Văn bản khác 226/KH-UBND

Kế hoạch 226/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 226/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 226/KH-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Thực hiện Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mc đích:

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn Thành phố, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu:

- Xác định các nội dung công việc phải chi tiết, rõ ràng, gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, ban, ngành của Thành phố, UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý cho đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng, các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan của Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

+ Cơ quan phối hợp: Công an thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017

+ Kết quả: các Hội nghị quán triệt được tổ chức.

b) Tổ chức truyền thông về nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng và hình thức khác.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp ph biến, giáo dục pháp luật Thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Đài phát thanh và truyền hình của Trung ương và Thành phố, các cơ quan báo chí, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài và các sản phẩm truyền thông khác về Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý.

c) Tổ chức biên soạn tài liệu phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở về Luật Trợ giúp pháp lý và những văn bản liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo UBND Thành phố).

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành Thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ Hoạt động rà soát: Quý IV năm 2017

+ Xây dựng báo cáo: Quý I năm 2018.

- Kết quả:

+ Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, hồ sơ kết quả rà soát;

+ Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

3. Rà soát, củng cố, kin toàn và tăng cường năng lc cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý

a) Rà soát Trợ giúp viên pháp lý đã được bổ nhiệm và Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước được thành lập theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006; cử chuyên viên pháp lý đi đào tạo để phát triển thành Trợ giúp viên pháp lý nhằm đáp ứng nguồn lực về người thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

- Kết quả: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất

b) Tổ chức tập huấn nội dung Luật Trợ giúp pháp lý; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, cán bộ, viên chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và hàng năm.

- Kết quả: các lớp tập huấn, bồi dưỡng.

c) Tập trung triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của công tác trợ giúp pháp lý là cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí trong các vụ việc cụ thể, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, đặc biệt là vụ việc tham gia tố tụng một cách kịp thời, có chất lượng.

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

d) Bố trí đủ kinh phí và cơ sở vật chất để triển khai hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý trong năm 2018 và những năm tiếp theo, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu trợ giúp pháp lý của người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn Thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Rà soát tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố

a) Rà soát tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, tổ chức trong tên gọi có sử dụng cụm từ “trợ giúp pháp lý” trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội Liên hip phnữ, Hi Cựu chiến binh, Liên đoàn lao đng thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018

- Kết quả: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất hướng xử lý; danh sách các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

b) Rà soát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật trong những năm tiếp theo:

- Kết quả: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

c) Rà soát, thng kê người thuộc diện trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động-Thương binh & Xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật trong những năm tiếp theo.

- Kết quả: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

5. Cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn và các thủ tục hành chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (từ năm 2018)

- Kết quả: Danh sách và các thủ tục hành chính được công bố.

6. Tăng cường công tác truyền thông về quyn được trợ giúp pháp lý, tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý; thường xuyên tổ chức các cuộc trợ giúp pháp lý tại cơ sở nhằm giúp người thuộc diện được trợ giúp pháp lý tiếp cận và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý thuận lợi, trong đó chú trọng đến các xã dân tộc, xã miền núi, các xã xa trung tâm thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan Báo, Đài của thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, đoàn thchính trị - xã hội.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. KINH PHÍ

Kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Hà Nội của các đơn vị thuộc cấp ngân sách nào do ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm.

IV. T CHỨC THỰC HIN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân Thành phố theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ; định kỳ báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí của Hà Nội xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tổ chức tọa đàm, phóng sự về trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện trợ giúp pháp lý

3. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan điều tra, thống kê, tổng hợp tình hình số lượng người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn Thành phố: người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người nhiễm chất độc da cam, người nhiễm HIV...

- Phối hợp với Sở Tư pháp đề xuất, kiến nghị biện pháp, giải pháp thực hiện trợ giúp pháp lý có hiệu quả.

4. Sở Tài chính: bố trí kinh phí và hướng dẫn chi, thanh quyết toán đối với các đơn vị liên quan được giao tại Kế hoạch này theo đúng quy định.

5. Đề nghị Công an Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố và các tổ chức có liên quan chỉ đạo các tổ chức trực thuộc ở các quận, huyện, thị xã quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và phối hợp hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý.

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã: triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý ở đa phương mình; tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBND TP Lê Hồng Sơn;
- Ủy ban MTTQVN Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể TP;
- CATP, VKSND, TAND TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VP UBND TP; Các phòng: NC, KT, TKBT;
- Trung tâm Tin học Công báo
;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Các Báo: Hà Nội mới, KT&ĐT, PL&XH, Phụ nữ Thủ đô; Đài PT & TH Hà Nội;
- Lưu: VT, NC(B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 226/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu226/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2017
Ngày hiệu lực31/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 226/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 226/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 226/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu226/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành31/10/2017
        Ngày hiệu lực31/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 226/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 226/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Hà Nội

             • 31/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực