Văn bản khác 222/KH-UBND

Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2019 thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2021

Nội dung toàn văn Kế hoạch 222/KH-UBND 2019 thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 222/KH-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

Căn cứ Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL ngày 08/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; Kế hoạch số 4747/KH-BVHTTDL ngày 19/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; Quyết định số 1793/QĐ-BVHTTDL ngày 17/5/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2019; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Góp phần xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội.

- Nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội.

2. Yêu cầu:

- Cụ thể hóa các hoạt động tuyên truyền, đảm bảo tiêu chí ứng xử được tuyên truyền tới từng hộ gia đình.

- Các địa phương thực hiện lồng ghép nội dung “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, thành phố.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:

1. Tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

- Nội dung tuyên truyền: Bộ tiêu chí được nêu tại Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL ngày 08/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; gương chung thủy, hiếu nghĩa, yêu thương, chia sẻ... giữa các thành viên trong gia đình; chính sách, pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của gia đình, các thành viên trong gia đình; phê phán các hành vi vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật Người cao tuổi và các văn bản liên quan khác.

- Hình thức tuyên truyền: Trên phương tiện thông tin đại chúng; thông tin cổ động, pano, áp phích; truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, tuyên truyền trên cng thông tin điện tử, bản tin, website của ngành và các hình thức phù hợp khác.

- Đơn vị thực hiện: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2021; tập trung tuyên truyền cao điểm vào các dịp Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chổng bạo lực gia đình (tháng 6).

2. Cấp phát tài liệu tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

2.1. Cấp phát tài liệu tuyên truyền do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành

- Nội dung: Sổ tay hướng dẫn thực hiện thí điểm, mẫu tờ gấp, panô, khẩu hiệu, mẫu phiếu đăng ký và khảo sát đánh giá Bộ tiêu chí.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

2.2. In tờ gấp Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

- Nội dung: In tờ gấp Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình cấp phát tới cơ sở xã, phường, thị trấn và các câu lạc bộ, các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

- Kinh phí: Ngân sách tỉnh, đã giao tại Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

3. Xây dựng thí điểm 02 mô hình Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

- Địa điểm: Xã Tả Phời, thành phố Lào Cai và xã Cốc San, huyện Bát Xát.

- Nội dung:

+ Tổ chức Lễ phát động và đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trên địa bàn xã.

+ Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và hệ thống panô, áp phích, khẩu hiệu.

+ Tổ chức các buổi sinh hoạt thôn, sinh hoạt câu lạc bộ tuyên truyền các tiêu chí ng xử trong Bộ tiêu chí cho các hộ gia đình đăng ký thực hiện.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

- Kinh phí: Nguồn kinh phí cho công tác gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Tập huấn về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

- Thành phần: Cán bộ phụ trách công tác gia đình thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; cán bộ văn hóa cơ sở, cán bộ phụ nữ các xã, phường, thị trấn; Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình cp xã.

- Nội dung: Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; kỹ năng ứng xử trong gia đình đ xây dựng gia đình no m, tiến bộ, hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình...

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hp với các cơ quan, đơn vị thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.

5. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết mô hình thí điểm:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sơ kết mô hình thí điểm vào quý IV/2019; tổng kết mô hình thí điểm vào quý I/2021.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết mô hình cả nước vào quý II/2021.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch sử dụng từ nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên đã giao cho các cơ quan, đơn vị; kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (trung ương, tỉnh, huyện); lồng ghép việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình, đề án liên quan; nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

- Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ cùng với kinh phí chi hoạt động hằng năm của cơ quan, đơn vị gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện kế hoạch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tại địa bàn thí điểm.

- Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở, Ban Chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình cấp xã, cộng tác viên gia đình cơ sở về thực hiện Bộ tiêu chí.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cơ sở triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

- Dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch năm 2020, năm 2021 gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai của các cấp, các ngành về UBND tỉnh trước ngày 10/12 hằng năm.

2. SThông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tn, báo chí của tỉnh Lào Cai, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và các cổng thành viên, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông các huyện, thành phố, các cơ quan xuất bản bản tin và hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Trung ương liên quan đến gia đình, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai thực hiện tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, tăng cường dung lượng, thời lượng tuyên truyền về các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; gương chung thủy, hiếu nghĩa, yêu thương, chia sẻ... giữa các thành viên trong gia đình.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6).

3. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Xây dựng Kế hoạch lồng ghép nhiệm vụ chuyên môn gắn với triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, giáo dục đời sống gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Duy trì xây dựng mô hình “Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”, mô hình “Phụ nữ dân tộc thiểu số phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”.

- Tiếp tục hướng dẫn thành lập địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và các mô hình hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

- Triển khai có hiệu quả hoạt động Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

4. Sở Giáo dục và Đào to

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; chỉ đạo đưa nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào giảng dạy trong giờ học ngoại khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp; tổ chức các buổi tọa đàm với nội dung “thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học và trong gia đình” nhằm giáo dục, truyền tải văn hóa ứng xử cho học sinh.

5. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán của các cơ quan, đơn vị, hằng năm cân đối, đề xuất UBND tỉnh b trí ngân sách nhà nước đthực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ chức thành viên

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, phối hợp tham gia thực hiện Kế hoạch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp lut liên quan đến gia đình, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về gia đình. Phổ biến các kỹ năng sống cho hội viên ở cộng đồng; tuyên truyền, vận động gia đình hội viên gương mẫu thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

7. UBND các huyện, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, thị trn tchức các hoạt động trin khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn huyện, thành phố.

- Bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, lựa chọn địa bàn thí điểm triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thực hiện kiểm tra, sơ kết, tổng kết và báo cáo theo quy định.

- UBND huyện Bát Xát và UBND thành phố Lào Cai phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai có hiệu quả 02 mô hình thí điểm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019 - 2021; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Vụ Gia đình (Bộ VHTTDL);
- CT, PCT2;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh, các Đoàn thể tnh;
- Các sở: V
ăn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tài chính;
-
UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh,
Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, TH1, VX3,4
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 222/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu222/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2019
Ngày hiệu lực19/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 222/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 222/KH-UBND 2019 thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 222/KH-UBND 2019 thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu222/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýLê Ngọc Hưng
        Ngày ban hành19/06/2019
        Ngày hiệu lực19/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 222/KH-UBND 2019 thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Lào Cai

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 222/KH-UBND 2019 thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Lào Cai

         • 19/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực