Văn bản khác 2269/KH-UBND

Kế hoạch 2269/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2269/KH-UBND 2018 đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2269/KH-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 08 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (sau đây gọi tắt là Đề án); Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Triển khai kịp thời các nội dung của Đề án phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương;

- Xác định cụ thể các nội dung, công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

2. Yêu cầu:

- Việc triển khai thực hiện Đề án phải được tiến hành nghiêm túc, thống nhất, đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả;

- Gắn việc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án với công tác thanh tra, kiểm tra, chế độ thống kê báo cáo, tổng kết, trên cơ sở đó kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.

1. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án:

a. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

b. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

2. Tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Đề án:

a. Tổ chức hội nghị quán triệt việc thi hành Đề án cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

b. Giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Đề án thông qua các chuyên mục, chương trình, tập huấn, biên soạn, phát hành các tài liệu:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền Thông, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2023.

3. Tham gia xây dựng, hoàn thiện các quy định pháp luật về giám định tư pháp:

a. Tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với các quy định pháp luật có liên quan đến giám định tư pháp:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Theo Kế hoạch triển khai lấy ý kiến góp ý của các cơ quan có thẩm quyền Trung ương.

b. Tổ chức rà soát các văn bản có liên quan để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới phù hợp với Đề án:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (tổng hợp kết quả rà soát).

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2023.

4. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định cho Trung tâm Pháp y tỉnh (Sở Y tế) và Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh), bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới:

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế, Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2023.

5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp:

a. Thẩm định hồ sơ bổ nhiệm giám định viên tư pháp, rà soát lập và công bố danh sách người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2023.

b. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý, nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c. Ban hành quy chế phối hợp liên ngành giữa Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và một số cơ quan, tổ chức có liên quan; quy chế phối hợp giữa cơ quan trưng cầu giám định tư pháp với cơ quan, tổ chức được trưng cầu và thực hiện giám định:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Theo quy chế phối hợp liên ngành của Bộ Tư pháp, quy chế phối hợp giữa cơ quan trưng cầu giám định tư pháp với cơ quan, tổ chức được trưng cầu và thực hiện giám định của Bộ Công an.

6. Một số hoạt động khác: Tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp; hướng dẫn, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án; sơ kết, tổng kết, đối với công tác triển khai thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại mục II Kế hoạch này. Tham mưu Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn các ngành, địa phương tuyên truyền Đề án và các văn bản pháp luật có liên quan cho mọi đối tượng trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Y tế, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của đơn vị mình; tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến Đề án; phối hợp kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án.

3. Các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Đề án này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Kinh phí triển khai thi hành Đề án được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Hằng năm, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp được giao; các cơ quan, đơn vị chủ động cân đối, sử dụng dự toán được giao để triển khai hiện phù hợp với khả năng ngân sách, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Yêu cầu các sở, ban ngành cấp tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Lưu VT-NC2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2269/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2269/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2018
Ngày hiệu lực13/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2269/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2269/KH-UBND 2018 đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2269/KH-UBND 2018 đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2269/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLại Xuân Lâm
        Ngày ban hành13/08/2018
        Ngày hiệu lực13/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 2269/KH-UBND 2018 đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Kon Tum

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2269/KH-UBND 2018 đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Kon Tum

             • 13/08/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/08/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực