Văn bản khác 2239/KH-UBND

Kế hoạch 2239/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất kết hợp phủ sóng truyền hình số qua vệ tinh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2239/KH-UBND 2019 số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2239/KH-UBND

Kon Tum, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT KẾT HỢP PHỦ SÓNG TRUYỀN HÌNH SỐ QUA VỆ TINH ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 và Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án thông tin và tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất;

Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích;

Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ-BTTTT ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “phát sóng quảng bá kênh truyền hình Kon Tum trên vệ tinh Vinasat”; Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “phát sóng quảng bá kênh truyền hình Kon Tum trên vệ tinh Vinasat”;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất kết hợp phủ sóng truyền hình số qua vệ tinh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình từ công nghệ tương tự sang công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh chương trình, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên tần số. Mở rộng vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất và các phương thức truyền dẫn số khác nhau nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh của Đảng và Nhà nước, đảm bảo cung cấp các dịch vụ truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và thu nhập của người dân.

- Kết hợp triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 và Đề án “phát sóng quảng bá kênh truyền hình Kon Tum trên vệ tinh Vinasat” nhằm thực hiện nhiệm vụ số hóa truyền hình mặt đất tại tỉnh Kon Tum theo đúng lộ trình số hóa truyền hình mặt đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn các kênh Chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu tới 31% dân cư; phủ sóng truyền hình vệ tinh để truyền dẫn các kênh Chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu tới 100% dân cư.

- Trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết thúc việc phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang phủ sóng truyền hình số tại tỉnh Kon Tum.

2. Yêu cầu

- Sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất, truyền hình số qua vệ tinh (viết tắt là truyền hình số) nhằm chuyển tải các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu đến tận người dân trên địa bàn tỉnh.

- Trước và trong thời gian thực hiện xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng số, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì phát sóng song song truyền hình số mặt đất trên hạ tầng của VTV và truyền hình tương tự hiện có. Tại các huyện, thành phố duy trì phát sóng truyền hình tương tự trên hạ tầng hiện có đến khi kết thúc số hóa truyền hình mặt đất tại tỉnh Kon Tum theo đúng lộ trình.

- Trước ngày 31 tháng 12 năm 2020: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông các huyện, thành phố phối hợp với đơn vị, doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự để chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số.

- Thực hiện hỗ trợ đầu thu cho hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đầu thu truyền hình số vệ tinh trên địa bàn tỉnh đúng quy định.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

1.1. Nội dung

Tổ chức thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất kết hợp phủ sóng truyền hình số qua vệ tinh đến năm 2020 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng với các nội dung sau: thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự; lợi ích của số hóa truyền hình; Kế hoạch chuyển đổi, địa bàn thực hiện số hóa truyền hình mặt đất, địa bàn chuyển sang truyền hình số qua vệ tinh.

1.2. Cách thức thực hiện

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kế hoạch từng năm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, các Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và năm 2020 (tập trung thông tin tuyên truyền trước thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất (trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 - từ 06 tháng đến 01 năm).

2. Vùng được hỗ trợ đầu thu truyền hình số

- 100% các xã, phường, thị trấn thuộc: Thành phố Kon Tum, huyện Ngọc Hồi, huyện Đắk Tô, huyện Kon Rẫy, huyện Đắk Hà và huyện Sa Thầy.

- Các xã thuộc huyện Tu Mơ Rông gồm: Đắk Na, Đắk Hà, Đắk Sao, Tu Mơ Rông và Tê Xăng.

- Các xã thuộc huyện Kon Plong gồm: Đắk Long, Hiếu và Măng Cành.

- Các xã thuộc huyện Đắk Glei gồm: Đắk Kroong, Đắk Môn, Xốp, Thị trấn Đắk Glei, Đắk Pét, Đắk Choong và Đắk Man.

 (Theo Quyết định số 1222/QĐ-BTTTT  ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Kon Tum).

3. Thống kê danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đầu thu truyền hình số vệ tinh

3.1. Nội dung

- Điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều theo tiêu chuẩn hộ nghèo, cận nghèo quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum kết hợp với thu thập thông tin về điều kiện được nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đầu thu truyền hình số vệ tinh;

- Lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đầu thu truyền hình số vệ tinh;

- Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

3.2. Cách thức thực hiện

a) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Hướng dẫn bằng văn bản cụ thể các nội dung về điều kiện được hỗ trợ đầu thu của hộ nghèo và cận nghèo gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện (hoàn thành trong Quý III-2019).

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ đầu thu truyền hình số gửi Bộ Thông tin và Truyền thông theo mẫu được quy định (hoàn thành trong Quý II-2020).

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cách thức kết hợp điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều theo tiêu chuẩn hộ nghèo, cận nghèo quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum và thu thập thông tin về điều kiện được nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đầu thu truyền hình số vệ tinh (hoàn thành trong Quý III-2019).

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Thực hiện điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều theo tiêu chuẩn hộ nghèo, cận nghèo quốc gia trên địa bàn quản lý và thu thập thông tin về điều kiện được nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đầu thu truyền hình số vệ tinh.

- Lập và xác nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đầu thu truyền hình số vệ tinh theo văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông (hoàn thành trong Quý I-2020).

4. Hỗ trợ đầu thu cho hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đầu thu truyền hình số vệ tinh

4.1. Nội dung

- Tổ chức phân phối đầu thu đến đúng đối tượng được hưởng hỗ trợ; lắp đặt và hướng dẫn người dân sử dụng.

- Xác nhận, nghiệm thu khối lượng hỗ trợ đầu thu.

4.2. Cách thức thực hiện

- Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Phối hợp Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cụ thể việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh.

+ Chủ trì, phối hợp UBND các địa phương kiểm tra, giám sát và phối hợp hỗ trợ đầu thu, tổng hợp báo cáo, xác nhận danh sách đối tượng đã nhận đầu thu theo mẫu 06/THS, 07/THS phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT- BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- UBND các huyện, thành phố phối hợp với doanh nghiệp cung cấp cho các đối tượng thụ hưởng và ký biên bản nghiệm thu.

- Doanh nghiệp cung cấp đầu thu truyền hình số có trách nhiệm vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng đầu thu đến đối tượng thụ hưởng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

5. Hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất và truyền hình số qua vệ tinh

5.1. Truyền hình số mặt đất

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung liên quan đến truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo phát sóng các chương trình truyền hình quốc gia và chương trình truyền hình địa phương an toàn, đủ công suất và đạt chất lượng kỹ thuật theo đúng quy định tại Quyết định số 2451/QĐ- TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 và các văn bản liên quan khác.

5.2. Truyền hình số qua vệ tinh

Triển khai thực hiện theo Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “phát sóng quảng bá kênh truyền hình Kon Tum trên vệ tinh Vinasat”; Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2018 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt Đề án “Phát sóng quảng bá kênh truyền hình Kon Tum trên vệ tinh Vinasat”; Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo đầu vào cho truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất và truyền hình số qua vệ tinh.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn Quỹ dịch vụ viễn thông công ích: Hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất/truyền hình số qua vệ tinh cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

2. Nguồn ngân sách địa phương: Bố trí thực hiện nhiệm vụ giám sát việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các đối tượng thụ hưởng; thống kê danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của năm 2019 đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu số.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Mục II xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch này, báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp.

2. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện nhiệm vụ giám sát việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các đối tượng thụ hưởng cho phù hợp.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cân đối ngân sách được phân cấp, thực hiện nhiệm vụ điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều theo tiêu chuẩn hộ nghèo, cận nghèo quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum và thu thập thông tin về điều kiện được nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đầu thu truyền hình số vệ tinh và chịu trách nhiệm về tính chính xác danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đầu thu truyền hình số vệ tinh trên địa bàn quản lý trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Kon Tum; Trung tâm VHTTDLTT các huyện, thành phố;
- CVP, PVP UBND tỉnhKGVX;
- Lưu: VT, KGVX
3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Nga

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2239/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2239/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2019
Ngày hiệu lực29/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2239/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2239/KH-UBND 2019 số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2239/KH-UBND 2019 số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2239/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýTrần Thị Nga
        Ngày ban hành29/08/2019
        Ngày hiệu lực29/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 2239/KH-UBND 2019 số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2239/KH-UBND 2019 số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Kon Tum

            • 29/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực