Văn bản khác 2236/KH-UBND

Kế hoạch 2236/KH-UBND năm 2019 triển khai Chương trình 92-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2236/KH-UBND 2019 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2236/KH-UBND

Bình Dương, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH SỐ 92-CTR/TU NGÀY 23/11/2018 CỦA TỈNH ỦY BÌNH DƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TW NGÀY 21/5/2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

Thực hiện Chương trình số 92-CTr/TU ngày 23/11/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tin lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (sau đây viết là Chương trình số 92-CTr/TU); Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình s92-CTr/TU với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (sau đây viết là Nghị quyết số 27-NQ/TW); Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết s27-NQ/TW và Chương trình số 92-CTr/TU ngày 23/11/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, của các ngành, các cấp, các địa phương trong cải cách chính sách tiền lương.

2. Chủ động thực hiện cải cách tiền lương của Nhà nước, các quy định của Trung ương, triển khai kịp thời, đầy đủ, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong quá trình cải cách chính sách tiền lương gắn với thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đi mới, sp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoa XII.

3. Xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp trong thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chương trình số 92-CTr/TU của Tỉnh ủy Bình Dương.

4. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp; quyết tâm và nỗ lực để thực hiện có hiệu quả quan điểm chỉ đạo chính sách tiền lương là một chính sách đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội.

II. NHIỆM VỤ

1. Công tác thông tin tuyên truyền

a) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chương trình số 92-CTr/TU ngày 23/11/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, yêu cu, nội dung cải cách, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải cách chính sách tiền lương đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý; thực hiện tt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đng thuận cao trong toàn xã hội, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc cải cách chính sách tiền lương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ; sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý II năm 2019.

2. Hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, tinh giản biên chế, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

a) Xây dựng và hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, bản mô tả công việc, xác định cơ cấu công chức, viên chức, xác định khung năng lực theo từng vị trí việc làm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

b) Thực hiện tinh giản biên chế theo Quyết định số 711-QĐ/TU ngày 11/5/2018 của Tỉnh ủy về phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết s18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Theo Quyết định số 711-QĐ/TU ngày 11/5/2018 của Tỉnh ủy.

c) Rà soát, hoàn thiện các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện theo quy định hiện hành và khi có quy định, hướng dẫn mới của Trung ương.

3. Thực hiện chế độ tiền lương mới

a) Thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 hoặc sau khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương.

b) Sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên được giao hàng năm để thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và quyết định mức chi trả thu nhập tương xứng với nhiệm vụ được giao.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 hoặc sau khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương.

c) Đề nghị Quốc hội, Chính phủ đồng ý cho tỉnh Bình Dương áp dụng cơ chế thí điểm được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 hoặc sau khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương.

4. Thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương

a) Tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; tăng cường quản lý thu, tạo chuyn biến căn bản trong việc chng tht thu, xử lý và ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế thấp hơn mức Trung ương quy định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 và theo các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương.

b) Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp; tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng; rà soát, sắp xếp, phân loại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên và thực hiện chi trong phạm vi nguồn thu được hưởng theo phân cấp và dự toán được giao, đúng tiêu chun, chế độ, định mức đã được quy định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 và theo các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

a) Kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản có liên quan về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lao động, doanh nghiệp và pháp luật có liên quan đến chính sách tiền lương trên địa bàn tỉnh theo quy định của Trung ương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 hoặc sau khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương.

b) Sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh theo Quyết định số 711-QĐ/TU ngày 11/5/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương về phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết s18-NQ/TW của Ban Chp hành Trung ương khóa XII, Chương trình số 77-CTr/TU ngày 11/5/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Kế hoạch s 4651/KH-UBND ngày 02/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sp xếp, đi mới hệ thng tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2021.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thời gian thực hiện: Theo Quyết định số 711-QĐ/TU ngày 11/5/2018, Chương trình số 77-CTr/TU ngày 11/5/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 4651/KH- UBND ngày 02/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 gắn với việc cải thiện, nâng cao vị thứ xếp hạng Chỉ số năng lực cnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)..., đổi mới, tinh giản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; gn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và người đứng đu các đơn vị sự nghiệp công lập với việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo nguồn bền vững cho cải cách chính sách tiền lương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

d) Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong công tác tổ chức cán bộ, trong đó có việc thực hiện chính sách tiền lương theo quy định của pháp luật trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

đ) Tiếp tục triển khai, sơ kết thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý theo Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý; Quy chế số 09-QC/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy Bình Dương về thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương; Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ; Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

6. Thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tưng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thời gian thực hiện: từ năm 2019 đến năm 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 92-CTr/TU ngày 23/11/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch này; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 01/11 hàng năm.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp, kiện toàn các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý; rà soát, hoàn thiện hệ thng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm theo danh mục đã được phê duyệt; xác định cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo từng vị trí việc làm; thực hiện sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện có tại cơ quan, đơn vị theo đúng vị trí việc làm và đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Sở Ni v

- Là cơ quan thường trực, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Kế hoạch này; đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có hình thức xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, chậm trễ hoặc trì hoãn trong việc triển khai các nhiệm vụ liên quan theo quy định.

- Định kỳ hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chương trình số 92-CTr/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch này trong khối các cơ quan nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương triển khai Chương trình số 92-CTr/TU ngày 23/11/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
- TT.T
nh y, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, CV,
TH;
- Lưu: VT, Lh
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2236/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2236/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2019
Ngày hiệu lực16/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2236/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2236/KH-UBND 2019 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2236/KH-UBND 2019 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức Bình Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2236/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành16/05/2019
        Ngày hiệu lực16/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2236/KH-UBND 2019 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2236/KH-UBND 2019 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức Bình Dương

           • 16/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực