Văn bản khác 225/KH-UBND

Kế hoạch 225/KH-UBND năm 2017 về xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 225/KH-UBND 2017 xây dựng đội ngũ trí thức lĩnh vực văn hóa thể thao Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 225/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 958/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020”; Quyết định số 3067/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa, Thể thao giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao đến năm 2020 với một số nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

Phấn đu xây dựng đội ngũ trí thức, nhân lực văn hóa, thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu; có trình độ chuyên môn cao và năng lực thực tiễn; có khả năng tiếp cận, làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, sáng tạo và truyền bá về văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; sáng tạo ra các sản phẩm văn hóa nghệ thuật có chất lượng, đạt những thành tích cao về thể thao cấp quốc gia và quốc tế; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, tay nghề, đáp ứng công tác quản lý nhà nước và phục vụ phát triển nhanh, bền vững sự nghiệp văn hóa, thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể:

a) Mục tiêu cụ thể:

- Phấn đấu 80 - 85% đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao được đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác.

- Từ 80 - 90% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trong đó ưu tiên những công chức, viên chức có chuyên ngành đúng, chuyên ngành gn với lĩnh vực công tác của ngành; có thêm 01-02 tiến sĩ, 10-15 thạc sĩ về chuyên ngành văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định; 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn trình độ ngoại ngtheo quy định.

- 100% công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có trình độ lý luận chính trị cao cp, trung cấp trở lên.

- Phấn đấu 100% cán bộ, công chức khối cơ quan Văn phòng Sở và 70% viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước từ chuyên viên trở lên.

- Mỗi năm có khoảng 15% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, cập nhật kiến thức mới và bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm.

- Đối với đội ngũ giảng viên, giáo viên, huấn luyện viên: Phấn đấu đến năm 2020 có 70 - 80% được cử đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về từng lĩnh vực thuộc chuyên ngành đào tạo, huấn luyện; 70 - 80% được đào tạo phương pháp giảng dạy hiện đại; 100% đạt trình độ tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu.

b) Chỉ tiêu cụ thể:

- Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ: Tổng số đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tăng từ 702 người năm 2017 lên 792 người năm 2020, cụ thể trong từng lĩnh vực như sau:

+ Nhà văn; Có khoảng 105 người, tăng thêm 12 người.

+ Mỹ thuật: Có khoảng 160 người, tăng thêm 13 người.

+ Âm nhạc: Có khoảng 130 người, tăng thêm 12 người.

+ Nhiếp ảnh: Có khoảng 80 người, tăng thêm 15 người.

+ Nghệ sĩ múa: Có khoảng 50 người, tăng thêm 08 người.

+ Nghệ sĩ sân khấu: Có khoảng 102 người, tăng thêm 10 người.

+ Văn nghệ dân gian: Có khoảng 60 người, tăng thêm 11 người.

+ Kiến trúc sư: Có khoảng 105 người, tăng thêm 09 người.

- Lực lượng huấn luyện viên, vận động viên, chuyên gia thể thao: Tổng số nhân lực tăng từ 539 người năm 2017 lên 683 người năm 2020, trong đó, có 71 HLV, 598 VĐV và 04 chuyên gia, cụ thể trong từng bộ môn như sau:

+ Môn cờ vua: Đến năm 2020 có khoảng 05 HLV, 45 VĐV, tăng thêm 05 người (Đều là VĐV).

+ Môn Karatedo: Đến năm 2020 có khoảng 05 HLV, 50 VĐV, tăng thêm 11 người (trong đó: 01 HLV, 10 VĐV).

+ Môn Vật: Đến năm 2020 có khoảng 04 HLV, 45 VĐV, tăng thêm 15 người (trong đó: 02 HLV, 13 VĐV).

+ Môn Điền kinh: Đến năm 2020 có khoảng 05 HLV, 35 VĐV, tăng thêm 10 người (Đều là VĐV).

+ Môn Taekwondo: Đến năm 2020 có khoảng 04 HLV, 01 chuyên gia, 35 VĐV, tăng thêm 17 người (trong đó: 01 HLV, 01 chuyên gia và 15 VĐV).

+ Môn Judo: Đến năm 2020 có khoảng 03 HLV, 30 VĐV, tăng thêm 11 người (trong đó: 01 HLV, 10 VĐV).

+ Môn cầu lông: Đến năm 2020 có khoảng 03 HLV, 01 chuyên gia, 25 VĐV, tăng thêm 12 người (trong đó: 01 HLV, 01 chuyên gia và 10 VĐV).

+ Môn Đá cầu: Đến năm 2020 có khoảng 04 HLV, 30 VĐV, tăng thêm 11 người (trong đó: 01 HLV, 10 VĐV).

+ Môn Bắn cung: Đến năm 2020 có khoảng 02 HLV, 01 chuyên gia, 20 VĐV, tăng thêm 14 người (trong đó: 01 HLV, 01 chuyên gia và 12 VĐV).

+ Môn Bóng đá: Đến năm 2020 có khoảng 22 HLV, 180 VĐV.

+ Môn Bơi lặn: Đến năm 2020 có khoảng 05 HLV, 01 chuyên gia, 50 VĐV, tăng thêm 05 người (Đu là VĐV).

+ Môn Quần vợt: Đến năm 2020 có khoảng 01 HLV, 10 VĐV, tăng thêm 05 người (Đều là VĐV).

+ Môn Võ cổ truyền: Đến năm 2020 có khoảng 04 HLV, 20 VĐV, tăng thêm 10 người (Đều là VĐV).

+ Môn Vovinam: Đến năm 2020 có khoảng 02 HLV, 15 VĐV, tăng thêm 05 người (Đều là VĐV).

- Môn Bi da: Đến năm 2020 có khoảng 02 HLV, 08 VĐV, tăng thêm 03 người (Đều là VĐV).

- Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong ngành văn hóa, thể thao: Tiếp tục thực hiện sắp xếp, ổn định về số lượng công chức, viên chức theo đúng quy định của Đảng và nhà nước, đảm bảo cơ cấu, tổ chức nhân sự góp phần hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ về văn hóa, thể thao trong tình hình mới.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức đối với các cấp, ngành và toàn xã hội về công tác xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao:

a) Nghiên cứu, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển nhân lực, nhất là đối với công tác xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển nhân lực về văn hóa, thể thao đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển, điều kiện thực tiễn của tỉnh.

b) Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí (nhất là Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế) để tuyên truyền sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển nguồn nhân lực văn hóa, thể thao. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: phát hành các ấn phẩm, sử dụng các phương tiện truyền thông, tổ chức hội thảo, hội nghị... góp phần tăng cường hiệu quả của công tác tuyên truyền đối với xã hội.

c) Lồng ghép việc xây dựng đội ngũ trí thức với các chương trình, đề án, dự án phát triển của ngành; chú trọng xây dựng kế hoạch với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trên lĩnh vực văn hóa, thể thao.

d) Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về năng lực đào tạo của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, Trường Trung cấp Thể dục thể thao và các cơ sở đào tạo khác có cơ chế phối hợp, đào tạo theo nhu cầu, tạo cơ hội việc làm, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên lựa chọn nghề phù hợp trước khi vào trường và xác định việc làm khi tốt nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nhân lực của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình.

2. Đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao:

a) Ban hành một số cơ chế, chính sách ưu tiên cho phát triển đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực văn hóa, thể thao ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khung chính sách và cơ chế tài chính để tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển đội ngũ trí thức, nhân lực lĩnh vực văn hóa, th thao.

c) Đổi mới quy trình tuyển chọn đối với cán bộ trí thức, nhân lực đảm bảo theo yêu cầu phát triển, chú ý đến chế độ xét tuyển theo đặc thù năng khiếu, tiêu chí năng lực và uy tín đối với cộng đồng.

d) Thực hiện tốt các chính sách, cơ chế, quy định và điều kiện để thực hiện việc phát hiện tài năng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, tôn vinh, đãi ngộ, kiểm tra và đánh giá trí thức văn hóa, thể thao; cơ chế, chính sách đặc thù đào tạo tài năng nghệ thuật, thể thao; đào tạo giáo viên, giảng viên...

đ) Có chính sách khuyến khích việc đầu tư đặt hàng để văn nghệ sỹ có điều kiện sáng tác những tác phẩm có chất lượng cao; đề xuất bố trí ngân sách để xuất bản những ấn phẩm văn học, nghệ thuật, nghiên cứu về văn hóa Huế.

e) Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chính sách thu hút đội ngũ chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên giỏi trong và ngoài nước tham gia vào hoạt động đào tạo nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao của tỉnh.

g) Thực hiện các chế độ, chính sách khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích tham gia xã hội hóa các hoạt động xây dựng đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực văn hóa, thể thao.

3. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng, phối hợp trong và ngoài nước về xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển nguồn nhân lực văn hóa, thể thao:

a) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học, đội ngũ chuyên gia nhằm đáp ứng kịp thời quá trình tiếp nhận, chuyển giao khoa học công nghệ trên lĩnh vực văn hóa, thể thao trong thời gian tới. Khuyến khích các hoạt động nghiên cứu đề tài các cấp về phát triển nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao; tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện.

b) Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn tuyển chọn tài năng thuộc các ngành, môn trọng điểm về văn hóa, thể thao. Xây dựng dữ liệu về nhân lực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao để phát triển nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao.

c) Tạo điều kiện cho trí thức đi đầu trong các hoạt động nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; phản biện, đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; truyền bá các tri thức tiến bộ trong cộng đồng và nâng cao trách nhiệm của các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia và nghệ nhân trong đào tạo đội ngũ kế cận để huy động tối đa chất xám và nhân tài phục vụ tốt sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao.

d) Tăng cường giao lưu, hợp tác trong và ngoài nước về văn hóa nghệ thuật; xây dựng và triển khai các chương trình quảng bá thương hiệu sản phẩm, dịch vụ văn hóa, thương hiệu doanh nghiệp văn hóa Thừa Thiên Huế, các tài năng tiêu biểu của tỉnh tại các liên hoan nghệ thuật trong nước và quốc tế; lồng ghép các chương trình quảng bá phát triển công nghiệp văn hóa gắn với các sự kiện ngoại giao.

đ) Tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, giáo viên, huấn luyện viên, vận động viên... tham gia các lớp đào tạo ở nước ngoài hoặc các cơ sở đào tạo đầu ngành trong nước về văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; có phương án lựa chọn chuyên ngành đào tạo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và sử dụng đảm bảo hiệu quả nhân lực sau đào tạo.

e) Đẩy mạnh liên kết đào tạo với các Trường, Trung tâm huấn luyện chất lượng cao trong và ngoài nước. Phối hợp với các đơn vị liên quan: Học viện Âm nhạc Huế, các trường thành viên thuộc Đại học Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo... xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên thực hiện tốt việc giáo dục về văn hóa truyền thống, phát triển thể chất, có tính hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên đảm bảo nhiệm vụ đào tạo nhân lực văn hóa, thể thao đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, phù hợp tình hình thực tế kinh tế xã hội của tỉnh, đất nước.

g) Tham mưu vận động và sử dụng hợp lý các nguồn vốn, quỹ quốc tế (ODA, FDI, JICA...) cho sự phát triển đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực văn hóa, thể thao.

h) Xúc tiến triển khai các nội dung liên quan đến đào tạo nhân lực văn hóa, thể thao theo thỏa thuận đã được ký kết giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các địa phương của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... theo đúng quy định của pháp luật.

4. Tăng cường công tác xã hội hóa phát triển đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực văn hóa, thể thao:

a) Tập trung làm tốt việc quán triệt, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức trong và ngoài phạm vi nhà nước trên địa bàn tỉnh về vai trò, trách nhiệm đối với công tác phát triển đội ngũ trí thức, nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao.

b) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực vào công tác phát triển trí thức, nhân lực văn hóa, thể thao, trong đó:

- Chú trọng sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho nhân lực là người thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đối tượng chính sách;

- Có chính sách để thu hút các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu đầu tư kinh phí trực tiếp hoặc phối hợp cùng tham gia vào công tác xây dựng, đào tạo phát triển nhân lực văn hóa, thể thao;

- Khuyến khích mọi công dân, các tổ chức kinh tế, xã hội, nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng đóng góp tài lực, vật lực cho sự nghiệp phát trin nhân lực lĩnh vực văn hóa, th thao.

5. Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động biểu diễn, sáng tác, lý luận về văn hóa nghệ thuật:

- Nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật có sức lôi cuốn đối với công chúng bng việc tăng cường phối hợp tổ chức các liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp để phát hiện tài năng trong lĩnh vực biểu diễn; Nâng cao chất lượng biu diễn của Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, Nhà hát Nghệ thuật cung đình Huế và các hoạt động văn nghệ quần chúng; Củng cố và phát triển các hoạt động văn học nghệ thuật chuyên nghiệp.

- Tiếp tục đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật thể hiện được tính chất tiên tiến và bản sắc dân tộc; khuyến khích sáng tạo các tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, về lý tưởng xã hội - thẩm mỹ, về ý nghĩa xã hội, trong đó: chú trọng tổ chức các trại sáng tác về văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc, sân khấu... để phát huy năng khiếu, phát hiện tài năng trong các lực lượng văn nghệ sỹ, quan tâm đặc biệt giới văn nghệ sỹ trẻ; Tổ chức trao đổi để giúp cho văn nghệ sĩ tiếp cận và nhận thức những vấn đề mới của cuộc sống, cảm nhận đầy đủ ý nghĩa, chiều sâu và tính phức tạp của quá trình chuyển biến mang tính lịch sử trong thời kỳ mới, tránh những chiều hướng sáng tác và truyền bá các tác phẩm độc hại, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân và đất nước; Tạo điều kiện cho văn nghệ sỹ thâm nhập thực tế, tham gia tốt các trại sáng tác, các chương trình nghệ thuật trong các sự kiện tầm quốc gia, quốc tế...

- Quan tâm đối với hoạt động lý luận văn học, nghệ thuật, tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức là các nhà nghiên cứu, giáo sư, tiến sỹ trong các Trường Đại học, Học viện... đang hoạt động trên các lĩnh vực lý luận văn học nghệ thuật để tiếp tục nâng cao chất lượng khoa học và tính chuyên nghiệp về phê bình văn học nghệ thuật, đánh giá tác giả và tác phẩm... Tiếp tục phối hợp hiệu quả với Phân viện Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Huế, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật... để có các công trình nghiên cứu, điều tra xã hội học về một số sản phẩm văn học, nghệ thuật được phát hành, truyền bá có ảnh hưởng tới công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

6. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020 đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra.

7. Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ của các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao của tỉnh:

a) Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị nhằm mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng công tác đào to, bồi dưỡng nguồn nhân lực về văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho địa phương và khu vực.

b) Xây dựng cơ chế khuyến khích, hỗ trợ để thu hút người học đối với các chuyên ngành đào tạo văn hóa nghệ thuật đặc thù, các bộ môn thể thao có tiềm năng tạo nguồn nhân lực cho ngành và các địa phương, góp phần bảo tồn, phát huy, phát triển tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, thể thao của vùng đất Thừa Thiên Huế.

c) Nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực cạnh tranh của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, Trường Trung cấp Thể dục thể thao; tiếp tục đổi mới, đa dạng các ngành, nghề đào tạo, vừa đáp ứng nhu cầu xã hội, vừa phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện tạo nguồn nhân lực cho tỉnh, cho ngành; phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm đào tạo trọng điểm về văn hóa, nghệ thuật, thể thao của miền Trung - Tây Nguyên.

+ Tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên, huấn luyện viên đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đủ tiêu chuẩn và có trình độ chuyên môn cao và kỹ năng tốt, có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp.

+ Tiếp tục đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo theo hướng tiên tiến, tiếp cận với trình độ, công nghệ hiện đại; chú trọng bồi dưỡng năng lực thực hành, trình diễn đối với các chuyên ngành nghệ thuật truyền thống mang đặc trưng của vùng đất Cố đô Huế; chú trọng phương pháp huấn luyện hiện đại, tiên tiến đối với những bộ môn thể thao trọng điểm, thành tích cao. Thu hút, khuyến khích nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, chuyên gia, huấn luyện viên giỏi, có kinh nghiệm thực tiễn tham gia giảng dạy, đào tạo, huấn luyện.

d) Thực hiện phân luồng trong đào tạo; khảo sát nhu cầu, chú trọng công tác tư vấn tuyển sinh, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên lựa chọn nghề phù hợp trước khi vào trường và xác định việc làm khi tốt nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhân lực của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, thể thao; gắn đào tạo với nhu cầu, cơ hội tìm kiếm việc làm.

đ) Đẩy mạnh liên kết đào tạo với các trường đại học, học viện trong nước để đào tạo theo nhu cầu các trình độ và các chuyên ngành còn thiếu để tăng cường nguồn nhân lực cho ngành và các địa phương.

8. Tiếp tục nâng cao nhận thức và xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm. Đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn chất lượng cao. Quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là đồng bào các dân tộc thiểu số. Đa dạng hóa phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường kết hợp đào tạo, bồi dưỡng trong nước với đi nghiên cứu nước ngoài.

9. Chú trọng đào tạo, bổ sung đội ngũ viên chức làm công tác nghệ thuật tại các đơn vị hoạt động nghệ thuật công lập tập trung đáp ứng yêu cầu bảo tồn, phát triển giá trị nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là các loại hình nghệ thuật truyền thống Huế; tăng số lượng nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, các đạo diễn, biên đạo, kthuật viên có trình độ chuyên môn cao, đủ năng lực xây dựng các chương trình nghệ thuật lớn, các sự kiện lễ hội mang tính quốc gia và khu vực.

III. NGUỒN KINH PHÍ

1. Ngân sách nhà nước.

2. Xã hội hóa và huy động các nguồn hợp pháp khác. Căn cứ nhiệm vụ của kế hoạch, hằng năm Sở Văn hóa và Thể thao dự toán kinh phí thực hiện để tổng hợp vào kế hoạch ngành, trình UBND tỉnh theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch hằng năm về xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao phù hợp với quy hoạch, kế hoạch nguồn nhân lực của tỉnh. Phối hợp với sở, ban, ngành nghiên cứu, đề xuất chính sách kêu gọi đầu tư, thu hút đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực trên lĩnh vực văn hóa, thể thao.

- Định k(trước ngày 15/12 hàng năm) báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các ngành liên quan thực hiện cải cách hành chính trong quản lý đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực văn hóa, thể thao; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chế độ, chính sách tôn vinh văn nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên... khen thưởng tập thể và cá nhân tham gia tích cực trong việc phát triển nhân lực văn hóa, thể thao.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các ban ngành liên quan đề xuất chính sách nhằm thu hút nguồn lực đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực văn hóa, thể thao.

4. Sở Tài chính: Tham mưu phân bổ kinh phí phù hợp chi cho công tác xây dựng đội ngũ trí thức, xây dựng nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính và quản lý tài chính để sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính đầu tư cho phát triển nhân lực văn hóa, thể thao; xây dựng các chính sách huy động nguồn lực xã hội hóa chú trọng phát triển đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực văn hóa, thể thao.

5. Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các ngành liên quan đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ để phát triển đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực văn hóa, thể thao.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo giảng dạy tại các cơ sở đào tạo các nghề nghiệp liên quan đến công tác về gia đình, nghệ thuật và thể thao; kế hoạch hướng nghiệp về văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho học sinh thuộc độ tuổi trung học cơ sở và trung học phổ thông nhằm giúp các em phát triển nghề nghiệp theo năng lực cá nhân.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

8. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình hoạt động của địa phương, trong đó chú trọng đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao từ cấp huyện đến cấp xã, phường, thị trấn. Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa và Thể thao để theo dõi, tổng hợp.

9. Đề nghị Đại học Huế, các Trường, cơ sở đào tạo tăng cường xây dựng, phát triển phong trào rèn luyện thân thể, thể dục thể thao; tổ chức các hoạt động ngoại khóa về thể dục thể thao, nâng cao giáo dục văn hóa, đạo đức đối với cán bộ, học sinh, sinh viên... Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao trong đào tạo nâng cao chuyên môn cho nguồn nhân lực văn hóa, thể thao trong phạm vi được phân công. Tăng cường, chú trọng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác về giáo dục thể chất, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật trong học sinh, sinh viên đnâng cao chất lượng đào tạo nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao góp phần thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch đề ra.

10. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch này để chủ động phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao triển khai thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao đến năm 2020, yêu cầu các các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ảnh về Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị có tên tại Mục VI;
- VP: LĐ v
à CV: GD, TC, NV;
- Lưu: VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 225/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu225/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2017
Ngày hiệu lực03/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 225/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 225/KH-UBND 2017 xây dựng đội ngũ trí thức lĩnh vực văn hóa thể thao Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 225/KH-UBND 2017 xây dựng đội ngũ trí thức lĩnh vực văn hóa thể thao Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu225/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành03/11/2017
        Ngày hiệu lực03/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 225/KH-UBND 2017 xây dựng đội ngũ trí thức lĩnh vực văn hóa thể thao Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 225/KH-UBND 2017 xây dựng đội ngũ trí thức lĩnh vực văn hóa thể thao Huế

           • 03/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực