Văn bản khác 2243/KH-UBND

Kế hoạch 2243/KH-UBND thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019 và giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2243/KH-UBND 2019 thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tỉnh Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2243/KH-UBND

Điện Biên, ngày 31 tháng 07 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG NĂM 2019 VÀ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành kế hoạch và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2019 và giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Từng bước cụ thể hóa Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

2. Ứng dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin, truyền thông vào hoạt động đấu thầu mua sắm công, đảm bảo mang lại đúng giá trị tài sản, công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, ngăn ngừa tham nhũng và nâng cao niềm tin của người dân vào hoạt động đấu thầu mua sắm công.

3. Xây dựng các điều kiện cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ đáp ứng việc triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng.

4. Làm cơ sở kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đấu thầu qua mạng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ LỘ TRÌNH ÁP DỤNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG

1. Kế hoạch thực hiện

a) Năm 2019

- Tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu qua mạng của các cơ quan, đơn vị để tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo 100% cán bộ làm công tác đấu thầu qua mạng được tham gia các lớp tập huấn về đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Kiểm tra, giám sát và đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư, bên mời thầu triển khai, áp dụng đấu thầu qua mạng.

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về đấu thầu qua mạng, nêu bật lợi ích của đấu thầu qua mạng.

b) Giai đoạn 2020 - 2025

- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu qua mạng trong giai đoạn tới theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị và tổ chức tập huấn về đấu thầu qua mạng cho người sử dụng trong giai đoạn tới phù hợp với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2. Lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng

a) Năm 2019

- Đối với Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan chủ trì mua sắm tập trung của tỉnh):

+ 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 50% số lượng các gói thầu mua sắm tập trung nhưng ít nhất là 01 gói thầu.

- Đối với các Ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

+ 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 50% các gói thầu chào hàng cạnh tranh và gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế nhưng ít nhất là 01 gói thầu chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi, hạn chế.

b) Giai đoạn năm 2020 - 2025

Căn cứ tình hình thực tế và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để điều chỉnh tăng tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn tiếp theo cho phù hợp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai Kế hoạch và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2019 và giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh và chủ trì thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về đấu thầu qua mạng; trực tiếp giải đáp các vướng mắc có liên quan đến đấu thầu qua mạng.

- Đôn đốc, hướng dẫn và giám sát các đơn vị áp dụng đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình tại Kế hoạch này.

- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu - Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) hoặc các tổ chức có năng lực, uy tín để tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức, các chủ đầu tư, bên mời thầu và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Khi tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trường hợp chủ đầu tư không đề xuất việc thực hiện đấu thầu qua mạng, Sở có trách nhiệm đề xuất lựa chọn các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng nhằm đảm bảo tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng yêu cầu.

- Tham mưu cho UBND tỉnh xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp không triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình tại Kế hoạch này.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình áp dụng đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh trong tháng 01 năm 2020.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành, đơn vị liên quan, hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị về các tiêu chuẩn hạ tầng mạng đủ điều kiện tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện đấu thầu qua mạng.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đơn vị mình:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm nhận thức về lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Căn cứ chương trình, dự án, gói thầu dự kiến tổ chức lựa chọn nhà thầu còn lại trong năm 2019 của cơ quan, đơn vị mình để lập và phê duyệt Kế hoạch chi tiết áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo các yêu cầu tại Kế hoạch này, gửi về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/8/2019.

- Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả áp dụng tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định. Kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

- Huy động các nguồn vốn hợp pháp để ưu tiên nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đấu thầu qua mạng; đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện đấu thầu qua mạng.

- Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng định kỳ (06 tháng, 01 năm) và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

4. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đấu thầu qua mạng nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế đối với nguồn vốn nhà nước cũng như đáp ứng sớm hơn yêu cầu về lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng của Chính phủ đề ra đến năm 2025.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Đô

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2243/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2243/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2019
Ngày hiệu lực31/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2243/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2243/KH-UBND 2019 thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tỉnh Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2243/KH-UBND 2019 thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tỉnh Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2243/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLê Thành Đô
        Ngày ban hành31/07/2019
        Ngày hiệu lực31/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 2243/KH-UBND 2019 thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tỉnh Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2243/KH-UBND 2019 thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tỉnh Điện Biên

            • 31/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực