Văn bản khác 2240/KH-UBND

Kế hoạch 2240/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2240/KH-UBND 2019 thực hiện quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2240/KH-UBND

Bến Tre, ngày 13 tháng 05 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP); Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Quyết định số 451/QĐ-TTg); Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung chính sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp thực hiện và nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Quyết định số 451/QĐ-TTg .

2. Thông qua Kế hoạch triển khai là cơ sở đánh giá tiến độ, hiệu quả thực hiện những yêu cầu và nhiệm vụ được giao đối với trách nhiệm của Sở, ban ngành và địa phương theo thẩm quyền, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Quyết định số 451/QĐ-TTg .

3. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sn phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong phối hợp tổ chức thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 451/QĐ-TTg ; bảo đảm có sự phối hợp tích cực của các đơn vị liên quan, các nhiệm vụ hoàn thành đúng kế hoạch, đạt hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

II. NỘI DUNG

(Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban ngành tnh, UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện các nội dung theo thẩm quyền được xác định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP , Quyết định số 451/QĐ-TTg vcác nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, đảm bảo đúng tiến độ, thiết thực và hiệu quả phục vụ tốt kịp thời công tác chỉ đạo điều hành vì mục tiêu quản lý theo thẩm quyền được giao.

2. Các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 và hàng năm theo quy định.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, kịp thời đôn đốc các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các cấp và cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết;

Trên đây là kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP. UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng cơ quan liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-
TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.U
BND tỉnh;
- Chánh, các PCVP.UBND tỉnh;
- Các Sở; ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố (triển khai đến cấp xã thực hiện);
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc VPUBND tỉnh;
- Phòng: TH, K
STT (theo dõi);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- L
ưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 2240/KH-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

I.

XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CO ĐNH KỲ PHỤC VỤ MỤC TIÊU QUẢN LÝ THEO ĐỊA BÀN

1.

Rà soát, ban hành Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 6/2019

Quyết định của UBND tỉnh

2.

Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ tại Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Công bố chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy định chế độ báo cáo có hiệu lực thi hành

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được cập nhật, công bố trên Cổng Thông tin điện tử ca tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, ngành

3.

Hướng dẫn Sở, ban ngành tỉnh và các địa phương rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước; thường xuyên rsoát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

Các văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ báo cáo theo thẩm quyền

II.

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO

1.

Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông; các đơn vị liên quan

Tháng 5/2019

Biểu mẫu báo cáo Văn phòng Chính phủ

2.

Cung cấp các số liệu cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chỉ tiêu báo cáo được giao tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kvà báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh, các đơn vị liên quan

Theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

3.

Xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước theo đúng trnh tự, thủ tục quy định và đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và các hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Thông tin điện tử), Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan

Quý I/2020

Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh được hoàn thiện, đi vào vận hành

4.

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh

Sở Thông tin vTruyền thông

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Thông tin điện), Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan

Quý II/2020 và định kỳ hàng năm

Các lớp tập huấn được tổ chức theo kế hoạch

5.

Triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy chuẩn kỹ thuật, cấu trúc, định dạng dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin báo cáo

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Thông tin điện), Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan

Sau khi có văn bản hướng dẫn Thông tư của Bộ, ngành liên quan

Văn bản hướng dẫn

III.

TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP VÀ KẾ HOẠCH NÀY

1.

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan

Tháng 5/2019

Văn bản triển khai

2.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến tình hình kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này; tuyên truyền các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông; cơ quan thông tấn báo chí và đơn vị liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

Triển khai các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng loại đối tượng

3.

Kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP , Kế hoạch này và báo cáo Văn phòng Chính phủ theo quy định

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

Văn bản, báo cáo của UBND

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2240/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2240/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2019
Ngày hiệu lực13/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2240/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2240/KH-UBND 2019 thực hiện quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2240/KH-UBND 2019 thực hiện quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Bến Tre
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2240/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành13/05/2019
        Ngày hiệu lực13/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2240/KH-UBND 2019 thực hiện quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2240/KH-UBND 2019 thực hiện quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Bến Tre

           • 13/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực