Ngoại giao;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;
- Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT;
- Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh,
Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX, NV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Phụ lục

NỘI DUNG THỰC HIỆN

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 222/KH-UBND, ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Yên Bái)

TT

Tên nhiệm vụ cụ thể

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Thời gian thc hin

1

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Yên Bái căn cứ theo Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành, cơ quan liên quan

Đã thực hiện

2

Rà soát, kiện toàn cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại

Sở Nội vụ

Các sở, ngành, cơ quan liên quan

2018 - 2020

3

Triển khai các nhiệm vụ thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia

- Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Ngoại vụ

Các sở, ngành, cơ quan liên quan

2018 - 2020

4

Tập huấn nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành, cơ quan liên quan

2018 - 2020

5

Hợp tác với một số cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương sản xuất chương trình truyền hình đối ngoại nhằm tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Yên Bái.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành, cơ quan liên quan

2018 - 2020

6

Tuyên truyền các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua các cơ quan báo chí và Cổng thông tin điện tử, Cổng thông tin đối ngoại của tỉnh

- Các cơ quan báo chí địa phương

- Văn phòng UBND tỉnh

- Sở Ngoại vụ

Các sở, ngành, cơ quan liên quan

2018 - 2020

7

Quản lý, thực hiện chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh

Các sở, ngành, cơ quan liên quan

2018 - 2020

8

Thực hiện công tác thông tin đối ngoại thông qua thông qua các hoạt động đối ngoại của tỉnh.

Sở Ngoại vụ

Các sở, ngành, cơ quan liên quan

2018 - 2020

9

Quảng bá hình ảnh Yên Bái thông qua các sự kiện xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại của tỉnh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Sở Công Thương

Các sở, ngành, cơ quan liên quan

2018 - 2020

10

Xây dựng các chương trình văn hóa, nghệ thuật, lễ hội để quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển du lịch, các giá trị của các di sản văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ngành, cơ quan liên quan

2018 - 2020

11

Quảng bá các sản phẩm hàng hóa của Yên Bái

Sở Công Thương

Các sở, ngành, cơ quan liên quan

2018 - 2020

12

Xuất bản các ấn phẩm truyền thông quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các hoạt động thông tin đối ngoại, hội nhập quốc tế tỉnh Yên Bái

Các sở, ngành, cơ quan liên quan

 

2018 - 2020

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 222/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu222/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2018
Ngày hiệu lực21/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 222/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 222/KH-UBND 2018 hoạt động thông tin đối ngoại Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 222/KH-UBND 2018 hoạt động thông tin đối ngoại Yên Bái
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu222/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành21/12/2018
        Ngày hiệu lực21/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 222/KH-UBND 2018 hoạt động thông tin đối ngoại Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 222/KH-UBND 2018 hoạt động thông tin đối ngoại Yên Bái

           • 21/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực